Ydych chi erioed wedi ystyried dod yn Gwnstabl Gwirfoddol?

Mae recriwtio Cwnstabliaid Gwirfoddol bellach wedi'i gau. Gall ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno cais, fonitro statws eu cais yma.

Gallwch weithio fel Cwnstabl Gwirfoddol hyd yn oed os ydych chi’n astudio, yn gweithio mewn swydd arall, neu wedi ymddeol. Medrwch ddefnyddio’ch profiad o swyddi a bywyd i gynnig persbectif arall a ffordd wahanol o edrych ar rai o’n heriau plismona.

Byddwch chi’n derbyn yr hyfforddiant priodol a gofynnol i’ch galluogi i weithio ochr yn ochr â swyddogion heddlu llawn amser. Bydd gennych chi’r un pwerau â swyddog heddlu pan fyddwch chi ar ddyletswydd, a byddwch chi’n helpu i ddarparu cyswllt rhwng yr heddlu a chymunedau lleol.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu, ennill profiadau newydd, gweithio gydag eraill a rhoi rhywbeth nôl i’r gymuned.

 

 

Beth yw Cwnstabliaid Gwirfoddol?

Swyddogion heddlu gwirfoddol yw Cwnstabliaid Gwirfoddol sydd â phwerau heddlu llawn i gefnogi Swyddogion Heddlu. Maen nhw’n creu cyswllt rhwng yr heddlu a chymunedau lleol.

Mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn perthyn i bob math o gefndiroedd. Pobl leol ydynt o gefndiroedd amrywiol ac o bob rhan o’r cymunedau (megis athrawon, ffermwyr, myfyrwyr, gwragedd tŷ ayyb.).

Pa un ai a ydynt yn magu teulu, astudio, wedi ymddeol neu’n gweithio llawn/rhan amser, mae Cwnstabliaid Gwirfoddol yn rhan bwysig o’r teulu plismona. Maen nhw’n cyfrannu’n weithredol tuag at roi rhywbeth yn ôl i’w cymuned.

Beth ydyn ni’n chwilio amdano?

Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig i ymuno â Heddlu Dyfed-Powys fel Cwnstabl Gwirfoddol.

Does dim angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag, rydyn ni’n disgwyl gonestrwydd, cywirdeb ac ymroddiad. Rhaid i chi fod yn gorfforol ffit gyda sgiliau rhyngbersonol da a’r hunan hyder i ymdrin ag amryw o bobl.

Byddwch yn gweithio ochr-yn-ochr â’n swyddogion cyflogedig, yn datblygu sgiliau ac yn dysgu sut beth yw bod yn swyddog heddlu. Byddwch yn gwisgo’r un iwnifform ac yn cario’r un offer â’r heddweision arferol ac yn cael cefnogaeth barhaus a’r hyfforddiant sydd angen er mwyn cyflawni’r rôl.

Disgwylir i chi roi 16 awr o wasanaeth y mis (4 awr yr wythnos). Mae oriau gwaith yn hyblyg a bydd angen i chi fod ar gael i fynychu’r cyrsiau hyfforddiant cychwynnol. Telir costau.

Efallai na fydd eich dyletswyddau bob amser yn rhai rhwydd, ond mae’n rôl gwerth chweil sy’n cynnig sialens, amrywiaeth a llawer o foddhad.

Er mwyn canfod pa un ai a ydych chi’n addas ar gyfer y gwaith, dilynwch y ddolen isod er mwyn cael gwybodaeth bellach ynglŷn â’r rôl: http://www.ncalt.com/pre-join/index.html

Sut i Ymgeisio?

Cyn ymgeisio, sicrhewch eich bod chi’n darllen trwy’r Broses Recriwtio. Bydd y canllawiau hyn a’r cyngor a ddarperir isod yn eich cynorthwyo i lenwi’r ffurflen gais.

Gwnewch gais yma »

Cwnstabliaid Gwirfoddol sy’n Trosglwyddo

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl sydd eisoes yn Gwnstabliaid Gwirfoddol ac sydd eisiau trosglwyddo i Heddlu Dyfed-Powys.

Er mwyn gwneud cais, cysylltwch â'r Cydlynydd Dinasyddion o fewn Plismona ar 01267 226463 neu drwy e-bostio volunteers@dyfed-powys.pnn.police.uk

Byddwn yn mynnu bod y dystiolaeth ganlynol ar gael fel rhan o'r broses drosglwyddo -

  • tystiolaeth o’ch cofnod hyfforddiant
  • tystiolaeth o’ch Cofnodion Datblygiad Perfformiad (os yn berthnasol)

Rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf cymhwysedd a dylent fod yn barod i fynychu hyfforddiant yn ystod y camau cychwynnol a rhanbarthol. Hefyd, rhaid i chi fod yn barod i gyflawni astudio unigol cyn y cwrs ac yn ystod hyfforddiant cychwynnol.

Manylion Cyswllt

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â swyddi gwag Cwnstabl Gwirfoddol neu’r broses ymgeisio, anfonwch e-bost at: volunteers@dyfed-powys.pnn.police.uk

Fel arall, cysylltwch â Chydlynydd Dinasyddion o fewn Plismona yr Heddlu ar 01267 226463 OR 101 estyniad 23643.