Mae’r cwrs hwn ar gyfer y gyrrwr sy’n arddangos esgeulustod neu danberfformiad.

Dylid selio’r penderfyniad i gynnig y cwrs hwn bob tro ar asesiad gwrthrychol o weithred neu esgeulustod y troseddwr o ran pa un ai a yw gyfystyr â:

 • Diffyg canolbwyntio;
 • Camgymeriad barn;
 • Camgymeriad cyffredinol, neu
 • Diffyg ymwybyddiaeth o’r gyfraith mewn perthynas â’r drosedd y mae ef neu hi wedi cyflawni, sydd heb gael canlyniadau ehangach (h.y. gwrthdrawiad).

Mae’r cwrs yn anelu i godi ymwybyddiaeth o ddiffygion yr unigolyn o ran sgiliau gyrru a chychwyn y broses a fydd yn caniatáu i yrwyr fynd i’r afael â nhw.

Unwaith y bydd modurwr wedi cwblhau cwrs, ni fydd yn gymwys ar gyfer cynnig arall o’r fath os yw’n aildroseddu o fewn 3 blynedd o’r drosedd wreiddiol.

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r cwrs ‘Gyrru ar Gyfer Newid’ yn gwrs gyrru ar y ffordd ymarferol o dan oruchwyliaeth hyfforddwr gyrru cymeradwy. Mae’r cwrs yn para 2 awr 15 munud a fel arfer, mae 2 gleient fesul car, felly bydd hanner yr amser hwn yn cael ei dreulio fel teithiwr yn gwylio rhywun arall yn gyrru. Mae hyn yn gyfle i chi ddysgu.

Oes, bydd car sydd wedi’i yswirio’n llawn yn cael ei ddarparu ar eich cyfer. Mae angen i chi hysbysu’r trefnydd cwrs ymlaen llaw os ydych chi’n gyrru car awtomatig neu os oes gennych anabledd sy’n effeithio ar eich gyrru.

Mae’r cwrs yn ei gynnal gan hyfforddwyr gyrru cymeradwy sydd wedi cymhwyso i gyflwyno cyrsiau addysgiadol. Nid yw swyddogion heddlu’n cymryd unrhyw ran yn y cwrs.

Os yw’r cwrs yn cael ei gwblhau o fewn ardal Dyfed-Powys, y gost yw £96, ond gall y ffi hon amrywio os ydych chi’n dewis cwblhau cwrs mewn ardal wahanol. Mae’n rhaid i chi dalu’r ffi’n llawn wrth archebu’ch cwrs.

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws ardal Dyfed Powys. Os nad oes cwrs ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Cynllun Ailhyfforddi Gyrwyr ar 01267 226479 er mwyn trefnu cwrs i chi. Os nad ydych yn byw yn ardal Dyfed Powys, dylech fynd arlein i weld manylion am ardaloedd eraill, ar https://offer.ndors.org.uk

Nid oes prawf i'w basio, ond mae'n ofynnol i chi "gwblhau'r cwrs mewn modd boddhaol". Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cwrs trwy gyfranogi'n llawn.

Cewch drefnu lle drwy ffonio 01267 226479 (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwn ni’n disgwyl i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, sy’n golygu:

 • Mynychu pob sesiwn;
 • Cwblhau holl waith papur y cwrs;
 • Arddangos ymagwedd gadarnhaol tuag at ddiogelwch y ffyrdd;
 • Arddangos parodrwydd i wella’ch sgiliau gyrru a’ch agweddau tuag at ddiogelwch y ffyrdd.

Os na fyddwch chi’n llwyddo i fodloni’r holl ofynion hyn, ystyrir na fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs mewn modd boddhaol.

Os ydych yn archebu lle ar gwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed Powys, bydd manylion archebu sy’n cynnwys unrhyw ofyniad arbennig yn cael eu prosesu drwy’r System Archebu Arlein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf, at ddibenion archebu lle i chi ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru [NDORS] a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig y ffordd. Bydd y manylion yn cael eu darparu i hyfforddwyr cyrsiau at ddibenion cofrestru ar y cwrs ac er mwyn gosod unrhyw fesurau angenrheidiol mewn lle ar ddiwrnod eich cwrs.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Cynhelir y cyrsiau mewn sawl lleoliad ar draws ardal Dyfed Powys. Os nad oes cwrs ar gael yn eich ardal chi, cysylltwch â’r Cynllun Ailhyfforddi Gyrwyr ar 01267 226479 er mwyn trefnu cwrs i chi.

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK neu Gwella Gyrwyr.

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

 • "Rwy’n gadael y cwrs wedi magu technegau gyrru newydd"
 • "Gwnaeth imi feddwl a bod yn llawer mwy ymwybodol. Roeddwn i’n credu fy mod i’n yrrwr gweddol – gwnaeth hyn imi sylweddoli bod yn rhaid imi feddwl mwy"
 • "Mi wnes i fwynhau’r cwrs oherwydd rhoddodd wybodaeth imi am CAMGA, sy’n rhywbeth rwy’n credu y byddai pob gyrrwr yn elwa ohono. Roedd yr hyfforddwr cwrs yn gyfeillgar ac yn barod i helpu"