Mae heddluoedd yng Nghymru yn rhybuddio pobl sy'n edrych ar ddelweddau rhywiol o blant y gallai'r bobl nesaf i guro ar eu drws fod yn swyddogion o dîm newydd a sefydlwyd i ddiogelu plant rhag niwed.

 Lansiwyd ymgyrch Operation Net Safe ledled Cymru, gyda Heddlu De Cymru, Heddlu Gwent, Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gogledd Cymru yn rhan ohoni, gyda'r nod o ddiogelu plant drwy ganfod achosion o gamdrin ac erlyn troseddwyr sy'n meddu ar ddelweddau anweddus o blant ac yn eu rhannu ar-lein.

Bydd y tîm yn dod â swyddogion yr heddlu a staff fforensig digidol medrus iawn ynghyd, er mwyn mynd ati i ddod o hyd i'r rheini sy'n defnyddio'r rhyngrwyd i edrych ar y delweddau hyn a'u cyfnewid yng Nghymru.

Bob wythnos, bydd y timau arbenigol dynodedig yn defnyddio'r technegau ymchwilio digidol diweddaraf i nodi ble yng Nghymru y mae pobl yn edrych ar y delweddau anghyfreithlon hyn, cyn defnyddio'r gudd-wybodaeth i wneud cais i'r llys yr ynadon am warant chwilio er mwyn galluogi'r heddlu ac arbenigwyr fforensig digidol i gael mynediad i gartref, atafaelu tystiolaeth ac arestio'r rheini dan sylw.

Fel rhan o'r ymgyrch, mae'r Heddlu'n gweithio'n agos gydag elusen diogelu plant, sef y Lucy Faithfull Foundation, y mae ei Hymgyrch Stop it Now! yn cyfeirio troseddwyr, darpar droseddwyr, a'u hanwyliaid pryderus i linell gymorth gyfrinachol a dienw ac adnoddau hunangymorth er mwyn eu galluogi i fynd i'r afael â'u hymddygiad yn rhagweithiol.

Mae neges y pedwar heddlu yng Nghymru i droseddwyr a darpar droseddwyr ar-lein  yn un syml - manteisiwch ar y cymorth sydd ar gael i chi neu byddwn yn eich dal ac yn eich dwyn gerbron y llys.

Dywedodd Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru:

"Mae Operation Net Safe yn mynd i'r afael â'n prif flaenoriaeth, sef diogelu'r rheini sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

"Gan weithio gyda phartneriaid, ein nod yw canfod pwy yw'r troseddwyr a'r dioddefwyr yn gynt er mwyn cael y cyfle i ymyrryd ac atal camdrin plant yn rhywiol a chamfanteisio'n rhywiol arnynt ar-lein, ac yn bwysicaf oll, i gymryd camau prydlon a chadarnhaol i ddiogelu dioddefwyr ac amddiffyn plant sy'n wynebu'r risg o ddioddef y math hwn o gamdrin."

Ers iddo gael ei sefydlu ar Medi 26, mae'r Tîm Ymchwilio i Bedoffilyddion Ar-lein wedi cynnal 19 o ymchwiliadau unigol yn ymwneud â chamdrin plant yn rhywiol ar-lein, gan ryddhau amser swyddogion lleol y byddent yn flaenorol wedi bod yn treulio amser ar y math hwn o ymchwiliad.

Mae'r dull gweithredu hwn wedi arwain at arestio chwe unigolyn ac mae nifer o ymholiadau yn mynd rhagddynt ar y cyd â'r Uned Seiberdroseddu Digidol a Fforensig.

Mae'r berthynas waith agos hon yn fanteisiol wrth ganfod  troseddwyr sy'n ymwneud â meddu ar ddelweddau anweddus o blant a'u dosbarthu, yn gyflym drwy ddefnyddio prosesau brysbennu effeithiol.

Ychwanegodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol De Cymru Jon Drake, Arweinydd Cymru Gyfan ym maes Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant:

"Mae maint y broblem yma yng Nghymru yn syfrdanol ac yn drist. Bydd Operation Net Safe yn ein galluogi i barhau i fynd i'r afael â'r troseddau hyn gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i nodi troseddwyr a'u dwyn gerbron y llys. 

"Mae technoleg symudol yn ein galluogi i sefydlu labordy fforensig digidol yng nghartref y troseddwr ac archwilio cyfrifiaduron, ffonau symudol, llechi a dyfeisiau storio data mewn munudau.

