Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi lansio ei ymgyrch haf, sy’n helpu pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys, a phobl sy’n ymweld â’r siroedd hynny, i wneud y mwyaf o’r haf.

Mae’r ymgyrch, sef #JoioHDP, yn cynnig cyngor ymarferol i helpu pobl i fwynhau’r trefi, traethau, cefn gwlad a digwyddiadau yn y cymunedau a wasanaethir gan yr heddlu. Byddant yn gweithio’n agos â phartneriaid sy’n cynnig cymorth arbenigol er mwyn cadw pobl mor ddiogel â phosibl.

Mae’r ardal yn gartref i amryw o atyniadau, ac mae’n cynnal digwyddiadau sy’n adnabyddus yn lleol ac yn genedlaethol. Mae pobl yn heidio i’r ardal yn ystod misoedd yr haf, sy’n hwb mawr i’r boblogaeth.

Wrth i drefi eu hunain ffurfio mewn gwersylloedd a meysydd carafán ledled y pedair sir, mae’r heddlu’n gofyn i bobl fod yn ofalus o’i gilydd. Un o’r prif faterion y byddant yn canolbwyntio arno yw cam-drin domestig. Mae ffigurau’n awgrymu bod troseddau o’r fath yn cynyddu yn ystod misoedd yr haf. 

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Vicki Evans: 

“Rydyn ni’n derbyn mwy o adroddiadau am gam-drin domestig yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst nag unrhyw adeg arall o’r flwyddyn. Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi er mwyn helpu pobl i fwynhau eu gwyliau neu ddiwrnod allan. Rhowch wybod i ni os ydych chi’n amau bod cam-drin domestig yn digwydd os gwelwch chi’n dda.

“Rydyn ni’n deall nad yw’n hawdd siarad am gam-drin domestig, felly mae gennym swyddogion arbenigol penodol sy’n medru rhoi cymorth. Nid yw cam-drin domestig yn ymwneud â thrais yn unig - mae difrod, bygythiadau a cham-drin corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol hefyd yn ddulliau a ddefnyddir gan droseddwyr i reoli pobl. 

“Mae llawer o bobl yn poeni y byddant yn busnesu os wnawn nhw ymyrryd, neu’n teimlo mai mater preifat ydyw, ond gall eich cymorth chi wneud gwahaniaeth. Rydyn ni’n annog unrhyw un sy’n poeni am ffrind, cymydog neu aelod o’r teulu i roi gwybod i ni fel ein bod ni’n medru gweithredu.

“Rhowch wybod am bryderon drwy alw 101. Os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol o niwed, galwch 999.”  

Mae’r llif o ymwelwyr dros yr haf, ynghyd ag amrywiaeth ein hardal, yn cyflwyno heriau i’r gwasanaeth heddlu, ac maen nhw’n hen gyfarwydd ag ymdrin â hyn. Fodd bynnag, maen nhw’n gofyn am eich helpu chi i leihau’r baich ar y rheng flaen.

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Dros Dro, Vicki Evans:

“Rydyn ni’n apelio ar i’n cymunedau ein helpu, a’r haf hwn, rydyn ni’n cynnig cyngor syml i helpu pobl i fwynhau ein hardal unigryw yn ddiogel.

“Rydyn ni’n annog pobl i fod yn synhwyrol ac ystyried y peryglon o’u cwmpas - peidiwch ag anwybyddu arwyddion rhybudd a thalwch sylw i ragolygon tywydd lleol.

“Rydyn ni’n plismona’r ardal fwyaf diogel yng Nghymru a Lloegr ac rydyn ni eisiau’ch cefnogi drwy gynnal hynny dros fisoedd yr haf.

“Rydyn ni wedi rhannu’r cyngor yn bum categori, sydd fwyaf defnyddiol yn ein barn ni.”

