Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi arddangos ei ymrwymiad tuag at gadw ei gymunedau arunig yn ddiogel trwy lansio strategaeth troseddau gwledig.

Nod y strategaeth yw diogelu cymunedau gwledig trwy atal troseddau, casglu cudd-wybodaeth, gorfodi a sicrhau, yn ogystal â mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â bregusrwydd a niwed cudd.

Mae’r heddlu wedi addo datblygu gwybodaeth a sgiliau gwledig arbenigol swyddogion heddlu, staff a Chwnstabliaid Gwirfoddol, i gynnal presenoldeb amlwg a darparu ymateb effeithiol i droseddau a digwyddiadau mewn cymunedau gwledig a ffermio.

Yn 2016/17, cofnododd Heddlu Dyfed-Powys tua 500 o droseddau a oedd wedi’u cyflawni ar ffermydd. Roedd y troseddau hyn yn cynnwys byrgleriaethau a oedd yn targedu caeau ac adeiladau amaethyddol, gyda da byw, beiciau cwad, trelars, peiriannau, gatiau, arfau a metel sgrap yn cael eu dwyn, yn ogystal â difrod troseddol a achoswyd i gnydau, tir, adeiladau, ffensys, peiriannau ac eiddo arall.

Er bod y ffigurau’n cyfateb i lai nag 1.4 trosedd y dydd ar draws yr heddlu, credir bod diffyg adrodd am droseddau sy’n gysylltiedig â ffermio, a hynny oherwydd y canfyddiad o ymateb a chanlyniad gwael. Mae hyn yn arwain at ddicter, rhwystredigaeth a gofid, sy’n arwain at ddisgwyliad isel ac ofn y bydd troseddau’n cynyddu.

Anelir datblygu a gweithredu’r strategaeth troseddau gwledig at dorri’r cylch hwn drwy well ymgysylltu a chyfathrebu â chymunedau.

Hefyd, mae’n ystyried troseddau sydd ddim yn ymwneud â ffermio’n benodol, megis trais domestig, camfanteisio’n rhywiol ar blant, a chaethwasiaeth modern. Hawdd fyddai peidio â sylwi ar y rhain mewn lleoliadau arunig. Hefyd, ystyrir troseddau bwyd a busnes, troseddau bywyd gwyllt a diogelwch y ffyrdd.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Robyn Mason, arweinydd yr heddlu ar gyfer troseddau gwledig: Gweledigaeth Heddlu Dyfed-Powys yw diogelu cymunedau a chadw’r rhai sy’n agored i niwed yn ddiogel, ac mae’n rhaid i ni ddeall anghenion y cymunedau rydyn ni’n gwasanaethu ar draws pedair sir sy’n ymestyn dros ddau draean o Gymru.

“Mae gwneuthuriad yr ardal heddlu’n amrywiol iawn, a byddai’n amhosibl targedu troseddau ym mhob ardal yn yr un ffordd. Gall cymunedau arunig a lleoliadau anghysbell fod yn agored i niwed oherwydd eu hunion natur, a gosodir cyfrifoldeb ar blismona i ymateb i’r heriau hyn.

“Rydyn ni hefyd yn deall y gall effaith trosedd fod yn uwch mewn ardaloedd gwledig, lle y gellir effeithio’n ddifrifol ar fywoliaeth ffermwyr a thyddynwyr, yn ogystal â’r cyfleoedd economaidd a gyflwynir iddynt gan dwristiaeth.

“Gyda hyn mewn golwg, rydyn ni wedi ysgrifennu strategaeth troseddau gwledig sydd wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer ein cymunedau anghysbell. Rydyn ni eisiau sicrhau eu bod nhw’n medru teimlo’n ddiogel a bod yn ddiogel.”