‘Cyflymder uchel, perygl uchel’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt lansio ymgyrch wedi ei hanelu at ostwng niferoedd y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur ar eu ffyrdd.

Yn 2018, cafodd 67 o feicwyr modur naill ai eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar y ffyrdd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, ac mae ffigurau a gedwir gan yr heddlu’n dangos fod dynion wyth gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan hyn na menywod.

Mae Heddlu Dyfed Powys nawr wedi lansio’u hymgyrch flynyddol, o’r enw #YmgyrchDarwen, gyda’r amcan o ostwng y niferoedd hynny (ar Fawrth 24, 2019). Mae’r heddlu’n rhybuddio y byddant yn canolbwyntio’n fwy dwys ar y ffyrdd tan fis Hydref.

Fel rhan o’r ymgyrch maent yn annog beicwyr modur i reidio’n ddiogel ac yn atgoffa gyrwyr i fod yn wyliadwrus o feiciau modur a cherbydau modur dwy olwyn eraill.

Meddai’r Uwcharolygydd Craig Templeton, Pennaeth Ymgyrchoedd Arbenigol Heddlu Dyfed-Powys:

“Rydym yn gwybod ers hir amser fod beicwyr modur yn ddefnyddwyr y ffyrdd sy’n arbennig o agored i niwed ac mae gostwng y niferoedd o farwolaethau ac anafiadau ar ein ffyrdd yn flaenoriaeth.

“Mae’r mwyafrif o wrthdrawiadau angheuol yn digwydd ar ffyrdd gwledig, a chyflymder amhriodol yw un o’r prif ffactorau.

“Y terfyn cyflymder cenedlaethol ar ffyrdd unffrwd yw 60mya ond gall fod angen i chi yrru o dan y cyflymder hwnnw er mwyn gyrru’n briodol ar gyfer yr amodau.

“Yn aml y mae gan y ffyrdd hyn droadau tynn, troadau dall a pheryglon annisgwyl - breciwch yn ofalus a rhowch ddigon o amser i’ch hun i ymateb a chadw rheolaeth.

“Wrth i’r tywydd wella rydym yn gweld mwy o feicwyr modur ar y ffyrdd yn manteisio ar y llwybrau teithio hardd drwy Ddyfed-Powys. Yn ogystal â phobl leol, rydym yn gweld mwy a mwy o ymwelwyr yn dod yma i fwynhau’r olygfa.

“Rydym bob amser wedi croesawu beicwyr modur o’r tu hwnt i’n ffiniau i fwynhau’r tirlun, ond mae’n rhaid iddynt fod yn ymwybodol fod Heddlu Dyfed-Powys yn gwneud pob peth y gall i sicrhau bod ein ffyrdd yn cael eu defnyddio’n ddiogel gan bawb.”

 

 

‘Cyflymder uchel, perygl uchel’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt lansio ymgyrch wedi ei hanelu at ostwng niferoedd y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur ar eu ffyrdd.

‘Cyflymder uchel, perygl uchel’ yw’r neges gan Heddlu Dyfed-Powys wrth iddynt lansio ymgyrch wedi ei hanelu at ostwng niferoedd y marwolaethau ac anafiadau difrifol yn ymwneud â beiciau modur ar eu ffyrdd.

 

Mae’r heddlu’n gweithio gyda phartneriaid yn Gan Bwyll, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac Ambiwlans Cymru i addysgu beicwyr modur a gyrwyr ynghylch peryglon cyflymder eithafol a gwella canlyniadau pan mae gwrthdrawiad yn digwydd.

Gan fod beicwyr modur yn dueddol o reidio mewn grwpiau neu barau, fel arfer pan mae un yn cael damwain y person cyntaf i gyrraedd y safle fydd beiciwr modur arall.

Mae’r cwrs Biker Down! yn cael ei ddarparu gan ymladdwyr tân a’r Tîm Beic Tân o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’i amcan yw gostwng y niferoedd o feicwyr modur sy’n cael eu lladd a’u hanafu’n ddifrifol mewn damweiniau ar y ffyrdd.

Mae’r cwrs di-dâl hwn yn cynnwys tri modiwl a bydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i gyfranogwyr o beth y dylent ei wneud os ydynt yn dod ar draws gwrthdrawiad traffig y ffyrdd a sut i’w reoli’n ddiogel. Chwiliwch @MAWWFRS ar Facebook i ddod o hyd i ddigwyddiad.

Parhaodd yr Uwcharolygydd Templeton: “Rhaid i bawb gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch nhw eu hunain a diogelwch pobl eraill ar ein ffyrdd a bod yn ymwybodol o’r modd y maent yn reidio ac yn gyrru. Byddwn yn gweithredu yn erbyn unrhyw un sy’n dewis reidio neu yrru mewn modd gwrthgymdeithasol, byrbwyll neu anghyfreithlon ar ein ffyrdd.

“Mae ein swyddogion yn gweld llawer gormod o drasiedïau, llawer ohonynt y gellid bod wedi eu hatal. Bydd Unedau Plismona’r Ffyrdd allan ar draws Dyfed-Powys yn defnyddio cyfuniad o addysg, ymgysylltu a gorfodi i atal trasiedïau pellach.”

 

 

Nodyn i Olygyddion:

Cewch yr ystadegau diweddaraf ynghylch anafusion sy’n ddefnyddwyr beiciau modur gan Lywodraeth Cymru yma: https://gov.wales/docs/statistics/2018/180118-motorcycle-user-casualties-2016-en.pdf