Mae mesurau Llywodraeth Cymru ar gyfer helpu i arafu lledaeniad y Coronafeirws (COVID-19) a chadw Cymru’n ddiogel wedi bod mewn grym ers mis Mawrth, ac er bod newidiadau wedi’u gwneud ar hyd y ffordd, mae cyfyngiadau dal mewn grym.

Ers i’r mesurau hyn gael eu cyhoeddi gyntaf, mae ein canolfan gyswllt wedi bod yn hynod brysur gyda galwadau gan y cyhoedd, sydd â chwestiynau am y cyfyngiadau a pha un ai a yw gwahanol bethau’n cael eu caniatáu.

Cewch hyd i’r atebion i’r rhan fwyaf o’r cwestiynau yr ydym yn eu derbyn ar dudalen cwestiynau cyffredin gwefan Llywodraeth Cymru FAN HYN. Mae’r rhain yn cael eu diweddaru wrth i bethau newid er mwyn dod â’r wybodaeth ddiweddaraf ichi.

Am wybodaeth gyffredinol ynglŷn â’r Coronafeirws yng Nghymru, galwch heibio i llyw.cymru/Coronafeirws.

Helpwch ni i gadw’n llinellau’n rhydd ar gyfer materion heddlu brys a difrys, os gwelwch chi’n dda.

NEWYDDION DIWEDDARAF

‘Mae Sir Benfro ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth i swyddogion weithio i atal lledaeniad y Coronafeirws o fewn y sir.

Er bod y Prif Weinidog wedi gosod cyfyngiadau symud ar y DU ar ddydd Mawrth (Mawrth 24), mae rhai pobl yn parhau i ddiystyru’r rheolau ac yn parhau i drin yr ardal fel cyrchfan gwyliau.

Dywedodd y Rhingyll Hamish Nichols o Heddlu Dyfed-Powys fod patrolau a gynhaliwyd dros y ddau ddiwrnod diwethaf wedi arwain at dros 200 achlysur o atgoffa’r cyhoedd o beth sydd ar hyn o bryd yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’.

“Ddoe fe wnaethom droi nifer o garafanau a faniau gwersylla’n ôl. Roedd eu perchnogion yn teithio i Sir Benfro i hunanynysu,” meddai’r Rhingyll Nichols. 

“Rydym hefyd wedi siarad gyda dau berchennog safleoedd gwersyllfa sydd wedi bod ar agor ac yn masnachu, ac rydym wedi rhoi cyngor llym iddyn nhw ac i bob un sydd yma ar eu gwyliau.

“Er bod y mwyafrif o bobl leol wedi cymryd canllawiau’r llywodraeth o ddifrif, y mae gormod o bobl fel petaent yn meddwl nad yw’r rheolau’n eu cynnwys nhw.

“Mae’r neges yn glir – argyfwng iechyd cyhoeddus, nid gwyliau cyhoeddus yw hwn, ac mae unrhyw un sy’n anwybyddu’r cyfyngiadau presennol nid yn unig yn peryglu bywydau pobl ond yn gosod eu hunain mewn perygl o gael gweithredu pellach yn eu herbyn.”

Bydd patrolau ar draethau, ardaloedd arfordirol a mannau cyhoeddus eraill yn parhau'r penwythnos hwn, gyda swyddogion hefyd yn cynyddu patrolau stopio a holi ar ffyrdd ar draws ardal yr heddlu.

Lle mae aelodau o’r cyhoedd yn gwrthod gwrando ar gyngor, bydd swyddogion yn gallu rhoi hysbysiadau cosb o £60, ond os bydd y rhain yn cael eu talu o fewn 14 diwrnod byddant yn lleihau i £30. 

Gallai bod gofyn i unigolion nad ydynt yn talu hysbysiad cosb benodedig fynd i’r llys, lle bydd ynadon yn gallu codi dirwyon pellach.

