Ar yr amod nad oes unrhyw faterion o ran eich cais, e.e. pryderon meddygol, euogfarnau blaenorol ayyb, yna byddwn ni’n ceisio prosesu pob cais o fewn 12-15 ar ôl derbyn y cais.

Cyfeiriwch at y ddolen ganlynol os gwelwch chi’n dda: Ffioedd trwyddedu

CHTh Dyfed-Powys. / Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Arf saethu 5 mlynedd
Dryll 5 mlynedd
Cael ffrwydron 1 flwyddyn
Cael a chadw ffrwydron 3 mlynedd

Oni ba eu bod yn dal tystysgrif neu drwydded eu hun ar gyfer yr arf saethu neu ddryll, na.

Gwaherddir person sydd wedi’i anfon i’r carchar am oes, neu dymor o dair blynedd neu fwy yn y carchar, am oes rhag meddu ar arf saethu/dryll. Mae hyn yn cynnwys arfau aer ac arfau saethu hynafol.

Gwaherddir unigolyn sydd wedi’i ddedfrydu i dymor o 3 mis neu fwy o garchar, ond llai na tair blynedd, am bum mlynedd o ddyddiad ei ryddhau.

Bydd person sy’n destun dedfryd wedi’i ohirio o 3 mis neu fwy’n berson gwaharddedig o’r ail ddiwrnod ar ôl y dyddiad y pasiwyd y ddedfryd.  Bydd y gwaharddiad yn parhau mewn grym am 5 mlynedd o ddyddiad y ddedfryd.

Mae’n drosedd gwerthu neu drosglwyddo arfau saethu a bwledi i unigolion y mae gennych sail i amau eu bod wedi’u gwahardd.

Mae nifer o sefydliadau, yn arbennig banciau/cymdeithasau adeiladu a chwmnïoedd ffôn, yn cynnwys tystysgrifau arfau saethau a drylliau fel math derbyniol o brawf adnabod. Fodd bynnag, yn amlwg, mae gan hyn oblygiadau diogelwch a chynghorir dalwyr tystysgrif i beidio â defnyddio’u tystysgrifau ar gyfer unrhyw ddiben ar wahân i’w diben bwriadedig.

Hysbyswch y tîm arfau saethu perthnasol yn syth a riportiwch y mater i orsaf heddlu leol. Mae ffi o £4 yn daladwy ar gyfer tystysgrif dryll newydd a/neu tystysgrif arf saethu.

Disgwylir i reifflau aer sydd ag egni cinetig o dros 12 pwys troedfedd o egni tanio gael eu cadw ar Dystysgrif Arf Saethu.

Adran Trwyddedu Arfau Saethu, 
Heddlu Dyfed-Powys, 
Pencadlys yr Heddlu, 
Blwch Post 99, 
Llangynnwr, 
Caerfyrddin, 
SA31 2PF

Oes, gan gynnwys euogfarnau traffig ac unrhyw droseddau a gyflawnwyd dramor. Am ragor o wybodaeth, gweler: Datgelu Euogfarnau.

Mae deddfwriaethau arfau saethu’n ei gwneud hi’n ofynnol i bob hysbysiad gael eu hanfon at yr Adran Trwyddedu Arfau Saethu o fewn 7 diwrnod o ddyddiad y pryniant, gan gynnwys gwerthu/caffael dramor. Rydyn ni hefyd yn derbyn hysbysiadau drwy ffacs ar yr amod eu bod yn gopïau o safon dda, a thrwy e-bost. Efallai y bydd Ffurflen Trosglwyddo Arf Saethu / Dryll yn eich cynorthwyo.

Fe’ch cynghorir i gysylltu â’ch Awdurdod Trwyddedu Arfau Saethu neu Heddlu lleol mor fuan â phosibl. Peidiwch â pheryglu eich hun.

Os ydych chi’n dod o hyd i arfau didrwydded, er enghraifft, eu darganfod yn eich llofft ar ôl symud i gyfeiriad newydd, peidiwch â’u trin - gallant fod wedi’u llwytho ac mewn cyflwr peryglus. Galwch eich heddlu lleol yn syth. Byddan nhw’n eu symud yn ddiogel ac yn cael gwared arnynt drosoch.

Os ydych chi’n cael eich gadael ag arf saethu y gwyddoch ei fod yn cael ei ddal yn anghyfreithlon (gallai hyn fod oherwydd marwolaeth y daliwr Trwydded, a oedd yn berthynas agos) mae gennych sawl opsiwn.

