Mae'r cynllun Eich Gwregys / Eich Bywyd yn ddull addysgiadol amgen yn lle erlyn. Fei'i dylunnir i esbonio paham ei bod yn bwysig eich bod yn gwisgo gwregys. Crëwyd y cynllun gan y Gymdeithas Prif Heddweision, ac fe'i gweinyddir gan AA DriveTech. Nodir Cwestiynau Cyffredin AA DriveTech isod.

Cwestiynau Cyffredin

Bydd yn cymryd oddeutu 30 munud i gwblhau'r cwrs arlein.   Fe'ch tywysir trwy sgriniau e-ddysgu rhyngweithiol fydd yn amlygu'r rhesymau cadarnhaol i wisgo gwregys.  Bydd cwis ar ddiwedd y cwrs fydd yn asesu beth yr ydych wedi'i ddysgu o'r cwrs.  Ewch i https://offer.ndors.org.uk/ a mewngofnodi trwy ddefnyddio Rhif eich Tocyn a'ch PIN.

I'r rhai nad oes ganddynt fynediad at y rhyngrwyd, mae'r cwrs llawn ar gael mewn fformat amgen.  Cysylltwch â'n Tîm Gofal Cwsmeriaid ar 0345 8803001 am ragor o fanylion.

Byrfodd ar gyfer oriau agor ein Tîm Gofal Cwsmeriaid, sef 24 awr y diwrnod, 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd cwis byr ar ddiwedd y cwrs. Disgwylir i chi gael o leiaf 6 cwestiwn allan o 8 yn gywir; dyna isafswm pasio. Nid oes unrhyw gyfyngiad ar y nifer o weithiau y gallwch wneud y cwis, cyhyd â'ch bod yn ei gwblhau'n llwyddiannus cyn y Dyddiad Olaf, a ddangosir ar dudalen flaen eich llythyr.

Bydd cost y cwrs yn is na'r ddirwy. Hefyd, cewch gyfle i ddysgu rhywbeth newydd a chodi'ch ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd.

Na chewch. Nid yw'r cwrs ar gael ond i'r troseddwyr y mae Heddluoedd yn eu cyfeirio atom.

Na chewch, rhaid talu wrth archebu lle, gan ddefnyddio cerdyn credyd neu gerdyn debyd.

Ni roddir yr wybodaeth bersonol i unrhyw sefydliad nad yw'n ymwneud yn uniongyrchol â gweithredu'r Cynllun. Gellid defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych, ar sail ddienw, at ddibenion ymchwil i helpu canfod manteision y cynllun ac i ddatblygu rhaglenni hyfforddi'r dyfodol. Cedwir yr holl wybodaeth am 6 blynedd.

I wrthod y cynnig hwn, cwblhewch y Ffurflen Cosb Sefydlog a anfonwyd atoch gan yr Heddlu.  Bydd hyn yn cyrraedd ychydig ddyddiau ar ôl y llythyr yn eich gwahodd i'r cwrs.

Rhaid i'r cwrs gael ei gwblhau cyn y Dyddiad Cwblhau.  Bydd methu â gwneud hynny'n arwain at ddirwy.  Os ydych eisoes wedi talu am y cwrs ac mae'r Dyddiad Cwblhau'n cyrraedd, ni chewch ad-daliad.  Gweler y cymal ar 'Talu' yn ein Telerau ac Amodau.

Nac oes, byddwn ni'n hysbysu'r Heddlu eich bod wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Ni chewch gymryd rhan yn y cwrs Eich Gwregys / Eich Bywyd o fewn 3 blynedd i ddyddiad y drosedd gyntaf.