Bydd y Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder yn caniatáu i droseddwyr goryrru fynychu cwrs yn yr ardal o'u dewis.

Ar ôl i yrrwr gwblhau cwrs, ni chynigir cwrs arall iddo os bydd yn ail-droseddu o fewn 3 blynedd i'r drosedd wreiddiol.

Cwestiynau Cyffredin

Os byddwch yn mynychu cwrs hanner diwrnod i'ch helpu i osgoi goryrru yn y dyfodol, ni fydd raid i chi dalu'r ddirwy cosb sefydlog o £100. Mae hefyd yn golygu na chewch y 3 phwynt ar eich trwydded.

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws Dyfed Powys.  Cynhelir cyrsiau ar y rhan fwyaf o ddyddiau'r wythnos.  Os nad ydych yn byw yn ardal Dyfed Powys, dylech fynd arlein i weld manylion am ardaloedd eraill, ac am ddarparwyr y gwasanaeth.

Cewch drefnu lle arlein trwy fynd i https://offer.ndors.org.uk neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Nid oes prawf i'w basio, ond mae'n ofynnol i chi "gwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol". Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cwrs trwy gyfranogi'n llawn.

Cwblhau'r cwrs yn foddhaol, sy'n golygu:

 • Mynychu pob sesiwn;
 • Cwblhau holl waith papur y cwrs;
 • Dangos agwedd gadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd;

Os nad ydych yn bodloni'r holl ofynion hyn, tybir nad ydych wedi cwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol.

Nac ydy, mae'n gyfle i ystyried rhai arferion y gallech fod wedi'u datblygu, eu trafod gyda phobl eraill mewn awyrgylch hamddenol, ac i ystyried nifer o awgrymiadau gyrru da gyda hyfforddwr profiadol.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Mae parcio cyfyngedig ar gael yn y lleoliad ac mae ei ddefnyddio ar eich risg chi yn llwyr.

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK.

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Gallwch archebu cwrs trwy ymweld â gwefan Troseddwr Gyrru Cenedlaethol Cynllun Ailhyfforddi neu os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk
Archebu Arlein: https://offer.ndors.org.uk

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

 • "Cwrs ardderchog. Mae’n werth chweil mynychu’r cwrs yn hytrach na derbyn pwyntiau a dirwy. Mae’r cwrs wedi fy ngwneud i’n fwy ymwybodol o’r peryglon sy’n gysylltiedig â goryrru, hyd yn oed ar gyflymderau isel."
 • "Roeddwn i’n credu bod y cwrs wedi’i gyflwyno’n arbennig o dda. Rwy’n falch iawn fy mod i wedi cael cyfle i loywi fy ngwybodaeth ynghylch gyrru."
 • "Profiad ardderchog gyda hwyluswyr arbennig, a’r holl wybodaeth yn berthnasol"
 • "Darparwyr positif, hapus a chyfeillgar"
 • "Cwrs buddiol ac addysgiadol iawn. Awyrgylch hamddenol a phleserus. Byddaf yn cadw peth o’r cyngor mewn cof. Diolch"
 • "Hyfryd cael y cwrs yn y Gymraeg.  Diolch I’r hyfforddwyr am gyflwyno’r wybodaeth mewn ffordd ddiddorol a chyfeillgar"
 • "Tynnodd fy sylw at fy niffyg gwybodaeth ynghylch cyflymderau ar y ffyrdd a’r angen i ail edrych ar reolau’r ffordd fawr. Mwy tebygol o newid arferion gwael i arferion da – ni fyddai derbyn y ddirwy a’r pwyntiau’n cyflawni hyn"
 • "Roedd y cyflwynwyr yn ddidwyll iawn wrth gyflwyno’r holl negeseuon. Mae mynychu’r cwrs werth chweil. Diolch"
 • "Roedd yr hyfforddwyr yn arbennig o dda. Rwyf wedi elwa llawer o’r cwrs. Dysgais llawer ac rwyf eisiau bod yn well gyrrwr oherwydd y cwrs"
 • "Roedd y cyflwyniad gan yr hyfforddwyr yn gryno ac wedi’i gyflwyno’n dda. Roedd yn arbennig ar gyfer gloywi fy ngwybodaeth ynghylch terfynau cyflymder"
 • "Yn sicr, roedd yn agoriad llygad. Teimlais ei fod yn ddefnyddiol iawn, gyda llawer o wybodaeth ddiddorol. Nes i ddim disgwyl mwynhau’r cwrs, ond mi wnes i – llawer o gyfle i gymryd rhan. Hedfanodd y pedair awr!"
 • "Roedd hwn yn gwrs da a oedd werth yr arian! Derbyniais yr hyfforddiant oherwydd roedd yn golygu na fyddwn i’n cael 3 phwynt ar fy nhrwydded. Gadewais gan deimlo ei bod hi’n fwy tebygol na fyddaf yn ail adrodd y drosedd goryrru!"
 • "Gwnaeth imi sylweddoli peryglon goryrru. Pwyntiau ardderchog o ran gyrru’n ddiogel. Doeddwn i ddim yn edrych ymlaen at fynychu’r cwrs, ond teimlais ei fod yn ddefnyddiol iawn ac rwy’n falch fy mod i wedi cael y cyfle"
 • "Roedd y cwrs cyfan wedi’i roi at ei gilydd a’i gyflwyno’n dda. Rydw i wir yn teimlo fy mod i wedi elwa o fynychu"
 • "Braf cael y cyfle I fynd ar gwrs Cymraeg.  Cwrs wedi cael ei rhedeg yn broffesiynol ac effeithiol"
 • "Bore pleserus iawn gyda chwmni da a llawer o wybodaeth ddiddorol. Roedd pob dim yn wych. Llawer o ddysgu – cefais wybod am bethau nad oeddwn i’n ymwybodol ohonynt"