 • Trwydded Dros Dro – Gallech ofyn am drwydded i ganiatáu mynediad cyfreithlon i’r arfau hyn er mwyn rhoi amser i chi benderfynu ar y ffordd orau o gael gwared arnynt. Dan amgylchiadau o’r fath, mae gan yr Heddlu bŵer i gyhoeddi Trwydded Dros Dro, a fyddai fel arfer yn cael ei chyfyngu i feddu yn unig (nid defnydd) ac yn ddilys am gyfnod cyfyngedig (mis fel arfer, ond gall fod yn fwy na hyn mewn rhai amgylchiadau). Er mwyn gwneud cais am hyn, mae angen i chi gysylltu â’r awdurdod Trwyddedu Arfau Saethu.
 • Gwerthwr Arfau Saethu Cofrestredig – Gallech drefnu iddynt fynd at Werthwr Arfau Saethu Cofrestredig ar gyfer eu cadw a/neu eu gwerthu.
 • Daliwr Trwydded – Efallai eich bod chi’n adnabod Dalwyr Tystysgrif eraill y gellir eu trosglwyddo iddynt (byddai hyn yn dibynnu ar ba un ai a oes ganddynt stordy digonol, ac yn achos drylliau a gadwyd ar Dystysgrif Arfau Saethu, yr awdurdod i gaffael y math o arf penodol hwnnw).
 • Dadactifadu – Dewis arall yw dadactifadu’r arfau, a fyddai’n eu gwneud nhw’n ddiogel ac yn eu rhyddhau o bob deddfwriaeth sy’n ymwneud ag arfau saethu. Byddent ddal yn cadw’u hymddangosiad gwreiddiol, ond ni fyddent yn medru rhyddhau bwled.

Mae llythyrau sy’n atgoffa ynghylch adnewyddu tystysgrifau’n cael eu hanfon 12 wythnos cyn iddynt ddod i ben. Cyfrifoldeb y daliwr tystysgrif yw sicrhau y cyflwynir y ffurflen gais i’r Adran Trwyddedu Arfau Saethu mewn da bryd, er mwyn caniatáu digon o amser ar gyfer prosesu’r cais cyn i’r dystysgrif ddod i ben. Argymhellir eich bod chi’n cyflwyno’ch cais o leiaf 8 wythnos cyn y dyddiad y daw’ch tystysgrif i ben er mwyn caniatáu i hyn ddigwydd.

Pe bai ceisydd yn methu â chyflwyno’i ffurflen gais mewn da bryd ar gyfer caniatáu i’r cais gael ei brosesu cyn y dyddiad y daw’r dystysgrif i ben, cyfrifoldeb y ceisydd fydd cyflwyno ei arf saethu i ofal gwerthwr arfau saethu cofrestredig neu berson awdurdodedig arall, er mwyn eu hatal rhag meddu ar arf saethu’n anghyfreithlon.

Pan anfonir cais ar gyfer adnewyddu i’r adran Drwyddedu 8 wythnos neu fwy cyn y dyddiad y daw’r dystysgrif i ben, bydd yr adran arfau saethu’n cynhyrchu trwydded dros dro hyd nes yr adnewyddir y dystysgrif.

Mae amodau ar eich trwydded yn nodi bod angen i chi hysbysu ynghylch newid mewn cyfeiriad parhaol yn ddi-oed. Rhaid i chi anfon eich tystysgrif at yr Adran Trwyddedu Arfau Saethu ynghyd â llythyr eglurhaol sy’n darparu manylion am eich lleoliad diogelwch/cyfeiriad newydd.

Ni ddiffinnir y gair 'hynafol' unrhyw le yn y Deddfau Arfau Saethu. Er mwyn deall yr hyn sy’n cael ei ystyried yn hynafol, gall fod yn ddefnyddiol gwybod mai arfau saethu ‘modern’ yw’r rhai sydd wedi’u cynhyrchu yn ystod neu ers yr Ail Ryfel Byd.

Mae rhai o’r hen arfau saethu’n medru tanio cetris sy’n tanio o’r canol modern, ac felly nid ydynt yn cael eu hystyried yn hynafolion. Bernir pob arf saethu yn ôl ei haeddiant, ond gellir defnyddio’r canlynol fel canllaw:

Hynafol:

 • Pob arf saethu blaen lwytho, ar wahân i fodelau replica o wneuthuriad modern
 • Arfau saethu llwytho trwy’r bôn sy’n medru rhyddhau cetris tanio o’r ymyl sy’n fwy na .23” calibr (neu’r hyn sy’n cyfateb yn fetrig), ond nid 9mm
 • Arfau saethu llwytho trwy’r bôn gan ddefnyddio systemau tanio ar wahân i danio o’r ymyl neu danio o’r canol, e.e. pin tanio a nodwydd danio.
 • Arfau saethu llwytho trwy’r bôn sy’n methu tanio cetris tanio o’r canol