Cyngor i’ch Helpu i #JoioHDP
Joiwch Ein Trefi

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynyddu yn ystod misoedd yr haf, a gall hyn achosi gofid i gymunedau lleol. Gall swyddogion heddlu gyfarwyddo pobl i adael ardal benodol os ystyrir bod eu hymddygiad yn annerbyniol, ac atafaelu eitemau sy’n cyfrannu at ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Atgoffir rhieni nad cyfrifoldeb yr heddlu yw gweithredoedd eu plant. Gwenwch yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth mae’ch plant yn gwneud, a ble maen nhw’n treulio eu nosweithiau.

Mae swyddogion yn gweithio gyda thrwyddedigion er mwyn gorfodi’r cynllun Bihafio neu Cewch Eich Banio (BOBB) - cynllun sy’n gweld pobl yn cael eu gwahardd o dafarndai, clybiau a barrau am ymddygiad gwael. Mae cwsmeriaid problemus yn cael eu gwahardd o bob tafarn yn yr ardal sydd wedi cofrestru â’r cynllun. Mae’r cynllun yn mynd i’r afael â chamddefnyddio alcohol a chyffuriau.

Bydd ein Timoedd Plismon Bro’n patrolio yn ôl yr arfer drwy gydol yr haf er mwyn helpu pawb i fwynhau eu hunain yn ddiogel, gan ystyried eraill.

 

Joiwch Ein Digwyddiadau

Bydd Swyddogion Heddlu a Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu’n bresennol mewn digwyddiadau drwy gydol yr haf. Siaradwch â nhw er mwyn cael cyngor atal trosedd a rhoi gwybod iddynt am unrhyw bryderon. 

Cyn i chi adael y tŷ, tynnwch lun o’ch plentyn fel eich bod chi’n gwybod beth mae’n gwisgo rhag ofn y bydd yn mynd ar goll. Rhowch ddarn o bapur â’ch rhif cyswllt arno i’ch plentyn fel bod modd ei ddychwelyd atoch yn hawdd.
Cyn i chi fynd mewn i ddigwyddiad, gwnewch yn siŵr bod eich car ar glo a bod eitemau gwerthfawr o’r golwg yn ddiogel.

 

Joiwch Ein Dyfrffyrdd

Mae ymgyrch Parchwch y Dŵr Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub yn hyrwyddo darn allweddol o gyngor ar gyfer pobl sy’n canfod eu hunain yn annisgwyl mewn dŵr oer. Mae’r elusen yn dweud bod llawer iawn o bobl sy’n boddi oddi ar arfordir y DU yn debygol o fod wedi marw ar ôl dioddef sioc dŵr oer. Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar y sgiliau syml sydd eu hangen er mwyn achub bywyd. Dyma’r cyngor:


1. Os ydych chi’n canfod eich hun yn y dŵr yn annisgwyl, arnofiwch am 60 - 90 eiliad er mwyn cynyddu’ch siawns o bara’n fyw. Bydd yr amser hwnnw’n galluogi effeithiau sioc dŵr oer i fynd heibio.
2. Os ydych chi’n gweld rhywun arall mewn trafferth yn y dŵr, galwch 999 neu 112 a gofynnwch am Wyliwr y Glannau.


Galwch heibio i www.respectthewater.com am ragor o wybodaeth.


Byddwch yn ymwybodol o’r amserau llanw pan fyddwch chi’n ymweld â’r traeth - gall pobl gael eu hynysu’n gyflym iawn. Galwch heibio i www.metoffice.gov.uk/public/weather/tide-times am amserlenni lleol.

Parchwch fywyd gwyllt lleol a pheidiwch byth â nofio gyda dolffiniaid, morloi neu lamidyddion - medrwch wylio’r rhain yn ddiogel o lwybr yr arfordir neu ar daith mewn cwch.