Os yw unigolion yn parhau i wrthod cydymffurfio, byddant yn ymddwyn yn anghyfreithlon, a gallai’r heddlu eu harestio.

“Dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y byddwn yn gorfodi’r gyfraith, a bydd swyddogion bob amser yn defnyddio’u synnwyr cyffredin a’u doethineb ym mhob sefyllfa,” meddai’r Rhingyll Nichols.

“Ond mae’r grymoedd nawr ar gael a byddwn yn eu defnyddio os bydd raid i ni.” 

Ychwanegodd y Prif Arolygydd Lousie Harries: “Mae ein staff yn gweithio’n ddiflino mewn cyfnod sydd eisoes yn un anodd iawn, ac rwyf yn gofyn i bobl ddilyn y rheolau syml sydd wedi eu gosod.

“Bydd hyn yn ein galluogi ni i gyfeirio ein hadnoddau tuag at gefnogi pob asiantaeth i ymateb i’r argyfwng hwn a pharhau i ddiogelu ein cymunedau a dioddefwyr.”

Beth ydych chi’n ei wneud?

O heddiw (Dydd Iau 26 Mawrth), bydd swyddogion yn cychwyn patrolau amlwg ledled ardal Heddlu Dyfed-Powys (sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys) fel rhan o weithredu cenedlaethol yn sgil y pandemig Coronafeirws. Bydd hyn yn cynnwys ffyrdd, mannau cyhoeddus ac atyniadau twristiaeth amrywiol megis traethau. Byddwn yn siarad â phobl ac yn stopio ac archwilio, gan wneud yn siŵr eu bod ond yn teithio os yw'n gwbl hanfodol.

 

Pam?

Rydyn ni eisiau cadw pawb yn ddiogel, yn unol ag ymateb y llywodraeth i’r haint Coronafeirws/Covid-19. Os fedrwn ni leihau nifer y bobl sy’n defnyddio’r ffyrdd yn aruthrol, medrwn helpu i leihau nerth yr haint. Os yw pobl yn aros y tu mewn (neu yn eu gerddi cefn eu hun), ni fyddant yn dod i gysylltiad â phobl y tu allan i’w cartrefi, ac ni allant ledaenu’r feirws.

 

Pwy sy’n cael ei effeithio gan hyn?

Teuluoedd, ffrindiau, cyplau, teidiau a neiniau, beicwyr modur, gwersyllwyr, pobl ar wyliau… pawb fwy neu lai. Yn ddelfrydol, yr unig bobl yr hoffem weld yn gyrru yw’r rhai sydd â rheswm dilys dros wneud hynny, megis ‘gweithwyr allweddol’ a’r rhai sy’n prynu bwyd neu’n casglu meddyginiaeth. Byddwn yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau nad yw stopio ac archwilio’n aflonyddu’n ddiangen ar feddygon, nyrsys, gofalwyr, gweithwyr siop neu unrhyw un arall sydd â rheswm dilys dros deithio ar hyn o bryd.  

 

Beth fydd yn digwydd i bobl sy’n torri’r rheolau hyn?

Yn anffodus, er bod hyn ym mhenawdau’r newyddion ledled y byd, mae rhai pobl dal yn ymddwyn mewn ffyrdd a allai rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl. Os yw pobl dal yn gweithredu’n groes i gyngor diogelwch y llywodraeth, bydd yr heddlu’n cymryd camau pellach yn unol â’r pwerau sydd ar gael iddynt.

 

Sut fedra i helpu?

Yn gyntaf: arhoswch adref oni fydd hynny’n gwbl angenrheidiol. Yn ail: rhannwch y wybodaeth hon â’ch plant, rhieni, ffrindiau, cydweithwyr ac unrhyw un arall sydd angen gwybod. Rydyn ni eisiau lledaenu’r neges – ac nid y feirws – i gynifer â phosibl o bobl ar draws yr ardal heddlu a thu hwnt.

