Mae’r cwrs ‘Beth sy’n ein Gyrru’ wedi ei ddylunio ar gyfer gyrrwyr sydd wedi troseddu megis troseddau goleuadau traffig, croesi llinellau gwyn solet, mynd yn groes i arwydd dim mynediad ayb.

Cwestiynau Cyffredin

Os byddwch yn mynychu cwrs ni fydd raid i chi dalu'r ddirwy cosb sefydlog. Mae hefyd yn golygu na chewch bwyntiau ar eich trwydded.

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws  Dyfed Powys.  Os nad ydych yn byw yn ardal Dyfed Powys, dylech fynd arlein  i weld manylion am ardaloedd eraill, ar https://offer.ndors.org.uk

Cewch drefnu lle arlein trwy fynd i https://offer.ndors.org.uk neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Nid oes prawf i'w basio, ond mae'n ofynnol i chi "gwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol". Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cwrs trwy gyfranogi'n llawn.

Cwblhau'r cwrs yn foddhaol, sy'n golygu:

 • Mynychu pob  sesiwn;
 • Cwblhau holl  waith papur y cwrs;
 • Dangos agwedd  gadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd;

Os nad ydych yn bodloni'r holl ofynion hyn, tybir  nad ydych wedi cwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol.

Nac ydy. Nid yn aml mae gyrwyr yn cael cyfle i feddwl am beth maent yn ei hoffi a beth maent yn ei gasáu am yrru - neu am sut mae'r ffordd y mae pobl eraill yn gyrru yn effeithio arnynt. Mae 'Beth sy'n ein Gyrru?' yn rhoi cyfle i yrwyr ystyried y materion hynny. Trwy gyflwyniadau a thrafodaethau, bydd gyrwyr yn dysgu am y penderfyniadau mae pobl yn eu gwneud ar y ffordd. Nid ydym yn barnu'r ffordd yr ydych yn gyrru; yn hytrach, rydym yn eich annog i feddwl am eich gyrru'n fwy manwl.

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK.

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Gallwch archebu cwrs trwy ymweld â gwefan Troseddwr Gyrru Cenedlaethol Cynllun Ailhyfforddi neu os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk
Archebu Arlein: https://offer.ndors.org.uk

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

 • "Mewnweledol. Gwybodaeth dda, yn arbennig y ddealltwriaeth emosiynol ohonoch chi fel gyrrwr ac eraill"
 • "Llawer mwy diddorol a hwyliog nag oeddwn i wedi disgwyl"
 • "Mae’n agor eich llygaid. Mae’n dangos canlyniadau gweithredoedd"
 • "Cwrs anffurfiol â gwybodaeth werthfawr"
 • "Diolch i’r ddau hyfforddwr a wnaeth bwnc anodd yn ddiddorol ond perthnasol. Doedd dim beirniadaeth, ond gwnaeth imi sylweddoli’r gwir am fy ngweithredoedd i ac eraill"
 • "Diolch! Gwnaeth imi feddwl llawer mwy am bopeth. Rwy’n credu ei fod wedi fy newid i"
 • "Mae’r cwrs wedi gwneud imi deimlo’n wahanol am yrru a gyrwyr eraill. Hoffais y mewnwelediadau seicolegol"
 • "Nes i erioed dychmygu y byddai’r cwrs hwn yn fy herio yn y fath modd a gwneud i mi feddwl pam rydw i’n ymddwyn fel ydw i mewn car, a beth sy’n fy nghymell i wneud penderfyniadau – goleuedig iawn. Rwy’n credu y dylai pawb sy’n gyrru gael mynediad ato, nid yn unig pan fyddwch chi wedi gwneud rhywbeth o’i le"