I gyd-fynd â Ymgyrch Gaeaf Plismona Gwrth-derfysgaeth - ACT 2018, mae Uwch-arolygydd Gary Mills, arweinydd newydd PREVENT Heddlu Dyfed-Powys, yn apelio i gymunedau i helpu'r heddlu a phartneriaid i daclo y bygythiad ar hyn o bryd o derfysgaeth a eithafiaeth yn y DU. PREVENT yw strategaeth y llywodraeth I leihau'r bygythiad i'r DU o derfysgaeth  trwy stopio pobl I fod yn derfysgwyr neu cefnogi terfysgaeth.

 

Dywedodd Uwch-arolygydd Mills: “Mae PREVENT yn chwarae rhan hanfodol i helpu ni ddiogelu ein cymunedau yn Dyfed-Powys. Rydym wedi creu mecanwaith atgyfeiriadau syml i aelodau o'r cyhoedd i ddefnyddio fel eu bod yn gallu cyfeirio unrhyw bryderon sydd ganddynt am unrhywun maent yn adnabod a allai fod yn fregus i radicaleiddio. Gallwch riportio yn ddi-enw, sy'n caniatau riportio cynnar fel ein bod yn gallu rhoi'r gefnogaeth addas i'r rhai dan fygythiad. Trwy wyliadwriaeth ar y cyd gallwn helpu leihau'r bygythiad a risg o derfysgaeth a eithafiaeth gyda'n gilydd."

 

Atal Eithafiaeth – Sut gallwch helpu

 

Mae gwybodaeth am ragIen y llywodraeth PREVENT nawr ar gael ar wefan Heddlu Dyfed-Powys. Mae PREVENT yn gweithio gyda asiantaethau partneriaid i ddarparu help ymarferol a chefnogaeth i atal pobl rhag cael eu radicaleiddio. Mae'n darparu ymyrraeth cynnar i ddiogelu unigolion rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth, eithafiaeth a gweithredoedd troseddol cysylltiedig.

Os oes gennych bryderon am rywun chi'n adnabod a allai fod yn fregus i radicaleiddio, gallwch nawr wneud atgyfeiriad PREVENT trwy ein gwefan. Gallwch wneud hyn yn ddi-enw neu fel arall. Fe allech fod yn y sefyllfa unigryw i fedru adnabod a chefnogi rhywun sy'n fregus.

Os ydych yn meddwl fod y mater yn frys, cysylltwch â'r llinell gymorth gyfrinachol Gwrth-Derfysgaeth ar 0800 789321, neu mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser.