Mae’r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Traffyrdd ar gyfer troseddau a gyflawnir ar draffyrdd, unigolion sydd wedi eu darganfod yn torri’r cyfynger cyflymder amrywiol gweithredol, yn mynd heibio i arwydd cau lôn gorfodol X Goch, a throseddau sy’n digwydd ar leiniau caled a hafanau.

Cwestiynau Cyffredinol

Os byddwch yn mynychu cwrs hanner diwrnod ni fydd raid i chi dalu'r ddirwy cosb sefydlog. Mae hefyd yn golygu na chewch y 3 phwynt ar eich trwydded.

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws  Dyfed Powys.  Os nad ydych yn byw yn ardal Dyfed Powys, dylech fynd arlein  i weld manylion am ardaloedd eraill, ar https://offer.ndors.org.uk

Cewch drefnu lle arlein trwy fynd i https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/cy-GB/ neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Nid oes prawf i'w basio, ond mae'n ofynnol i chi "gwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol". Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cwrs trwy gyfranogi'n llawn.

Cwblhau'r cwrs yn foddhaol, sy'n golygu:

  • Mynychu pob  sesiwn;
  • Cwblhau holl  waith papur y cwrs;
  • Dangos agwedd  gadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd;

Os nad ydych yn bodloni'r holl ofynion hyn, tybir  nad ydych wedi cwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol.

Nac ydy, mae'n gyfle i ystyried rhai arferion y gallech fod wedi'u datblygu, eu trafod gyda phobl eraill mewn awyrgylch hamddenol, ac i ystyried nifer o awgrymiadau gyrru da gyda hyfforddwr profiadol.

Os ydych yn archebu lle ar gwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed Powys, bydd manylion archebu sy’n cynnwys unrhyw ofyniad arbennig yn cael eu prosesu drwy’r System Archebu Arlein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf, at ddibenion archebu lle i chi ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru [NDORS] a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig y ffordd. Bydd y manylion yn cael eu darparu i hyfforddwyr cyrsiau at ddibenion cofrestru ar y cwrs ac er mwyn gosod unrhyw fesurau angenrheidiol mewn lle ar ddiwrnod eich cwrs.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Gallwch archebu cwrs trwy ymweld â'n gwefan archebu ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk
Archebu Arlein: https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/cy-GB

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

  • "Mwynheais y cwrs yn llawer mwy nag oeddwn wedi disgwyl. Byddaf nawr yn edrych yn wahanol ar yrru ar draffyrdd ac rwy’n teimlo’n llawer mwy parod ac ymwybodol"
  • "Fe wnaeth tiwtoriaid y cwrs ddarparu gwybodaeth mewn ffordd a oedd yn hawdd i’w ddeall a’i ddilyn. Ategu a diweddaru ar system y draffordd. Defnyddiol iawn a llawn gwybodaeth"
  • "Cwrs wedi ei gyflwyno’n broffesiynol, tiwtoriaid o’r safon uchaf. Cael eich cynnwys heb gael eich dwrdio, creu ymwybyddiaeth ffres a gwell o beryglon a chyfrifoldebau gyrru. Mae’r cwrs hwn yn gwrs hyfforddi rhagorol"
  • "Roeddwn yn amau faint o fudd y byddwn yn ei gael o’r sesiwn, ond rydw i’n eithriadol o hapus gyda chymaint rydw i wedi ei ddysgu a byddaf yn sicrhau y byddaf yn gyrru’n fwy gofalus ac yn fwy gwybodus"
  • "Yn gyffredinol yn gwrs rhagorol a roddodd yr amser a’r lleoliad i allu ystyried, gofyn cwestiynau ac ail-asesu eich agwedd tuag at yrru. Ffeithiol, diddorol ac addysgiadol"