Os ydych yn archebu lle ar gwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys, bydd y wybodaeth rydych chi’n rhoi, gan gynnwys unrhyw ofynion arbennig, yn cael ei chofnodi ar y System Archebu Ar-lein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf. Mae hyn yn caniatáu i ni brosesu’ch archeb am le ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru a hynny gan i chi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig ffyrdd. Bydd y wybodaeth ond yn cael ei rhannu â hyfforddwyr cyrsiau at ddibenion cofrestru ar y cwrs ac er mwyn gosod unrhyw fesurau angenrheidiol mewn lle ar ddiwrnod eich cwrs.  Bydd eich data’n cael ei gadw ar y system archebu am flwyddyn o ddyddiad y cwrs.

If booking a course within the Dyfed Powys Police area, the information you provide including any special requirements will be recorded on the Fastform Online Booking System hosted by Clarity Information Solutions Ltd. This is to allow us to process your booking onto a National Driver Offender Retraining Scheme course as a result of you having committed a traffic offence in contravention of road traffic legislation. The information obtained will only be shared with course trainers for the purpose of course registration and for any necessary measures to be put in place on the day of your course.  Your data will be retained on the booking system for one year from the date of course.