Ddim yn hynafol:

 • Arfau saethu llwytho trwy’r bôn sy’n medru tanio cetris tanio o’r canol, cetris tanio o’r ymyl nad ydynt yn fwy na.23” (neu’r hyn sy’n cyfateb yn fetrig) a chetris 9mm
 • Pob arf saethu o wneuthuriad ‘modern’ hyn yn oed os mai copïau ydynt neu ynnau carreg fflint hen iawn, ayyb
 • Pob bwled

Os pennir fod yr arf saethu’n hynafol, nid yw bellach yn destun darpariaethau’r Deddfau Arfau Saethu, ar yr amod ei fod yn cael ei gadw fel addurn neu fel gwrthrych o ddiddordeb.

Ni ellir dosbarthu unrhyw fwledi fel hynafolion a gall meddu ar fwledi addas, ar gyfer eu defnyddio gydag arf saethu sydd fel arall yn hynafol, nodi na feddir ar yr arf saethu fel addurn yn unig.

Am ragor o wybodaeth, gweler: Hynafolion (Saesneg yn unig)

Os ydych chi’n dal tystysgrif arf saethu neu ddryll ac rydych eisiau mynd â’ch arfau dramor o fewn Y Gymuned Economaidd Ewropeaidd, bydd angen Trwydded Arfau Saethu Ewropeaidd arnoch. Cyhoeddir y Drwydded Arfau Saethu Ewropeaidd yn rhad ac am ddim, yn dilyn cais ysgrifenedig i’ch Adran Trwyddedu Arfau Saethu. Bydd angen i chi nodi pa arfau fyddwch chi’n mynd gyda chi, yn ogystal â pha wledydd rydych angen y dystysgrif ar eu cyfer. Ni all Trwydded Arfau Saethu Ewropeaidd gael dyddiad dod i ben sy’n hwyrach na’r dyddiad dod i ben ar y dystysgrif arf saethu neu ddryll y mae’r arfau’n cael eu dal. Efallai y bydd angen i chi anfon ffotograff cyfredol ohonoch atom hefyd pan fyddwch chi’n gwneud cais am Drwydded Arfau Saethu Ewropeaidd, gan ddibynnu pa un ai a oes unrhyw ffotograffau dros ben ar gael ar eich ffeil.

Cyn mynd â’ch arfau tramor, ceisiwch gyngor gan lysgenhadaeth neu gonsyliaeth y wlad honno. Hyd yn oed â’r Gymuned Economaidd Ewropeaidd, efallai y bydd angen dogfennau eraill yn ogystal â’r Drwydded Arfau Saethu Ewropeaidd. Rhaid datgan pob arf i’r tollau a’r cwmni teithio sy’n eich cludo, pa un ai drwy awyr, môr neu dir.

Dylai dalwyr tystysgrifau arf saethu neu ddryll Brydeinig sydd eisiau mynd â’u harfau saethu i Ogledd Iwerddon fod yn ymwybodol bod angen tystysgrif o gymeradwyaeth ddilys gan Brif Gwnstabl y Gwasanaeth Heddlu yng Ngogledd Iwerddonhefyd. Yn ogystal, rhaid trwyddedu arfau aer yng Ngogledd Iwerddon, a rhaid derbyn yr un gymeradwyaeth wrth Brif Gwnstabl y Gwasanaeth Heddlu yng Ngogledd Iwerddon. Ceir cyngor ynghylch derbyn y gymeradwyaeth hon ar wefan y Gwasanaeth Heddlu yng Ngogledd Iwerddon.

O dan Adran 17 o Ddeddf 1998, caiff ymwelydd â Phrydain Fawr fod ag arfau saethu, drylliau neu fwledi yn ei feddiant heb ddal tystysgrif os y caniateir trwydded ymwelydd iddynt.

Caiff daliwr trwydded arfau saethu ymwelydd fod ag unrhyw arf saethu yn ei feddiant (ond ni chaiff eu prynu) a chânt brynu, caffael neu fod ag unrhyw fwledi yn ei feddiant y mae adran 1 o Ddeddf 1968 yn berthnasol iddynt.

Caiff daliwr trwydded drylliau ymwelydd fod â drylliau yn ei feddiant, a chaiff eu prynu neu eu caffael, ac mae’n eithriedig o’r gofyniad i gyflwyno tystysgrif arfau saethu wrth brynu cetris.

