14 Tach 2019

Mae swyddogion heddlu wedi bod yn hap-wirio oedolion a phlant y nodwyd eu bod yn agored i niwed yn ystod Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2019.

Mae'r ymweliadau cymorth yn digwydd ochr yn ochr â’r gwaith codi ymwybyddiaeth sy'n cael ei gynnal gan Cysur, Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru, sef bwrdd y mae Heddlu Dyfed-Powys yn aelod ohono.

Mae swyddogion yn gwneud pobl yn ymwybodol o'r mathau gwahanol o gam-drin a chamfanteisio, gan gynnwys camfanteisio ariannol, rhywiol a throseddol, masnachu a chaethwasiaeth modern.

Mae gweithgareddau wedi cynnwys: ymweld â dioddefwyr a throseddwyr camfanteisio’n rhywiol ar blant perygl uwch; SCCH a swyddogion arbenigol yn codi ymwybyddiaeth ynghylch materion llinellau cyffuriau, camfanteisio’n rhywiol ar blant, anffurfio organau cenhedlu benywod, caethwasiaeth modern, camfanteisio ariannol a seiberdroseddu, ac mae swyddogion cyswllt ysgolion wedi bod yn rhoi gwersi i ddisgyblion am seiberdroseddu a chamfanteisio’n rhywiol ar blant.

Dywedodd y Ditectif Uwch-arolygydd Anthony Griffiths, Pennaeth Diogelu'r Cyhoedd: "Mae diogelu’r bobl hynny sydd mewn perygl o ddioddef cam-fanteisio troseddol yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys. Mae gwaith yn mynd rhagddo bob dydd fel rhan o'n busnes craidd er mwyn sicrhau bod y rhai sydd wedi'u nodi fel unigolion sy'n agored i niwed yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

“Yr ydym yn ymboeni am ein cymunedau ac rydyn ni’n ymboeni am wneud ein gorau glas i sicrhau ein bod ni’n gofalu am y rhai sy’n agored i niwed yn effeithiol yn gyson.

“Mae Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2019 yn gyfle perffaith i gryfhau ein perthynas â phartneriaid ac yn gyfle i sicrhau bod y wybodaeth sydd ei hangen ar bobl i aros yn ddiogel a bod yn ymwybodol o gamfanteisio ar gael iddynt.”

Beth yw ystyr rhai o'r termau hyn? Dyma amlinelliad cryno a manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cymorth os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod angen cymorth neu gyngor:

  • Os ydych chi’n gweld plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed uniongyrchol, galwch yr heddlu ar 999.
  • Os ydych chi’n amau bod plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed, galwch yr heddlu ar 101.
  • Os ydych chi’n gweld arwyddion cam-drin neu esgeulustod, rhowch wybod i’r gwasanaethau cymdeithasol yn eich cynghorau sir unigol.

Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn digwydd pan mae unigolyn ifanc yn cael ei annog, neu ei orfodi, i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol yn gyfnewid am fwyd, llety, cyffuriau, alcohol, anrhegion, arian, neu sylw.

Ffôn: Galwch neu decstiwch ‘STOP CSE’ at 116000

Gwefan: www.stop-cse.org/saysomething

Gwybodaeth i blant am gamfanteisio’n rhywiol ar blant

Gwefan: www.faceup2it.org

Unrhyw drosedd sy'n digwydd ar-lein yw seiberdroseddu. Mae angen i bobl fod yn effro i sgiamiau, a bod yn ofalus wrth siopa ar-lein neu wrth bostio gwybodaeth bersonol ar-lein, gan gynnwys lluniau neu fideos.

www.getsafeonline.org

www.thinkuknow.co.uk

 

Cam-drin Domestig

Mae Byw Heb Ofn yn rhoi cymorth a chyngor am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan gynnwys trais ar sail anrhydedd, priodas dan orfod, ac anffurfio organau cenhedlu benywod. Mae Byw Heb Ofn hefyd yn medru'ch cynorthwyo i ddod o hyd i loches ledled y wlad.

Ffôn:  0808 80 10 800

Testun:  07860077333 

Ebost:  info@livefearfreehelpline.wales 

Gwefan:  https://gov.wales/live-fear-free 

 

Mae Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod yn cynnwys pob dull o dynnu organau cenhedlu allanol benywod yn rhannol neu'n gyfan gwbl, neu unrhyw anafiadau eraill i organau cenhedlu benywod am resymau nad ydynt yn feddygol. Mae anffurfio organau cenhedlu benywod yn anghyfreithlon yn y DU.

Llinell Gymorth Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant.

Ffôn:  0800 028 3550

Ebost:  help@nspcc.org.uk

 

Priodas dan orfod yw pan nad yw un person, neu'r ddau, yn cytuno i briodi ac o ganlyniad byddant yn cael eu rhoi dan bwysau a chael eu cam-drin. Mae'n cael ei gydnabod yn y DU fel math o gam-drin domestig neu gam-drin plant, ac mae'n gwbl groes i hawliau dynol.

Yr Uned Priodasau Dan Orfod

Ffôn:  02070080151 (Galwch 020 7007 1500 y tu allan i oriau swyddfa a gofynnwch am y Ganolfan Ymateb Fyd-eang)

Ebost:  fmuoutreach@fco.gov.uk 

Gwefan:  https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage 

Mae caethwasiaeth modern yn real ac yn digwydd yn ein cymunedau. Gall dynion, menywod a phlant gael eu gorfodi i wahanol fathau o gaethwasiaeth, gan gynnwys puteindra gorfodol, masnachu plant, ecsbloetio troseddol, caethiwed domestig, llafur gorfodol ac ecsbloetio rhywiol.

Ffôn: Unseen - Llinell Gymorth Caethwasiaeth Modern: 08000 121 700

Adrodd ar-lein: www.modernslaveryhelpline.org/report

Gwefan: modernslaveryhelpline.org