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi mesurau pellach i arafu lledaenu’r Coronafeirws (COVID-19) yn y DU. Y mesurau yw:

  1. Gofyn bod pobl yn aros adref, heblaw at ddibenion cyfyngedig iawn
  2. Cau rhai busnesau a lleoliadau
  3. Rhwystro mwy na 2 berson rhag cyfarfod yn gyhoeddus

Ers i’r mesurau cael ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog, mae ein canolfan cyfathrebu wedi bod yn brysur gyda galwadau ar amrywiaeth o bethau – o gwestiynau ar pam mae’r ffyrdd dal yn brysur, i os yw gwaith unigolyn yn hanfodol. 

Cewch ddod o hyn i fwy o wybodaeth ar y mesurau yma, yn cynnwys beth yw ‘dibenion cyfyngedig’ pan mae’n dod i adael eich tŷ, ac atebion ar ran fwya’r cwestiynau mae pobl yn gofyn i ni ar wefan Llywodraeth Cymru YMA neu Lywodraeth y DU YMA

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Cewch, ond dim ond os yw ar gyfer un o’r pedwar rheswm canlynol:

  • Siopa ar gyfer hanfodion sylfaenol megis bwyd. Dylai pobl ddefnyddio gwasanaethau cludo lle bo modd.
  • Ymarfer corff, dylech aros yn lleol, a gall fod wrth eich hunan neu gydag aelod arall o'ch cartref.
  • Os oes gennych wir angen meddygol neu os ydych yn gofalu am rywun sy’n agored i niwed (e.e. casglu meddyginiaeth ar gyfer cymydog oedrannus)
  • Teithio i’r gwaith ac yn ôl os yw’n gwbl hanfodol.

Rhaid i bawb ddilyn y mesurau hyn. Mae cyngor ar wahân ar gael ar gyfer unigolion neu gartrefi sy’n ynysu, a’r rheini sydd fwyaf agored i niwed y mae angen eu gwarchod.

Cewch wybodaeth llawn ar y mesurau yma ar llyw.cymru/Coronafeirws.

Mae’r canllawiau presennol yn golygu mai dim ond teithio hanfodol a ganiateir. Golyga hyn nad yw diwrnod ar y traeth yn briodol ar hyn o bryd, waeth pa mor heulog ydyw. Yn hytrach, byddem yn annog pobl i wneud y mwyaf o ardaloedd cyfagos, ac osgoi mynd allan yn ystod cyfnodau prysur.

Mae teithio pan nad yw’n hanfodol gyda’r potensial y gael effaith ar wasanaethau brys sydd yn brysur iawn yn barod os bydd rhywbeth yn mynd o’i le. Hefyd, dylech ystyried bod nifer fawr lai o bobl o gwmpas i godi’r larwm os bydd rhywbeth yn digwydd tra eich bod yn teithio neu ymarfer corff mewn lle diarffordd.

Ni chaniateir rhedeg neu feicio fel rhan o grŵp oni bai eich bod yn fyw yn yr un tŷ, ac ni chaniateir cwrdd â ffrindiau ar gyfer chwaraeon heb gyswllt, megis golff, tenis neu sglefrfyrddio chwaith.

Cewch wybodaeth llawn ar y mesurau yma ar llyw.cymru/Coronafeirws neu mae canllawiau ar gyfer ymarfer corff yn benodol YMA.

 

Na, nid ar gyfer yr ychydig wythnosau o leiaf. Mae’r llywodraeth wedi atal pob casgliad cyhoeddus lle mae mwy na dau berson, heblaw o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Pan mae’r casgliad yn grŵp o bobl sy’n byw gyda’i gilydd – golyga hyn y gall rhiant, er enghraifft, fynd â’i blant i’r siopau os nad yw eu gadael gartref yn ddewis.
  • Pan mae’r casgliad yn hanfodol ar gyfer dibenion gwaith – ond dylai gweithwyr geisio lleihau pob cyfarfod a chasgliad arall yn y gweithle.