Mae’r ddwy drwydded yn ddilys am gyfnod o hyd at 12 mis a rhaid iddynt ddangos manylion llawn yr arfau a gynhwysir, ac yn achos trwydded arfau saethu, manylion nifer y bwledi i’w prynu/caffael a’u dal. Fel arfer, bydd amodau tiriogaethol ac amodau eraill o’r fath a fyddai fel arfer yn ymddangos ar dystysgrif arfau saethu, yn cael eu gosod ar drwydded ymwelwyr. Nid oes angen trwyddedau ar wahân ar gyfer gwahanol ardaloedd Heddlu gan fod trwyddedau ymwelwyr yn gwarchod yr ymwelydd ledled Prydain Fawr.

Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau bod yr arfau saethu maen nhw’n bwriadu teithio gyda nhw’n cydymffurfio â Deddfwriaeth Arfau Saethu Brydeinig.

Rhaid gwneud ceisiadau ar gyfer trwyddedau ymwelwyr ar gyfer arfau saethu a drylliau ar Ffurflen Trwydded Arf Saethu / Dryll Ymwelydd (Ffurflen 107).

Rhaid i noddwr enwebedig wneud cais ar ran yr ymwelydd. Dylid gwneud y cais i Brif Swyddog yr Heddlu lle y mae’r noddwr yn byw. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd noddwr preifat yn ddaliwr tystysgrif, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Caiff y noddwr fod yn unigolyn preifat, neu fe all wneud y cais yn rhinwedd clwb, cynghrair saethu, ystâd wledig neu sefydliad saethu.

Gellir gwneud ceisiadau grŵp ar gyfer partïon o rhwng 6 ac 20 unigolyn ar yr amod eu bod nhw i gyd yn saethu yn yr un lleoliad ar yr un pryd, neu’n cymryd rhan yn yr un gystadleuaeth neu ddigwyddiad. Dan amgylchiadau o’r fath, mae ffi ostyngol ar gael. Cliciwch yma am ffioedd trwyddedu.

Dylid gwneud ceisiadau ymhell cyn y dyddiad gofynnol, er mwyn caniatáu gwneud ymholiadau priodol. Rhaid i’r Noddwr ddarparu’r holl wybodaeth sydd angen. Gwneir pob ymholiad i’r Noddwr.

Meini prawf ar gyfer caniatáu trwydded:

Er mwyn caniatáu trwydded, rhaid i Brif Swyddog yr Heddlu fod yn fodlon bod y ceisydd yn ymweld, neu’n bwriadu ymweld, â Phrydain Fawr a naill ai:

 • Yn achos trwydded arf saethu ymwelydd, yn meddu ar reswm da dros gael pob arf saethu a’r bwledi y mae’r drwydded yn berthnasol iddynt yn ei feddiant, neu, yn achos bwledi, am brynu neu gaffael y bwledi pan fod ymwelydd ym Mhrydain Fawr.
 • Yn achos trwydded dryll ymwelydd, mae’r ceisydd yn meddu ar reswm da dro gael pob dryll y mae’r drwydded yn berthnasol iddynt yn ei feddiant, neu ar gyfer ei brynu neu ei gaffael, pan maen nhw’n ymwelydd ym Mhrydain Fawr.

Ni fydd Prif Swyddog Heddlu’n caniatáu trwydded i unrhyw unigolyn os oes ganddo/ganddi reswm i gredu:

 • Y byddent yn peri perygl i heddwch neu ddiogelwch cyhoeddus pe baent yn meddu ar arfau neu fwledi
 • Ei fod wedi’i wahardd rhag meddu ar fwledi neu arfau o’r fath

Pan ganiateir trwydded, bydd yn cael ei hanfon at y noddwr a ddylai ei hanfon ymlaen i’r ymwelydd yn ei wlad wreiddiol, ar gyfer ei chyflwyno i’r tollau ar gyrraedd Prydain Fawr. Derbynnir trwydded ymwelydd yn lle trwydded mewnforio’r Adran Masnach a Diwydiant. Gall methu â chyflwyno’r drwydded ar adeg mewnforio arwain at yr arfau saethu / drylliau’n cael eu cadw neu eu hatafaelu.

Rhaid i aelodau o wledydd UE fod â Thrwydded Arfau Saethu Ewropeaidd yn eu meddiant. Bydd angen ei hanfon ymlaen i’r Adran Trwyddedu Arfau Saethu gyda’r cais a gyflwynwyd gan y Noddwr, a bydd yn cael ei dychwelyd gyda’r drwydded.

Cewch, ond dim ond o dan amgylchiadau penodol. Mae sawl Clwb Drylliau Targedau Clai a rhai Gwerthwyr Arfau Saethu cofrestredig yn cynnal diwrnodau agored arbennig lle y gall pobl nad ydynt yn dal tystysgrif saethu drylliau’r clwb er mwyn profi eu diddordeb yn y gamp. Rhaid i’r clwb neu’r gwerthwr feddu ar drwydded Adran 11(6), a gyhoeddwyd gan yr heddlu, sy’n caniatáu i’r gweithgarwch hwn ddigwydd.