"Mae'r staff fforensig yn gweithio gyda swyddogion yr heddlu yn y cyfeiriad er mwyn casglu'r dystiolaeth ar unwaith, a helpu i adeiladu'r achos er mwyn gallu gwneud penderfyniad cyflym o ran dedfrydau a dwyn y troseddwr gerbron y llys.

"Mae'r dull brysbennu hwn o gasglu tystiolaeth yn golygu y gallwn weithredu ar unwaith i atal troseddau eraill ac yn bwysicaf oll, rhoi mesurau diogelu ar waith er mwyn diogelu unrhyw blant sy'n wynebu risg. Yn y bôn, dyna yw nod Operation Net Safe."

Mae'r pedwar Heddlu yng Nghymru a'u partneriaid yn ymrwymedig i ddiogelu plant a phobl ifanc ledled Cymru rhag unrhyw fath o gamdrin a chamfanteisio - p'un a yw hynny yn y cartref, ar y stryd, neu ar-lein.

Aeth ACC Jon Drake ymlaen:

"Mae'r ymgyrch eisoes wedi arwain at gymryd camau diogelu i amddiffyn plant a nodwyd sy'n wynebu'r risg o gael eu camdrin.

"Hoffwn i'r rheini sy'n meddu ar ddelweddau o gamdrin plant ac yn eu rhannu ar-lein, wir ystyried eu gweithredoedd. Yn aml, gall troseddwyr darbwyllo eu hunain i gredu nad oes neb yn dioddef am fod y delweddau eisoes yn bodoli ar-lein ac nad oes ganddynt gysylltiad uniongyrchol â'r plant na'r bobl ifanc dan sylw. Ond cafodd y plant hynny eu camdrin a gwnaeth rhywun gamfanteisio arnynt i greu'r delweddau hynny. Mae camdrin plant yn rhywiol yn drosedd, ac felly mae meddu ar ddelweddau o'r camdrin hynny hefyd."

Dywedodd Donald Findlater, Ymgynghorydd Diogelu yn y Lucy Faithfull Foundation:

"Fel elusen diogelu plant, credwn ei bod yn ddyletswydd ar bob oedolyn ledled Cymru i gadw plant yn ddiogel rhag camdrin. Mae risgiau ar-lein i blant yn bendant yn cynyddu ac mae'n rhaid i'n strategaethau o fynd i'r afael â nhw allu ymdopi â hynny.

"Hyd y gwyddom, mae cannoedd, efallai miloedd o bobl ledled Cymru - dynion yn bennaf - yn edrych ar ddelweddau rhywiol o blant ar-lein. Mae'r rhain yn bennaf yn ddelweddau o blant a phobl ifanc yn cael eu camdrin. Mae'r ymddygiad hwn yn anghyfreithlon, p'un a yw'r rhai sy'n edrych y delweddau yn sylweddoli hynny ai peidio. Bydd llawer o bobl wedi dod ar draws y deunydd hwn ar ôl misoedd neu flynyddoedd o edrych ar bornograffi oedolion cyfreithiol.  Bydd eraill yn bedoffilyddion. Pwy bynnag y bônt, rwy'n eu hannog i roi'r gorau i'w hymddygiad anghyfreithlon a cheisio'r help sydd ei angen arnynt i beidio â gwneud eto.

"Mae llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! wedi gweithio gyda miloedd o ddynion o'r fath ers 2002. Yn ogystal â llinell gymorth gyfrinachol - 0808 1000 900 - rydym wedi credu deunyddiau hunangymorth ar gyfer y dynion hyn a'u teuluoedd, y gellir hefyd eu defnyddio'n gyfrinachol."

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Operation Net Safe yn Ne Cymru yn www.south-wales.police.uk. Yma, cewch fanylion am y gwaith sy'n cael ei wneud i ddwyn troseddwyr gerbron y llys a'r newyddion diweddaraf am gamau a gymerwyd a chanlyniadau achosion llys. Byddwn hefyd yn rhannu'r manylion hyn gyda'r cyhoedd drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a'r ddolen #Opnetsafe.

Mae gwybodaeth a chyngor cyfrinachol hefyd ar gael ar wefan Stop it Now! y Lucy Faithfull Foundation, www.stopitnow.org.uk, neu drwy ffonio'r rhadffon 0808 1000 900 neu help@stopitnow.org.uk