Er nad yw beicwyr ond rhyw 1% o'r gyrwyr ar y ffyrdd, maent yn dioddef nifer anghymesur o wrthdrawiadau sy'n achosi anaf difrifol neu farwolaeth.  Mae llawer o resymau am hyn.  Fodd bynnag, mae natur beicio a meddylfryd rhai beicwyr yn eu gadael yn agored i berygl eithafol.

Cwrs undydd, ystafell ddosbarth yw RIDE. Mae’r cwrs  yn targedu troseddwyr ar feiciau modur dwy olwyn sydd wedi cyflawni ystod eang o droseddau. Anelir at feicwyr sydd yn cymryd risgiau annerbyniol ar y ffordd o ganlyniad i’w hagwedd yn hytrach na diffyg sgiliau.

Mae troseddau cymwys yn cynnwys:

  • Gyrru ar gyflymder gormodol
  • Tramwyo goleuadau coch
  • Dilyn cerbydau eraill yn rhy agos ac mewn ffordd fygythiol
  • Croesi llinellau gwyn parhaus, ac yn y blaen

Mae RIDE yn anelu at greu diogelwch ac agweddau mwy cyfrifol tuag at feicio, a chynyddu’r ysgogant i ystyried defnyddwyr ffyrdd eraill wrth reidio. Gobeithio bydd addysgu beicwyr trwy’r cwrs hwn yn lleihau nifer yr anafiadau a marwolaethau ar ein ffyrdd, gan greu cymunedau diogelach.

Cwestiynau Cyffredin

Os byddwch yn mynychu cwrs i'ch helpu i osgoi troseddau moduro yn y dyfodol, ni fydd raid i chi dalu'r ddirwy cosb sefydlog. Mae hefyd yn golygu na chewch bwyntiau ar eich trwydded.

Cynhelir y cyrsiau yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth. Os nad ydych chi’n byw yn ardal Dyfed-Powys, ewch ar-lein i weld pob ardal a Darparwr Gwasanaeth arall ar https://offer.ndors.org.uk

Medrwch archebu cwrs ar-lein drwy alw heibio i https://www.dyfed-powys-driver-retraining-courses.co.uk/ neu drwy ffonio 01267 226479. (Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 09.00y.b. a 12.30y.p. Mae cyfleuster peiriant ateb y tu allan i’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).

Mae cyrsiau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Does dim prawf i’w basio, ond disgwylir i chi “gwblhau’r cwrs mewn modd boddhaol”. Golyga hyn bod yn rhaid i chi wneud cyfraniad cadarnhaol i’r cwrs drwy gymryd rhan yn llawn.

Byddwn ni’n disgwyl i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, sy’n golygu:

  • Mynychu pob sesiwn;
  • Cwblhau holl waith papur y cwrs;
  • Arddangos ymagwedd gadarnhaol tuag at ddiogelwch y ffyrdd;
  • Arddangos parodrwydd i wella’ch sgiliau gyrru a’ch agweddau tuag at ddiogelwch y ffyrdd.

Os na fyddwch chi’n llwyddo i fodloni’r holl ofynion hyn, ystyrir na fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs mewn modd boddhaol.

Nac ydy, mae'n gyfle i ystyried rhai arferion y gallech fod wedi'u datblygu, eu trafod gyda phobl eraill mewn awyrgylch hamddenol, ac i ystyried nifer o awgrymiadau gyrru da gyda hyfforddwr profiadol.

Lleoliadau'r Cyrsiau

Tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys

Am wybodaeth am ddarparwyr y gwasanaeth a lleoliadau y tu allan i ardal Heddlu Dyfed Powys, ewch i'r wefan NDORS Police UK neu Gwella Gyrwyr.

Gwybodaeth Pellach

Os oes gennych unrhyw gwestiwn nad yw'r wybodaeth hon wedi'i ateb, cysylltwch â:

Heddlu Dyfed-Powys, Blwch SP 99, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PF

Ffôn: 01267 226479. (Mae'r llinellau ffôn ar agor rhwng 9yb a 12:30yp ond mae cyfleustr peiriant ateb ar gael y tu allan o’r oriau hyn neu os yw’r llinellau ffôn yn brysur).
E-bost: CJITNDORS@dyfed-powys.pnn.police.uk
Gwefan: www.dyfed-powys.police.uk/cy/ndors

Adborth Cleientiaid

Isod, ceir enghreifftiau o adborth a dderbyniwyd gan gleientiaid sydd wedi mynychu’r cwrs hwn yn flaenorol:

  • "Addysgiadol iawn ac wedi’i gyflwyno’n arbennig o dda ar lefel a oedd yn hawdd deall"
  • "Rhoddodd y cwrs wybodaeth werthfawr ac roedd yr hyfforddwyr yn wych"
  • "Roedd yr hyfforddwyr yn well na’r disgwyl. Roeddwn i’n disgwyl y byddwn i’n cael fy holi’n racs drwy’r dydd ond doedd e ddim byd tebyg i hynny. Roedd e’n amgylchfyd cyfeillgar, braf"