Bydd clybiau reiffl a blaen lwytho’n eich galluogi i saethu gynnau clwb ar yr amod eich bod chi’n aelod o glwb. Fel arfer, mae darpariaethau o fewn rheolau’r clwb sy’n caniatáu i bobl nad ydynt yn aelodau ddod yn westeion, wedi’u noddi gan aelod o’r clwb, ac i ddefnyddio arfau’r clwb er mwyn saethu ar nifer cyfyngedig o ddiwrnodau.

Ffordd arall o saethu drylliau, a hyd yn oed reifflau heb dystysgrif yw pan fyddwch chi yng nghwmni’r perchennog tir neu ei asiant, (e.e. ciper), yn saethu ar ei dir, gan ddefnyddio ei arfau, o fewn cyfyngiadau’r awdurdodau ar y dystysgrif ar gyfer yr arf hwnnw. Fodd bynnag, fel un sydd ddim yn dal tystysgrif, ni chewch fenthyg gwn rhywun arall os nad perchennog neu ddeiliad y tir rydych chi’n bwriadu saethu arno ydynt.

Nid oes angen i berchennog neu ddefnyddiwr reifflau aer, llawddrylliau aer a gynnau aer confensiynol ddal tystysgrif arf saethu, heblaw eu bod o’r math a ddatganwyd yn arbennig o beryglus gan Reolau Arfau Saethu (Arfau Aer Peryglus) 1969.

Mae’r Rheolau’n darparu bod unrhyw arf aer yn arbennig o beryglus os yw’n medru rhyddhau taflegryn ag egni cinetig dros:

 • 6 pwys troedfedd – yn achos llawddryll aer
 • 12 pwys troedfedd – yn achos arf aer ar wahân i lawddryll aer

Gellir ond dal arfau aer sydd dros y terfynau rhagnodedig hyn yn gyfreithlon ar dystysgrif arf saethu ac maen nhw’n destun pob rheol a rheoliad sy’n ymwneud â phob Arf Saethu Adran 1.

Os ydych chi’n meddu ar ddryll, sy’n cael ei ddal yn gyfreithlon ar dystysgrif dryll, ac rydych chi’n penderfynu nad ydych chi eisiau ei gadw mwyach, mae amryw o opsiynau ar gyfer cael gwared arno. 

Medrwch:

 • Werthu, rhoi neu drosglwyddo ei berchnogaeth i ddaliwr tystysgrif dryll arall sydd â storfa ddiogel a phriodol ar gyfer yr arf
 • Gwerthu, rhoi neu drosglwyddo perchnogaeth i Werthwr Arfau Saethu Cofrestredig.
 • Ei ildio i unrhyw orsaf heddlu, lle y bydd yn cael ei anfon ar gyfer ei waredu, oni bai ei fod o ddiddordeb hanesyddol arbennig. Os felly, gellir ei roi i amgueddfa neu barti swyddogol arall â diddordeb.
 • Cael yr arf wedi’i ddadactifadu. Ar ôl hynny, nid yw bellach yn “arf saethu” o fewn ystyr y Deddfau. Gan hynny, nid yw mwyach yn syrthio o dan y cyfyngiadau a osodir ar 2arfau saethu” gan unrhyw un o’r Rheoliadau a Deddfau Arfau Saethu.
 • Rhaid i ddadactifadu gael ei wneud yn swyddogol a’i brofi yn un o’r tai prawf sy’n cyhoeddi’r arf â thystysgrif dadactifadu ac yn rhoi marc prawf arno. Mae hyn yn sicrhau nad oes modd tanio’r arf ac nad oes modd ei newid yn ôl i gyflwr tanio.
 • Ni allwch ddadactifadu arf eich hun, er enghraifft, trwy lenwi’r faril neu drwy ffeilio’r pin tanio i ffwrdd. Dan amgylchiadau o’r fath, bydd yr arf yn parhau’n arf saethu a rhaid ei ddal ar dystysgrif. Rhaid i of gynnau cymwysedig ddadactifadu arf er mwyn bodloni’r safon sydd angen ar gyfer diogelu.

Os ydych chi’n dal tystysgrif arfau saethu neu arfau, mae’r sefyllfa ychydig yn wahanol o ran eu gwerthu, eu rhoi neu eu trosglwyddo i ddaliwr tystysgrif arfau saethu arall.

Yn wahanol i ddrylliau, caiff dalwyr tystysgrif arfau saethu feddu ar yr arfau saethu hynny sydd wedi’u hawdurdodi ar eu tystysgrif yn unig. Gan hynny, cyn trosglwyddo arfau saethu i ddaliwr tystysgrif arfau saethu arall, rhaid i chi sicrhau fod gan ei dystysgrif yr awdurdod ar gyfer y calibr a’r arf dan sylw.

