Mae’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder 20 yn benodol ar gyfer troseddau goryrru  mewn ardal 20 milltir yr awr. Mae’n caniatáu i droseddwyr goryrru fynychu cwrs  yn yr ardal o'u dewis.

Ar ôl i yrrwr gwblhau cwrs, ni chynigir cwrs arall 20 milltir yr awr iddo  os bydd yn ail-droseddu o fewn 3 blynedd i'r drosedd wreiddiol.

Cwestiynau Cyffredin

Os byddwch yn mynychu cwrs i'ch helpu i osgoi goryrru yn y dyfodol, ni fydd raid i chi dalu'r ddirwy cosb sefydlog o £100. Mae hefyd yn golygu na chewch y 3 phwynt ar eich trwydded.

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws Dyfed Powys.  Os nad  ydych yn byw yn ardal Dyfed Powys, dylech fynd arlein i weld manylion am  ardaloedd eraill, ar https://offer.ndors.org.uk

Cewch drefnu lle arlein trwy fynd i https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/cy-GB/ neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Nid oes prawf i'w basio, ond mae'n ofynnol i chi "gwblhau'r cwrs mewn  modd boddhaol". Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad  cadarnhaol i'r cwrs trwy gyfranogi'n llawn.

Cwblhau'r cwrs yn foddhaol, sy'n golygu:

 • Mynychu pob sesiwn;
 • Cwblhau holl waith papur y cwrs;
 • Dangos agwedd gadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd;

Os nad ydych yn bodloni'r holl ofynion hyn, tybir nad ydych wedi cwblhau'r  cwrs mewn modd boddhaol.

Nac ydy, mae'n gyfle i ystyried rhai arferion y gallech fod wedi'u  datblygu, eu trafod gyda phobl eraill mewn awyrgylch hamddenol, ac i ystyried  nifer o awgrymiadau gyrru da gyda hyfforddwr profiadol.

Os ydych yn archebu lle ar gwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed Powys, bydd manylion archebu sy’n cynnwys unrhyw ofyniad arbennig yn cael eu prosesu drwy’r System Archebu Arlein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf, at ddibenion archebu lle i chi ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru [NDORS] a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig y ffordd. Bydd y manylion yn cael eu darparu i hyfforddwyr cyrsiau at ddibenion cofrestru ar y cwrs ac er mwyn gosod unrhyw fesurau angenrheidiol mewn lle ar ddiwrnod eich cwrs.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Mae parcio cyfyngedig ar gael yn y lleoliad ac mae ei ddefnyddio ar eich risg chi yn llwyr.

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK neu Gwella Gyrwyr.

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Gallwch archebu cwrs trwy ymweld â'n gwefan archebu ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk
Archebu Arlein: https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/cy-GB

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

 • "Roedd yr holl gwrs yn dda ac yn sicr yn fuddiol. Gwybodaeth ardderchog gan yr hyfforddwyr. Cyflwyniad gwych o gynnwys y cwrs"
 • "Cododd ymwybyddiaeth am lawer o faterion ar ddiogelwch y ffyrdd ac atgofiadau cyffredinol. Diolch i’r ddau hyfforddwr am gyflwyniad ardderchog"
 • "Yn falch o’r cyfle I wneud y cwrs yn gyfangwbl trwy’r Gymraeg."
 • "Trafodwyd pob dim yn fanwl. Deg allan o ddeg!"
 • "Roedd yr holl wybodaeth a roddwyd yn fuddiol o ran fy nghyflymder a pheryglon i fod yn ymwybodol ohonynt. Roedd yr hyfforddwyr yn arbennig o dda ac wedi gwneud y cwrs yn fwy diddorol"
 • "Roedd y ffordd y cyflwynwyd y cwrs yn ardderchog. Diddorol iawn ac yn gyfle gwirioneddol i wella fy ymagwedd tuag at yrru"
 • "Roedd yr hyfforddwyr yn wych. Cymeron nhw amser i esbonio popeth yn llawn"
 • "Des i’r cwrs yn teimlo’n amheus, ond gwnaed y cwrs yn addysgiadol ac yn eithaf pleserus gan y tiwtoriaid"
 • "Gwerth ei wneud, addysgiadol iawn – doeddwn i ddim yn teimlo fy mod i’n cael stŵr chwaith"
 • "Roeddwn i’n credu bod pob dim am y cwrs yn fuddiol, ac yn sicr, mae wedi gwneud imi feddwl am fy ngyrru. Rwy’n falch iawn fy mod i wedi dewis dod ar y cwrs hwn, a byddaf hefyd yn medru mynd â’r wybodaeth adref a’i rhannu!"