Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhedeg cynllun Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu dros hyd a lled y llu. Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc o 14 (yn flwyddyn 10 yn ysgol) i 17, a’r bwriad yw i:

  • Hybu dealltwriaeth weithredol o blismona ymhlith pobl ifanc;
  • Hybu ysbrydoliaeth o antur a dinasyddiaeth bositif;
  • Roi cyfleoedd gwirfoddoli gall cynorthwyo a dylanwadu ar flaenoriaethau plismona lleol trwy wirfoddoli a rhoi’r cyfle i lais bobl ifanc cael eu clywed yn y gymuned;
  • Calonogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn ffordd bositif i’w cymunedau.

Nid yw’r cynllun wedi’i greu fel ffordd i ymuno gyda’r heddlu pan fod chi’n troi’n 18, ond mae’n rhoi cyfleoedd i chi wella eich CV pan mae’r amser yn dod i ymgeisi am swydd neu i’r brifysgol.

Fel aelod o’r Cadetiaid fe fydd cyfleoedd i ddysgu am yr heddlu a’r gyfraith. Beth yn gwmws yw dwyn? Sut mae’r heddlu yn ymchwilio digwyddiadau? Sut rydych yn defnyddio radio'r heddlu yn gywir? Hefyd rydyn yn cynnig gwobr Dug Caeredin felly bydd digon o antur ar gael. Fe gewch chi wisg, a chyfle i deithio dros y wlad a chwrdd â chadetiaid eraill. Yn ychwanegol fe gewch chi’r cyfle i helpu a dylanwadu ar flaenoriaethau eich Tîm Plismona Bro.

Rydyn yn cwrdd am 2 awr pob wythnos ac fe ddisgwylir i chi ddod pob wythnos ac i gyfrannu i’r gweithgareddau yna.

Fe fydd cyfle i gadetiaid gweithio gyda’r gymuned i wella eu hardal trwy wirfoddoli. Yn y gorffennol rydyn wedi gweithio gyda’r henoed, wedi creu cyflwyniadau am ddiogelwch ar rwydweithiau cymdeithasol a hefyd wedi cymryd rhan yn ymgyrch prynu prawf i weld os bydd siop yn gwerthu alcohol i blant. Rydyn yn gofyn am ymrwymiad o 3 awr pob mis o wirfoddoli.

Mae nifer o’r ymgyrchai rydyn yn rhedeg yn cael eu dewis gan y cadetiaid, felly os mae rhywbeth o bwys i chi, gallwch gael ardrawiad ar eich cymuned mewn ffordd bositif gyda chymorth yr arweinwyr bydd yna i’ch helpu a mentora.

Mae recriwtio am Fis Medi eleni yn agor ar y 15fed Ebrill ac mae angen i bob ffurflen gais cael eu derbyn erbyn 12:00 canol dydd ar Ddydd Gwener, 31ain Mai 2019 ac eithrio uned Llanelli, ble gallwch ddychwelyd eich ffurflen gais hyd at 12:00 canol dydd ar Ddydd Gwener, 21ain Mehefin

Felly dewch i ymuno gyda ni. Mae unedau ar agor yn Y Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Llanelli, Aberteifi a Doc Penfro.

Os hoffech fwy o wybodaeth yn y cyfamser cysylltwch gyda cadets@dyfed-powys.pnn.police.uk Neu galwch 101 a gofynnwch i siarad â Chydlynydd y Cadetiaid Gwirfoddol.

Gallwch hefyd cael gwybodaeth am y cadetiaid trwy ymweld â vpc.police.uk

Gallwch chi wirfoddoli a helpu pobl ifanc fel arweinydd Cadetiaid?

Os hoffech chi wirfoddoli i fod yn arweinwr, mae angen i chi fod dros 18 mlwydd oed, ac yn ddelfrydol wedi cael profiad, neu gyda diddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc. Rydym erioed yn edrych am bobl sy’n fodlon i wirfoddoli cwpl o oriau pob wythnos i helpu ni i weithio gydag ein cadetiaid. Byddwn yn falch i glywed wrth oedolion a all helpu ein hunedau presennol yn Y Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Llanelli, Aberteifi a Doc Penfro, neu a all helpu i sefydlu uned newydd dros hyd a lled Dyfed a Phowys.

Mae unedau Cadetiaid yn cwrdd pob wythnos am ddwy awr, ac mae pob cadét yn gwirfoddoli am dair awr pob mis. Rydym yn disgwyl i arweinwyr helpu yn gyson gyda’r gweithgareddau yma. Fe wnawn ni trefnu’r hyfforddiant bydd angen arnoch i ddarparu’r rhaglen gorau gallwn am ein pobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant ynglŷn â diogelu plant, dysgu a gweithio gyda phobl ifanc.

Mae posibilrwydd o gyfleoedd pellach a gallwch ennill cymwysterau fel arweinydd taith gwobr Dug Caeredin, hyfforddiant a sgiliau mewn arweinyddiaeth a chyflwyno. Ynghyd a hon, fe gewch chi weld y gorau o bobl ifanc Dyfed-Powys yn tyfu a datblygu dan eich gofal.

Os hoffech chi fod yn Arweinydd Cadetiaid fe fydd angen i chi ymgeisio i fod yn Wirfoddolwr Cefnogi’r Heddlu a chael ymchwiliad “DBS”. Mae’r broses yn syml ac yn galluogi ni i sicrhau fod y bobl gywir yn gweithio gydag ein cadetiaid.

Rydym yn derbyn cais i fod yn arweinwr Cadetiaid trwy’r flwyddyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli ac eisiau ymgeisio neu gael sgwrs am y rôl, danfonwch e-bost i cadets@dyfed-powys.pnn.police.uk