Yn gyffredinol, nid yw cyfyngiadau o’r fath yn berthnasol ar gyfer Gwerthwyr Arfau Saethu Cofrestredig, ac eithrio, o bosibl, mewn perthynas ag arfau (gwaharddedig) Adran 5. Mae hyd yn oed Gwerthwyr Arfau Saethu Cofrestredig angen awdurdod arbennig gan y Swyddfa Gartref er mwyn trin arfau gwaharddedig.

Mae’r opsiwn ar gyfer ildio arfau mewn Gorsaf Heddlu neu eu cael wedi’u dadactifadu’n briodol ar gyfer arfau saethu yn ogystal â drylliau.

Peidiwch byth â difa a/neu waredu ar arf saethu/dryll eich hun. Mae angen cyfrif ar gyfer pob arf, a rhaid i chi ddweud wrth yr awdurdod heddlu a gyhoeddodd eich tystysgrif yn union beth rydych chi wedi gwneud â’r arf waeth beth bynnag rydych chi wedi gwneud ag ef.

Gellir gwaredu ar fwledi Adran 1 diangen trwy ddaliwr tystysgrif arf saethu awdurdodedig arall, Gwerthwr Arfau Saethu Cofrestredig, eich clwb saethu targed neu ei ildio mewn unrhyw Orsaf Heddlu.

Pobl Ifainc

O 28 Gorffennaf 2010, gwnaeth Rheoliadau Deddfau Arfau Saethu (Diwygiad) 2010 wneud newid allweddol i’r oed y caiff person brynu neu logi arfau saethu, drylliau a bwledi. Ni chaiff person sy’n iau na 18 oed brynu neu logi unrhyw arfau saethu, drylliau neu fwledi.

  O dan 18 O dan 15 O dan 14
Prynu neu logi unrhyw arf saethu (gan gynnwys drylliau ac arfau aer) neu fwledi Na Na Na
Meddu ar fwledi ac arfau saethu Adran 1 Iawn Iawn Na (gweler eithriadau 1, 2 a 3 isod)
Derbyn bwledi ac arf saethu Adran 1 fel anrheg Iawn Iawn Na
Meddu ar fwledi a dryll wedi’i gydosod Iawn Na (gweler eithriadau 1, 4 a 5 isod) Na (gweler eithriadau 1, 4 a 5 isod)
Derbyn dryll fel anrheg Iawn Na Na
Meddu ar arf aer Na (gweler eithriadau 1, 2, 3, 4 a 6 isod) Na (gweler eithriadau 1, 2, 3, 4 a 6 isod) Na (gweler eithriadau 1,2, 3 a 4 isod)
Derbyn arf aer fel anrheg Na Na Na
Meddu ar arf aer mewn man cyhoeddus Na (gweler eithriadau 1,2, 3 a 4 isod) Na (gweler eithriadau 1,2, 3 a 4 isod) Na (gweler eithriadau 1,2, 3 a 4 isod)

Mae hysbysiad ar dystysgrifau rhai dalwyr tystysgrif dryll ac arf saethu ifainc sy’n nodi na allant brynu dryll tan eu bod nhw’n 17 oed. Bellach, mae hyn wedi codi i 18 oed ac mae pob daliwr tystysgrif o’r fath wedi derbyn llythyr sy’n esbonio’r newid yn y gyfraith a sut mae’n effeithio arnynt.

Eithriadau:

 1. Os yn cario ar ran y daliwr tystysgrif (sy’n 18 oed neu hŷn) ac ar gyfer dibenion chwaraeon y daliwr tystysgrif yn unig.
 2. Pan yn rhan o glwb cymeradwy neu gorfflu cadetiaid.
 3. Ar Faes Reiffl Bychan
 4. O dan oruchwyliaeth rhywun dros 21 oed.
 5. Pan mae’r dryll mewn gorchudd gwn wedi’i ffasno’n ddiogel fel na ellir ei danio.
 6. Heblaw ar dir preifat â chaniatâd y perchennog tir. Mae’n drosedd i rywun o dan yr eithriad hwn danio unrhyw daflegryn y tu hwn i ffin yr eiddo heblaw â chaniatâd y perchennog tir cyfagos.

