Mae Heddlu Dyfed-Powys yn annog rhieni i sicrhau mai bwganod caredig fydd eu plant wrth iddynt fynd o gwmpas tai i chwarae ‘cast ynteu ceiniog’ ar Nos Galan Gaeaf.

Mae’r heddlu wedi lansio Ymgyrch BANG - Bihafiwch Adeg Nos Galan Gaeaf - sy’n anelu i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol adeg Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc.
Bydd timoedd plismona bro’n cynnal mwy o batrolau yn y cyfnod cyn ac yn ystod Nos Galan Gaeaf a Noson Guto Ffowc, sy’n digwydd eleni yn ystod hanner tymor yr ysgolion. Byddant hefyd yn siarad â phlant a phobl ifainc mewn gwasanaethau boreol ysgolion a chlybiau ieuenctid i’w cynghori ynghylch sut i ymddwyn yn gyfreithlon a chyfrifol.

Mae swyddogion yn atgoffa pobl ifainc nad yw pawb yn hoff o gael pobl ddieithr wrth y drws, a byddant yn dosbarthu posteri i bobl nad ydynt yn dymuno cael plant yn galw i chwarae ‘cast ynteu ceiniog’. Hefyd, gall perchnogion siop arddangos posteri sy’n atgoffa pobl na fydd blawd nac wyau’n cael eu gwerthu i bobl o dan 18 oed dros yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Prif Arolygydd Nicky Carter o’r Uned Lleihau Troseddau a Niwed: “Er y gall Nos Galan Gaeaf, heb os, fod yn llawer iawn o ŵyl, gall hefyd fod yn gyfnod arbennig o ofidus i rai o aelodau mwy bregus ein cymunedau, yn arbennig yr henoed. Mae’n bosibl na fyddant eisiau i blant alw heibio i chwarae ‘cast ynteu ceiniog’.

“Yn ffodus, nid yw’r rhan fwyaf o’r cymunedau rydyn ni’n eu plismona’n profi cynnydd mawr mewn trosedd yr adeg hon o’r flwyddyn, ond mae bob amser un neu ddau sy’n difetha’r hwyl i eraill. Dydyn ni ddim eisiau i fwynhad pobl fynd allan o reolaeth ac achosi pobl i deimlo dan fygythiad yn eu cartrefi eu hunain. Gan hynny, byddwn i’n annog plant sydd yn chwarae ‘cast ynteu ceiniog’, a rhieni sydd allan gyda’u plant, i beidio â churo ar ddrysau lle mae’r poster yn cael ei arddangos.

“Er mwyn tawelu meddyliau preswylwyr, byddwn ni’n cynnal mwy o batrolau i’n helpu i ymateb yn gyflym i unrhyw un sy’n defnyddio Nos Galan Gaeaf neu Noson Guto Ffowc fel esgus i ymddwyn yn wrthgymdeithasol. Os bydd hyn yn digwydd, rydyn ni’n annog pobl i’n galw ar 999 os yw’n argyfwng, neu 101 os nad yw’n argyfwng.”

Dylai unrhyw un sydd eisiau poster i’w arddangos sy’n gofyn i blant sy’n chwarae ‘cast ynteu ceiniog’ beidio â galw gysylltu â’u tîm plismona bro ar 101. Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw, neu os oes gennych nam ar eich lleferydd, anfonwch neges destun at y rhif difrys 07811 311908.