14 Chw 2014

Llwyddodd disgyblion o Hwlffordd i drechu plant o rannau eraill o Gymru ac ennill gornest derfynol Cwis Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan 2014.

Cynhaliwyd y rownd derfynol yng Ngwesty’r Copthorne, Caerdydd. Y pedwar tîm a oedd yn cystadlu am y tlws cenedlaethol oedd yr enillwyr rhanbarthol o’r pedair ardal heddlu yng Nghymru:

  • Ysgol Gyfun Cil-y-coed, Cil-y-coed, yn cynrychioli Gwent  
  • Ysgol Gyfun Dŵr-y-felin, Castell Nedd, yn cynrychioli De Cymru
  • Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd, yn cynrychioli Dyfed-Powys
  • Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn, yn cynrychioli Gogledd Cymru

Roedd pob un o’r timoedd hyn yn cynnwys 5 disgybl blwyddyn 8, sydd wedi rhoi llawer o’u hamser i ddysgu gwybodaeth am dair prif thema’r Rhaglen Graidd:

  • Camddefnyddio Cyffuriau a Sylweddau
  • Ymddygiad Cymdeithasol a’r Gymuned
  • Diogelwch Personol

Yn ystod y cwis, a gyflwynwyd gan Kevin Johns o orsaf radio Sain Abertawe, bu’r timau yn ateb cwestiynau ar gyffuriau a sylweddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, lleihau llosgi bwriadol, diogelwch personol, diogelwch ar y ffyrdd, materion iechyd ac oedrannau yn y gyfraith, a chawsant hefyd eu profi ar eu sgiliau arsylwi. Roedd yr ystafell yn llawn tensiwn wrth i’r rowndiau fynd rhagddynt gydag ond ychydig bwyntiau rhwng yr holl dimau ar ddechrau’r rownd olaf. Ar ddiwedd rownd chwech arhosodd pawb yn eiddgar i glywed y sgôr terfynol. Cyhoeddodd Kevin Johns mai’r ysgol lwyddiannus oedd Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton o Hwlfordd, gyda sgôr terfynol o 62.

Cafodd pob un a gymerodd ran blac a thystysgrif a gyflwynwyd iddynt gan Mr Alun Michael – Comisiynydd Trosedd Heddlu de Cymru. Fel syrpreis ychwanegol ac arwydd o ddiolch am eu gwaith caled cafodd pob un taleb iTunes, a derbyniodd yr ysgol buddugol liniadur HP gyda chasyn i’w gludo a meddalwedd perthnasol, a gyfrannwyd gan G4S.

Fel gwobr ychwanegol, y diwrnod canlynol bu’r timau ar ymweliad â Gorsaf Dân Trelái ac yna Techniquest, cyn teithio’n ôl i’w hardaloedd.

Meddai Linda Roberts, Cydlynydd Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan:

"Mae llwyddiant y digwyddiad hwn wedi ei seilio ar bartneriaeth effeithiol. Hoffwn ddiolch i’r Gwasanaeth Tân ac Achub am eu hymrwymiad, heb eu cefnogaeth ni fyddai’n bosib cynnal y digwyddiad yma. Hoffwn hefyd ddiolch i’n partneriaid yn y fenter hon sydd wedi rhoi o’u hamser a’u hymdrech i wneud heno’n lwyddiant, yn benodol Ysgolion Iach, Diogelwch y Ffyrdd Cymru, Partneriaeth Diogelwch ar y Rhyngrwyd (WISP), Taclo’r Taclau a BRfm Ltd."

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Pam Kelly:

"Llongyfarchiadau gwresog i Ysgol Syr Thomas Picton am ennill, a hefyd i’r timoedd eraill a gymerodd rhan. Bydd ymgysylltu â phobl ifainc yn y ffordd hon yn eu galluogi i ddarganfod gwybodaeth bwysig am eu diogelwch personol, peryglon camddefnyddio sylweddau a chyfrifoldeb cymdeithasol da. Rwyf hefyd yn ddiolchgar iawn i’r rhai sydd wedi trefnu a chefnogi’r gystadleuaeth.”

Gellir gweld aelodau tîm Ysgol Syr Thomas Picton yn y llun atodedig:

Ashwin Gunasekaran, Sophie Layton, Tom Long, Elizabeth Rowland ac Euan McSweenay

 

Hefyd yn y llun o’r chwith i’r dde mae:

Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro Dyfed-Powys Pam Kelly; Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Tim Burton: Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Chris Davies; Athrawes o Ysgol Syr Thomas Picton Alyson Moules; Uwch-arolygydd Dyfed-Powys Chris Curtis; Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion Jenny Thomas; Cydlynydd Cyswllt Ysgolion Rhanbarthol Dyfed-Powys Bethan James