Dryll yw gwn â baril llyfn (nad yw’n arf aer) sydd:

 • Â baril nad yw’n llai na 60.98 centimedr (24 modfedd) o ran hyd ac nid oes ganddo unrhyw faril â bôr sy’n fwy na 5.08 centimetr (2 fodfedd), o ran diamedr ac…
 • Nid oes ganddo arfdy, neu arfdy anatgysylltiol sy’n methu â dal mwy na dwy getrisen ac...
 • Nid yw’n wn rifolfer

Efallai y bydd angen tystysgrif arf saethu ar ynnau â baril llyfn neu fe allant fod yn arfau gwaharddedig. Mae arfau eraill ar wahân i ddrylliau confensiynol sydd angen tystysgrif dryll hefyd, e.e. mwsgedi â baril llyfn ar gyfer ailddeddfiadau.

Fel arfer, ni fydd angen tystysgrif ar ddrylliau hynafol, gyda mecanweithiau tanio capsen daro, gynnau clo dylwyf a gynnau carreg fflint, nad ydynt yn cael eu cadw ar gyfer eu tanio. Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch â’r Adran Trwyddedu Arfau Saethu.

Mae "arf saethu" o fewn diffiniad y Deddfau Arfau Saethu, yn golygu arf baril angheuol o unrhyw ddisgrifiad, y gellir rhyddhau unrhyw belen, bwled neu daflegryn arall ohono. Mae’n cynnwys unrhyw arf wedi’i wahardd, unrhyw ddarn cydrannol o arf o’r fath ac unrhyw ategolyn i arf o’r fath sydd wedi’i lunio neu ei addasu ar gyfer lleihau’r sŵn neu’r fflach a achosir drwy danio’r arf.

Yn amlwg, nid yw arf saethu, o fewn termau’r hyn y mae hawl gannych ddal ar dystysgrif arf saethu, yn cynnwys unrhyw arfau gwaharddedig. Nid yw ychwaith yn cynnwys drylliau, gan fod rhaid eu dal ar dystysgrif dryll – ar wahân i ddrylliau Adran 1, sydd ond yn medru cael eu dal ar dystysgrif arf saethu.

Mae dryll Adran 1 yn wahanol i ddryll gonfensiynol o ran bod ganddi stordy sy’n medru dal mwy na dwy getrisen. Gelwir rhain yn ddrylliau “gweithred pwmp” neu “lled awtomatig”, lle y mae cetris o’r stordy’n cael eu llwytho drwy bwmpio’r weithred â llaw, neu drwy ryddhau’r rownd flaenorol. Rhaid dal yr arfau hyn ar dystysgrif arf saethu.

Mae synnwyr cyffredin yn pennu bod sawl math gwahanol o arfau saethu, yn arbennig y rhai sydd wedi’u cynllunio ar gyfer defnydd y fyddin, sydd heb le ar y cae chwaraeon na’r hobi saethu. Mae yna eraill sydd wedi’u dwyn i’r categori gwaharddedig gan Ddeddfau’r Senedd, er enghraifft, rhai gynnau llaw.

Mae pob un o’r arfau a bwledi canlynol wedi’u gwahardd:

Adran 5(1)

 • Unrhyw arf saethu sydd wedi’i lunio neu ei addasu fel y gall dau daflegryn neu fwy gael eu rhyddhau’n llwyddiannus heb bwysau mynych ar y sbardun
 • Unrhyw wn reiffl gweithred pwmp neu hunan lwytho ar wahân i’r un sydd wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl .22
 • Unrhyw arf saethu sydd â baril llai na 30 centimedr o ran hyn neu sy’n llai na 60 centimedr o hyd o ben i ben, ar wahân i arf aer, gwn blaen lwytho neu arf saethu a luniwyd fel cyfarpar arwyddo
 • Unrhyw wn â baril llyfn hunan lwytho neu weithred pwmp nad yw’n arf aer neu wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl .22 ac sydd â baril llai na 24 modfedd o ran hyd neu
 • Unrhyw wn rifolfer â baril llyfn ar wahân i un sydd wedi’i siambro ar gyfer cetris tanio o’r ymyl neu wn blaen lwyth
 • Unrhyw lansiwr roced, neu unrhyw forter, ar gyfer taflu taflegryn wedi’i sadio, ar wahân i lansiwr neu forter a luniwyd ar gyfer taflu llinell neu ddibenion pyrotechneg cyfarpar arwyddo
 • Unrhyw reiffl aer, gwn aer neu lawddryll aer sy’n defnyddio, neu sydd wedi’i addasu ar gyfer ei ddefnyddio, â system getrisen nwy annibynnol
 • Unrhyw arf o ba bynnag ddisgrifiad sydd wedi’i lunio neu ei addasu ar gyfer rhyddhau unrhyw nwy neu hylif gwenwynig neu unrhyw beth arall gwenwynig
 • Unrhyw getrisen â bwled sydd wedi’i gynllunio i ffrwydro ar neu yn syth cyn trawiad, unrhyw fwledi sy’n cynnwys neu sydd wedi’u llunio neu eu haddasu i gynnwys unrhyw beth gwenwynig fel y nodir ym mharagraff (viii), a, os oes modd ei ddefnyddio gydag arf saethu o unrhyw ddisgrifiad, unrhyw grenâd, bom neu daflegryn arall o’r fath, neu roced neu gragen wedi’i lunio i frwydro fel y crybwyllwyd