Mae pob digwyddiad cymdeithasol, gan gynnwys priodasau, bedyddiadau a seremonïau crefyddol eraill, hefyd wedi’u hatal am y tro. Nid yw hyn yn cynnwys angladdau. Caiff y teulu agos fynd i angladdau, gyda phobl eraill trwy gwahoddiad yn unig.

Cewch wybodaeth llawn ar y mesurau yma ar llyw.cymru/Coronafeirws.

Yn ôl canllawiau presennol, gall plant sy’n iau na 18 oed gael eu symud rhwng dau gartref pan mae rhieni’n byw ar wahân.

Cewch wybodaeth llawn ar y mesurau yma ar llyw.cymru/Coronafeirws.

Dylech ddychwelyd adref yn syth. Teithio nad yw’n hanfodol yw hyn, sydd wedi’i wahardd ar hyn o bryd. Os bydd unrhyw un yn cael ei daro’n wael, bydd angen i chi hunanynysu, a dylech wneud hyn yn eich cartref.

Cewch wybodaeth llawn ar y mesurau yma ar llyw.cymru/Coronafeirws.

Er na ddylai pobl deithio’n ddiangen yn ôl canllawiau’r Llywodraeth, ac er y dylent aros gartref heblaw ar gyfer rhesymau penodol fel rhan o’r mesurau newydd, does dim pwerau gyda ni i ofyn i bobl adael cartrefi gwyliau neu ail gartrefi.

Mae ein swyddogion yn cynnal gwiriadau mewn gwahanol ardaloedd, gan gynnwys ar ffyrdd i mewn i’n hardal heddlu, a lle mae pobl yn cael eu stopio wrth ddod mewn i’n hardal dros dro mewn faniau gwersylla neu gyda charafanau, gall swyddogion eu cyfarwyddo i ddychwelyd adref neu gymryd camau gweithredu eraill.

Ceir manylion llawn am y mesurau newydd hyn ar llyw.cymru/coronafeirws.

Yn ôl canllawiau’r Llywodraeth, caiff pobl deithio i’r gwaith ac yn ôl os nad oes modd iddynt weithio o adref. Mae hyn yn cynnwys y maes adeiladu. Dylai unrhyw un sy’n parhau i weithio ymarfer ymbellhau cymdeithasol a lleihau cyswllt ag eraill i’r graddau mwyaf posibl.

Ceir manylion llawn am y mesurau newydd hyn ar llyw.cymru/coronafeirws.

Er mwyn ceisio atal yr haint Coronafeirws rhag lledaenu, mae’r Llywodraeth yn cynghori eich bod chi’n osgoi cyswllt â phobl o gartrefi eraill os yn bosibl, ac os oes rhaid i chi ddod i gysylltiad ag eraill, dylech gynnal ymbellhau cymdeithasol ac aros 2 fedr i fwrdd oddi wrth eich gilydd. Yn ystod y cyfnod hwn, dylech edrych ar drefniadau teithio amgen os yw’n bosibl o gwbl.

Ceir manylion llawn am y mesurau newydd hyn ar llyw.cymru/coronafeirws.

Mae’r Llywodraeth wedi estyn y dyddiadau y daw profion MOT i ben ar gerbydau sydd fod cael prawf MOT ar 30 Mawrth 2020 neu ar ôl hynny o 6 mis. Dylech sicrhau bod eich cerbyd yn parhau’n ddiogel ac yn addas ar gyfer y ffordd yn ystod yr amser hwn. Cewch ragor o wybodaeth am brofion MOT a’r haint Coronafeirws YMA.

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am fusnesau sy’n cau fel rhan o’r mesurau hyn. Dylech alw heibio i wefan yr awdurdod lleol perthnasol am ragor o wybodaeth ynglŷn â sut i gysylltu â nhw am hyn.  

Ceir manylion llawn am y mesurau newydd hyn ar llyw.cymru/coronafeirws.