Joiwch ein Cefn Gwlad

Pan fyddwch chi’n ymweld â chefn gwlad, mae pethau bach yn gwneud gwahaniaeth mawr. Dilynwch y canllawiau cyffredinol isod er mwyn helpu trigolion lleol a mwynhau eich hun mewn modd ystyriol:

• Caewch gatiau ar eich ôl;
• Cadwch gŵn ar denynnau;
• Peidiwch â dibynnu ar system llywio â lloeren - ewch â map o’r ffordd gyda chi;
• Cymerwch sylw o arwyddion ffyrdd ac arwyddion llwybrau troed;
• Clowch eich cerbyd bob amser; a
• Byddwch yn amyneddgar â cherbydau fferm - maen nhw’n gweithio’n galed.

Os ydych chi’n bwriadu cerdded y mynyddoedd neu’r bryniau, dilynwch gyngor Tîm Achub Mynydd Aberhonddu i’ch helpu i fwynhau mewn modd diogel:

• Cynlluniwch cyn cychwyn ar eich taith;
• Ewch â digon o ddŵr gyda chi;
• Ewch â bwyd gyda chi;
• Ewch â map a chwmpawd, gan wybod sut i’w defnyddio;
• Cadwch lygad ar yr amodau yn gyson;
• Trowch yn ôl os ydych chi’n ansicr.

Galwch heibio i www.breconmrt.co.uk am ragor o gyngor ynghylch diogelwch mynydd.

Mae’r perygl o rêfs anghyfreithlon yn cynyddu pan mae’r tywydd yn braf. Mae’r crynoadau anghyfreithlon hyn o bobl yn achosi pryderon gwirioneddol i’r gwasanaethau brys gan fod pobl sy’n mynd iddynt yn cymryd risgiau na fyddent fel arfer yn eu cymryd.


Mae’n werth fod yn ymwybodol o fathau penodol o ymddygiad. Os fyddwch chi’n gweld neu’n profi ymddygiad o’r fath, galwch yr heddlu ar 101.


• Nifer anghyffredin o gerbydau, yn arbennig faniau gwersylla, faniau neu dryciau yn yr ardal.
• Tresmaswyr anghyfreithlon a fydd efallai’n rhagchwilio safleoedd cyn unrhyw ref.
• Unigolion sy’n cysylltu â thirfeddianwyr neu’n ymholi ynghylch tir, a hynny drwy roi’r argraff eu bod yn dymuno llogi ar gyfer gweithgareddau sy’n ymddangos yn dderbyniol, fel merlogampau neu wersylloedd sgowtiaid.
• Os ydych chi’n amau bod rhywun sy’n eich holi ynghylch llogi tir yn dweud celwydd am bwy ydyw, peidiwch ag oedi i gysylltu â’r heddlu.
• Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn ei gwneud hi’n haws i drefnwyr ledaenu’r gair - gall nifer y bobl mewn ref dyfu’n sylweddol mewn amser byr, a gall lleoliadau newid yn gyflym.

Joiwch Eich Iechyd

Os fyddwch chi’n teimlo’n sâl yn ystod eich ymweliad, gall canllawiau Dewis Doeth eich helpu os ydych chi’n ansicr ynghylch y gwasanaeth iechyd gorau ar gyfer eich anghenion. Cewch fynediad i gyngor a chysylltiadau lleol ar y wefan: www.choosewellwales.org.uk, neu drwy lawrlwytho ap Dewis Doeth ar eich ffôn symudol.


Os ydych chi angen cysylltu â’r heddlu, ystyriwch y sefyllfa rydych chi’n adrodd amdani a dewiswch y rhif ffôn cywir. Mewn argyfwng, galwch 999. Os nad yw’n argyfwng, galwch 101. I weld pa un ai a yw’r hyn rydych chi eisiau rhoi gwybod i’r heddlu amdano’n fater i’r heddlu ai peidio, galwch heibio i’n tudalen ‘Cysylltwch â Ni’ newydd ar ein gwefan: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cysylltwch-a-ni/