Adran 5(1A)

 • Unrhyw arf saethu sydd wedi’i guddio fel gwrthrych arall (e.e. ffon gerdded)
 • Unrhyw roced neu fwledi rhyfel sydd ddim yn syrthio o fewn paragraff (ix) o isadran 1 o’r adran hon sy’n cynnwys neu sy’n ymgorffori taflegryn wedi’i gynllunio i ffrwydro ar neu yn syth cyn trawiad ac sydd ar gyfer defnydd milwrol
 • Unrhyw lansiwr neu offer taflu arall nad yw’n syrthio o fewn paragraff (vi) o’r isadran honno sydd wedi’i gynllunio ar gyfer ei ddefnyddio gydag unrhyw roced neu gyda bwledi a fyddai’n syrthio o fewn y paragraff hwnnw heblaw am y ffaith mai bwledi ydynt sy’n syrthio o fewn paragraff (ix) o’r isadran honno
 • Unrhyw fwledi ar gyfer defnydd milwrol sy’n cynnwys neu sy’n ymgorffori taflegryn wedi’i lunio fel y bydd sylwedd a gynhwysir yn y taflegryn yn tanio ar neu yn syth cyn trawiad
 • Unrhyw fwledi ar gyfer defnydd milwrol sy’n cynnwys neu sy’n ymgorffori taflegryn wedi’i lunio ar gyfer treiddio trwy blât dur, sgrin ddur neu arfwisg oherwydd bod ganddo siaced a chraidd caled
 • Unrhyw fwledi sy’n ymgorffori taflegryn wedi’i lunio neu ei addasu fel y bydd yn ymledu’n syth wrth daro rhywbeth
 • Unrhyw beth sydd wedi’i lunio i gael ei daflu fel taflegryn o unrhyw arf ac sydd wedi’i lunio ar gyfer, neu sydd wedi, ei ymgorffori mewn:
  • Unrhyw fwledi sy’n syrthio o fewn unrhyw un o’r paragraffau blaenorol, neu
  • Unrhyw fwledi a fyddai’n syrthio o fewn unrhyw un o’r paragraffau hyn onibai am ei nodi yn is-adran (1) o’r adran hon

Yng Nghymru a Lloegr, mae’r Ysgrifennydd Cartref yn gyfrifol am ganiatáu awdurdodau i gynhyrchu, trosglwyddo, prynu, caffael neu feddu ar fwledi neu arfau gwaharddedig.

Dylai ymgeiswyr wneud cais yn ysgrifenedig gan amgáu’r cais ar gyfer trosglwyddo, prynu, cynhyrchu, gwerthu neu feddu ar fwledi a/neu arfau gwaharddedig (dolen isod) i’r Ysgrifennydd Cartref, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117799/firearms2.pdf

Yn :-

The Home Office
Public Order & Police Cooperation Unit
Firearms Section
5th Floor
Fry Building
2 Marsham Street
London
SW1P 4DF

Gall unrhyw arf ar wahân i ddrylliau Adran 2 (sy’n cael eu dal ar dystysgrif dryll) ei ddal ar dystysgrif arf saethu ar yr amod eich bod chi’n medru darparu "rheswm da".

Mae’r rhan fwyaf o ymgeiswyr angen rifflau â baril llawn neu fach ar gyfer saethu targed, fel aelod o glwb a gymeradwyir gan y Swyddfa Gartref. Mae eraill yn gofyn am ynnau llaw blaen lwytho ar gyfer yr un rheswm. Mae eraill yn defnyddio rifflau ar gyfer rheoli fermin neu hela ceirw. Cyn belled â bod rhesymau boddhaol yn cael eu rhoi, gellir dal yr arfau hyn yn gyfreithlon ar dystysgrif arf saethu.

Gellir diddymu tystysgrif arf saethu neu ei gwrthod os ystyrir fod y daliwr:

 • O arferion anghymedrol
 • O feddwl anniogel
 • Yn anffit ar gyfer ymddiried arf saethu o’r fath iddo
 • Heb reswm da dros feddu bellach
 • Yn berygl i ddiogelwch cyhoeddus neu’r heddwch

Gellir ond diddymu/gwrthod tystysgrif os ystyrir fod y daliwr yn berygl i ddiogelwch cyhoeddus neu’r heddwch.