Nid yw’n bosibl i chi gofnodi’ch taith gyda ni, ac nid yw’n bosibl i ni roi rhywbeth i chi ei gyflwyno pe baech chi’n cael eich stopio. Os fyddwch chi’n cael eich stopio, cewch fod yn dawel eich meddwl y bydd ein swyddogion yn trafod eich taith gyda chi, a bydd modd i chi esbonio wrthynt eich bod chi’n teithio i’r gwaith neu yn ôl, neu ar gyfer rheswm hanfodol arall. Er mwyn gwneud pethau’n haws, sicrhewch fod gennych unrhyw brawf adnabod sydd gennych ar gyfer eich gweithle hefyd os gwelwch chi’n dda.

Ceir manylion llawn am y mesurau newydd hyn ar llyw.cymru/coronafeirws.

Ydych – ond dim ond os nad oes unrhyw ddewis arall. Os oes modd gohirio hyn, yna gwnewch hynny os gwelwch chi’n dda, ond os na, byddai teithio ar gyfer y diben hwn yn cael ei ystyried yn esgus rhesymol yng Nghymru.

Mae rhai Prifysgolion yn cyfyngu ar nifer y bobl sy’n mynd yno ar unrhyw adeg. Cysylltwch â’ch Prifysgol er mwyn cael gwybodaeth am hyn os gwelwch chi’n dda.

Dylai cyn lleied o bobl â phosibl fod yn rhan o’r symud, a dylid dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol. Am ragor o fanylion ynglŷn â’r rheoliadau, galwch heibio i llyw.cymru/coronafeirws a https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Cewch lawer mwy o wybodaeth a’r atebion i’r rhan fwyaf o gwestiynau am y mesurau #ArhoswchGartrefArbedwchFywydau ar llyw.cymru/coronafeirws. Cymerwch amser i alw heibio i’r safleoedd hyn os gwelwch chi’n dda er mwyn dod o hyd i’ch ateb a helpu i gadw’n trinwyr galwadau’n rhydd i helpu pobl sydd ein hangen ar gyfer materion plismona brys a difrys.

Ydych. Diogelwch a lles cymunedau lleol yw ein prif flaenoriaeth o hyd.

Dylai aelodau o’r cyhoedd barhau i alw 999 mewn argyfwng pan mae trosedd yn digwydd neu mae bygythiad i fywyd.

Fodd bynnag, rydyn ni’n derbyn llawer iawn o alwadau ar ein rhifau 101 a 999 ar hyn o bryd, ac nid yw’r holl alwadau’n ymwneud â materion heddlu.

Er mwyn gwirio pa sefydliad sydd yn y sefyllfa orau i’ch helpu, galwch heibio i: bit.ly/DPPMakeTheRightCall. Rydym hefyd yn derbyn nifer fawr o alwadau gyda chwestiynau am fesurau #ArhoswchGartrefArbedwchFywydau. Cewch ddod i hyd i ran fwya'r atebion wrth ymweld â llyw.cymru/Coronafeirws.

Os oes angen i chi adrodd am fater difrys arall, galwch heibio i bit.ly/DPPReportOnline, anfonwch e-bost at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu ffoniwch 101.

Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.

Byddem yn cynghori aelodau o’r cyhoedd i beidio â galw heibio i Swyddfeydd Ymholiadau Cyhoeddus heblaw bod rhaid. Os oes angen i chi drefnu apwyntiad, gwnewch hynny drwy’r wefan neu drwy alw 101 os gwelwch chi’n dda.

NI ddylai aelodau o’r cyhoedd alw’r heddlu er mwyn adrodd am achosion o’r COVID-19. Os ydych chi’n credu bod y feirws arnoch, dylech alw’r GIG ar 111 neu alw heibio i https://bit.ly/symptomswalesdpp.


Mae fersiwn fideo Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar bit.ly/BSLvideo