Pan fydd gyrrwr mewn Digwyddiad Traffig y Ffyrdd, ac mae digon o dystiolaeth ei fod wedi bod yn "Gyrru Heb Ofal Na Sylw Priodol neu'n Gyrru Heb Ystyriaeth Resymol Ar Gyfer Defnyddwyr Eraill Y Ffyrdd" yn groes i Adran 3 Deddf Traffig y Ffyrdd 1998, neu unrhyw drosedd debyg, cynigir dewis iddo fynychu’r Cwrs Gyrru’n Ddiogel ac Ystyriol

Unwaith y bydd modurwr wedi cwblhau cwrs, ni fydd yn gymwys ar gyfer cynnig arall o’r fath os yw’n aildroseddu o fewn 3 blynedd o’r drosedd wreiddiol.

Cwestiynau Cyffredinol

Mae’r cwrs yn gyfuniad o theori yn y dosbarth, a gyrru ar y ffordd o dan oruchwyliaeth hyfforddwr gyrru cymeradwy.

Mae’n gwrs dydd ac mae’n ddewis amgen i weithdrefnau llys lle y gallai gyrrwr dderbyn dirwy a phwyntiau cosb ar ei drwydded yrru.

Bydd tua hanner y cwrs yn seiliedig ar theori a bydd hanner y cwrs ar y ffordd. Fel arfer, mae 2 gleient fesul car, felly bydd hanner yr amser hwn yn cael ei dreulio fel teithiwr yn gwylio rhywun arall yn gyrru. Mae hyn yn gyfle i chi ddysgu.

Oes, bydd car sydd wedi’i yswirio’n llawn yn cael ei ddarparu ar eich cyfer. Mae angen i chi hysbysu’r trefnydd cwrs ymlaen llaw os ydych chi’n gyrru car awtomatig neu os oes gennych anabledd sy’n effeithio ar eich gyrru.

Mae’r sesiwn dosbarth yn cael ei chynnal gan hyfforddwyr gyrru sydd â thrwydded i gyflwyno’r cyrsiau. Bydd hyfforddwyr gyrru cymeradwy’n cynnal y sesiynau ar y ffordd. Nid yw swyddogion heddlu’n cymryd unrhyw ran yn y cwrs.

Os yw’r cwrs yn cael ei gwblhau o fewn ardal Dyfed-Powys, y gost yw £176, ond gall y ffi hon amrywio os ydych chi’n dewis cwblhau cwrs mewn ardal wahanol. Mae’n rhaid i chi dalu’r ffi’n llawn wrth archebu’ch cwrs.

Cynhelir y cyrsiau yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth. Os nad ydych chi’n byw yn ardal Dyfed-Powys, ewch ar-lein i weld pob ardal a Darparwr Gwasanaeth arall ar https://offer.ndors.org.uk

Does dim prawf i’w basio, ond disgwylir i chi “gwblhau’r cwrs mewn modd boddhaol”. Golyga hyn bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i’r cwrs drwy gymryd rhan yn llawn.

Medrwch archebu cwrs ar-lein drwy alw heibio i https://offer.ndors.org.uk neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Byddwn ni’n disgwyl i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, sy’n golygu:

 • Mynychu pob sesiwn;
 • Cwblhau holl waith papur y cwrs;
 • Arddangos ymagwedd gadarnhaol tuag at ddiogelwch y ffyrdd;
 • Arddangos parodrwydd i wella’ch sgiliau gyrru a’ch agweddau tuag at ddiogelwch y ffyrdd.

Os na fyddwch chi’n llwyddo i fodloni’r holl ofynion hyn, ystyrir na fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs mewn modd boddhaol.

Os ydych yn archebu lle ar gwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed Powys, bydd manylion archebu sy’n cynnwys unrhyw ofyniad arbennig yn cael eu prosesu drwy’r System Archebu Arlein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf, at ddibenion archebu lle i chi ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru [NDORS] a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig y ffordd. Bydd y manylion yn cael eu darparu i hyfforddwyr cyrsiau at ddibenion cofrestru ar y cwrs ac er mwyn gosod unrhyw fesurau angenrheidiol mewn lle ar ddiwrnod eich cwrs.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK.

Archebu / Gwybodaeth Pellach

Gallwch archebu cwrs trwy ymweld â gwefan Troseddwr Gyrru Cenedlaethol Cynllun Ailhyfforddi neu os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb neu os hoffech chi archebu lle ar y cwrs dros y ffôn, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk 
Archebu Arlein: https://offer.ndors.org.uk

Os oes gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. cyfieithydd, gofynion penodol mewn perthynas ag anabledd, cyfleusterau ar gyfer bwydo o’r fron neu unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eich presenoldeb ar y cwrs, Cysylltwch â Ni cyn archebu os gwelwch chi’n dda.

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

 • "Magais hyder o ran fy ngyrru a chefais mwy o wybodaeth. Roedd y cwrs yn fuddiol iawn ac mi wnes i gyfarfod â thiwtoriaid/hyfforddwyr a chyd-gymerwyr cwrs arbennig"
 • "Roedd hi’n fuddiol cael adborth da am fy ngyrru gan rywun ar wahân i’m partner!"
 • "Cynyddodd fy ymwybyddiaeth o’r ffordd a gwellodd fy ngyrru, gan ei wneud yn fwy llyfn. Cyflwynwyd y cwrs yn ardderchog, ac roedd y wybodaeth yn hawdd i’w deall"
 • "Hyfforddwyr arbennig. Ar y cyfan, roedd yn ddefnyddiol iawn"
 • "Roedd y cwrs yn darparu gwybodaeth ymarferol a phriodol roeddwn i’n medru uniaethu â hi"
 • "Cynyddodd fy ymwybyddiaeth"
 • "Helpodd fy ngyrru ar y cyfan"
 • "Roedd hi’n fuddiol dysgu sut i fod yn fwy effro wrth yrru. Roedd yr hyfforddwyr yn wych"
 • "Y cyngor a roddwyd gan hyfforddwyr am CAMGA oedd fwyaf buddiol. Mae’n bosibl y byddai mwy o theori yn yr ystafell ddosbarth wedi bod yn fwy buddiol"