Mae Prosiect Diogel wedi ei lansio – strategaeth troseddu trefnedig a thrais difrifol partneriaeth Dyfed a Phowys. Hon yw’r ymagwedd bartneriaeth yn Nyfed a Phowys tuag at fynd i’r afael â throseddu trefnedig a thrais difrifol, oherwydd fe wyddwn faint o niwed a gofid mae hyn yn achosi yn ein cymunedau. Yn syml, mae’n nodi sut yr ydym ni a’n partneriaid yn mynd i amddiffyn ein cymunedau gyda’n gilydd.

Beth yw Troseddu Trefnedig a Throseddau Difrifol?

Troseddu Trefnedig a Throseddau Difrifol yw camfanteisio’n droseddol ar y rhai sy’n agored i niwed. Fe’i diffinnir fel unigolion sy’n trefnu, cydlynu ac yn cyflawni troseddau difrifol, yn unigol, mewn grwpiau a/neu fel rhan o rwydweithiau trawsgenedlaethol. Mae trais difrifol yn gysylltiedig â throseddu trefnedig a throseddau difrifol. Mae trais difrifol a throseddu trefnedig yn cyflwyno bygythiad difrifol i’n cymunedau ac yn ecsbloetio’r aelodau hynny o’n cymdeithas sydd fwyaf agored i niwed. Mae’n cynnwys masnachu cyffuriau, masnachu pobl a chaethwasiaeth modern, mewnfudo anghyfreithlon trefnedig, twyll gwerth uchel a throseddau ariannol eraill, troseddau meddiannu, seiberdroseddu, trais difrifol a chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Hefyd, mae’n cwmpasu materion sy’n dod i’r amlwg, megis llinellau cyffuriau a chamfanteisio’n droseddol ar bobl sy’n agored i niwed.

Y nod yw i’r heddlu a’n partneriaid gydweithio er mwyn amddiffyn ein cymunedau yn y ffordd fwyaf effeithiol, gan wneud Dyfed a Phowys yn fwy diogel, ac yn annymunol i droseddwyr. Rydyn ni’n ceisio adnabod ein pobl a’n hardaloedd sy’n agored i niwed, a chyflwyno mesurau er mwyn atal, paratoi ac amddiffyn wrth erlid y rhai sy’n cyflwyno’r bygythiad a’r perygl mwyaf.

Mae gan droseddu trefnedig a thrais difrifol effaith sylweddol ar sefydlogrwydd a lles ein cymunedau. Bydd y strategaeth bartneriaeth hon yn ceisio gweithredu datrysiadau hirdymor, parhaol ar gyfer trais difrifol a throseddu trefnedig yn ein cymunedau. Byddwn yn cydweithio er mwyn cynnig ymagwedd holistig, system gyfan tuag at fynd i’r afael â’r bygythiad hwn i’n cymdeithasau.

Beth ydym ei angen gennych?

Chi yw ein llygaid a’n clustiau, felly rydyn ni’n gofyn i chi sylwi pan fod rhywbeth o’i le yn eich cymunedau a rhoi gwybod i ni amdano. Os ydych chi’n teimlo bod rhywbeth o’i le, mae’n debygol bod eich greddf yn gywir. Helpwch i amddiffyn eich cymuned. Rhowch wybod i’r heddlu. Does dim rhaid i chi fod yn siŵr, dim ond amau bod rhywbeth o’i le.

Medrwch gyflwyno adroddiad ar-lein ar: http://bit.ly/DPPReportOnline, trwy anfon e-bost at: contactcentre@dyfed-powys.pnn.police.uk, neu trwy alw 101. Os ydych chi’n fyddar, yn drwm eich clyw, neu â nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311 908.

A chofiwch eich bod chi bob amser yn medru cyflwyno adroddiad DIENW trwy alw Crimestoppers Cymru ar 0800 555111.