13 Ion 2014

Yn ôl canlyniadau’r Arolwg Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym Mehefin 2013, Dyfed-Powys oedd ar y brig yn genedlaethol ar gyfer ymdrin â materion sy’n bwysig i bobl leol. Roedd gwelliant o 3% yn hyder y cyhoedd yn gyffredinol yn yr heddlu yn ardal Dyfed-Powys a chynnydd o 3% yng nghanran y bobl sy’n credu bod eu heddlu’n gwneud gwaith da neu ardderchog.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Simon Prince: “Mae’r canlyniadau hyn yn bwysig iawn i ni ac yn adlewyrchu’r berthynas dda sydd gennym â chymunedau’r siroedd rydym yn eu gwasanaethu. Rydym yn ddiolchgar iawn i’n cymunedau am eu cydweithrediad gweithredol, sy’n un ‘r conglfeini allweddol y mae ein llwyddiant wedi’i adeiladu arnynt. Mae’r canlyniadau hyn hefyd yn gydnabyddiaeth fod ein swyddogion a’n staff yn darparu lefel gwasanaeth ardderchog, sy’n dyst i’w ymroddiad a’u proffesiynoldeb.

“Mae ein ffocws yn gadarn ar roi’r cyhoedd wrth galon pob dim a wnawn. Gyda’r cyhoeddiad am y rhaglen ‘Y Cyhoedd yn Gyntaf’wythnos diwethaf, a fydd yn ailffurfio strwythur yr heddlu er mwyn dod yn fwy effeithiol a galluogi’r Heddlu i ganolbwyntio ei adnoddau ar blismona cymunedau, rwy’n benderfynol y bydd yr ymrwymiad a’r ymroddiad i’n cymunedau’n parhau, ac yn ein galluogi ni i roi’r gwasanaeth gorau posibl i’r cyhoedd.”

Diwedd.

Nodiadau i olygyddion

Canlyniadau’r Arolwg Troseddu ar gyfer Cymru a Lloegr: Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym Mehefin 2013.

‘Mae’r heddlu’n ymdrin â’r pethau sy’n bwysig i’r gymuned hon’

  • Roedd 71.7% o gyhoedd HDP yn cytuno, gan ddod yn gyntaf o holl heddluoedd Cymru a Lloegr, i fyny 3.7% ers y llynedd

‘Mae gennyf hyder yn yr heddlu yn yr ardal hon’

  • Roedd 81.4% o gyhoedd HDP yn cytuno, gan ddod yn drydydd o holl heddluoedd Cymru a Lloegr, i fyny 3.4% ers y llynedd

‘Y canran sy’n credu bod eu heddlu lleol yn gwneud gwaith da neu ardderchog’

  • Roedd 68.5% o gyhoedd HDP yn cytuno, gan ddod yn drydydd o holl heddluoedd Cymru a Lloegr, i fyny 3.4% ers y llynedd