Coronafeirws / Covid-19

SYLWER NEWIDIADAU I’R BROSES TRWYDDEDU ARFAU SAETHU SY’N DOD I RYM AR UNWAITH A HYD NES Y NODIR YN WAHANOL

O ganlyniad i'r heriau eithriadol a ddaeth yn sgil y Coronafeirws, bydd POB cyswllt â'r Adran Drwyddedu Arfau Saethu trwy e-bost YN UNIG.

Gofynnir am gyfyngu cyswllt i ymholiadau brys yn unig. Y cyfeiriad e-bost yw Firearmslicensing2@dyfed-powys.pnn.police.uk

Yn ogystal ac yn unol â chyngor y Llywodraeth a'r Gwasanaeth Iechyd, er mwyn sicrhau ymbellhau cymdeithasol, bydd ymweliadau cartref yn dod i ben hyd nes y nodir yn wahanol oni bai bod hynny'n cael ei ystyried yn angenrheidiol mewn achosion eithriadol.

  • NI YSTYRIR UNRHYW GEISIADAU GRANT NEWYDD
  • NI YSTYRIR UNRHYW GEISIADAU NEWYDD AM AMRYWIO TYSTYSGRIF ARFAU TAN
  • Bydd unrhyw gais newydd am grant NEU amrywiad a dderbynnir yn cael ei ddychwelyd i'r ymgeisydd.
  • NI DDARPERIR UNRHYW WASANAETH COWNTER gan Staff Trwyddedu Arfau Saethu ym Mhencadlys yr Heddlu, Llangynnwr, Caerfyrddin.


Cydnabyddir yn llawn y gallai’r newidiadau fod yn anghyfleus, ond maent yn hollol angenrheidiol er lles iechyd y staff a’r cyhoedd.

 

Newyddion

Mae’r Llywodraeth wedi rhoi cyfarwyddiadau penodol a chlir fod yn RHAID i bobl aros gartref ac osgoi POB math o deithio/gweithgarwch nad ydynt yn hanfodol.

Y mae felly’n dilyn na ddylai saethu ddigwydd at ddibenion nad ydynt yn hanfodol.

Y mae eithriadau ac felly mewn perthynas â’ch ymholiadau penodol chi ac er mwyn sicrhau ymateb cyson i ymholidau o’r fath, rwyf yn eich cyfeirio at BASC - Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain sydd wedi cyhoeddi cyngor ac arweiniad ar barhad saethu yn dilyn ymholiadau gyda ffynonellau Llywodraeth.

Hoffai’r Adran Trwyddedu Arfau Tanio ddiolch i chi am eich dealltwriaeth a'ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Mae’n drosedd - ar wahân i eithriadau statudol arbennig - i berson gael yn ei feddiant, brynu neu gael unrhyw arf saethu neu fwledi, y cyfeirir atynt yn Rhan 1 o Ddeddf Arfau Saethu 1968, heb fod ganddo dystysgrif arf saethu. Bydd y dystysgrif yn dangos yr arfau saethu a’r bwledi y gall y deiliad eu meddiannu, eu prynu neu eu cael. Os ydych chi’n gwneud cais i ddal arf ar wahân i reiffl, pistol blaenlwytho neu ddryll gyda magasîn mawr, dylech ofyn am gyngor adran drwyddedu gynnau eich heddlu lleol.

Mae’n caniatáu neu adnewyddu trwyddedau’n cymryd tua 12 i 15 wythnos i brosesu.

Mae angen i mi wneud cais am dystysgrif arfau saethu, ei adnewyddu neu ei newid

Llenwch y ffurflen briodol isod a’i dychwelyd atom os ydych yn gwneud cais am ffurflen arfau saethu newydd, yn adnewyddu tystysgrif bresennol, neu’n gwneud cais am amrywio’ch tystysgrif. Os ydych yn defnyddio’ch arf saethu ar gyfer saethu targed neu ar dir, mae’n rhaid ichi hefyd lenwi ffurflen benodol (isod).

Mae angen tystysgrif arfau saethu arnaf er mwyn saethu targed ac ar dir

Yn dibynnu ar sut a ble yr ydych yn bwriadu defnyddio’ch arf saethu, efallai bydd angen i chi lenwi un o’r ffurflenni hyn gyda’ch cais. Darllenwch y canllawiau’n ofalus i weld a oes angen un o’r ffurflenni hyn ar gyfer eich cais hefyd. Os nad ydych chi’n siŵr, cysylltwch â’r adran arfau saethu.

Mae’n caniatáu neu adnewyddu trwyddedau’n cymryd tua 12 i 15 wythnos i brosesu.

Nid wyf eisiau adnewyddu fy nhystysgrif arfau saethu

Os nad ydych chi’n dymuno adnewyddu’ch tystysgrif arfau saethu, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn ildio neu’n trosglwyddo’ch arf saethu i rywun awdurdodedig cyn y dyddiad y daw eich tystysgrif i ben, a’ch bod chi’n llenwi’r ffurflen isod a’i hanfon atom.

Sut alla i newid fy manylion?

Os oes gennych dystysgrif yn barod a bod eich manylion personol yn newid - ysgrifennwch at yr adran i ddiweddaru eich manylion, gan roi eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn newydd. Cedwch eich tystysgrif fel y bod modd i chi brynu bwledi a chetris. Bydd y Swyddog Ymholiadau Arfau Saethu neu’r adran yn gofyn am eich tystysgrif cyfredol pan fydd yr un newydd yn barod.