Mae Heddlu Dyfed-Powys yn rhedeg cynllun Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu dros hyd a lled y llu.

Mae’r cynllun ar agor i bobl ifanc o 14 (yn flwyddyn 10 yn ysgol) i 17, a’r bwriad yw i:

  • Hybu dealltwriaeth weithredol o blismona ymhlith pobl ifanc;
  • Hybu ysbrydoliaeth o antur a dinasyddiaeth bositif;
  • Roi cyfleoedd gwirfoddoli gall cynorthwyo a dylanwadu ar flaenoriaethau plismona lleol trwy wirfoddoli a rhoi’r cyfle i lais bobl ifanc cael eu clywed yn y gymuned;
  • Calonogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn ffordd bositif i’w cymunedau.

Nid yw’r cynllun wedi’i greu fel ffordd i ymuno gyda’r heddlu pan fod chi’n troi’n 18, ond mae’n rhoi cyfleoedd i chi wella eich CV pan mae’r amser yn dod i ymgeisi am swydd neu i’r brifysgol.

Fel aelod o’r Cadetiaid fe fydd cyfleoedd i ddysgu am yr heddlu a’r gyfraith. Beth yn gwmws yw dwyn? Sut mae’r heddlu yn ymchwilio digwyddiadau? Sut rydych yn defnyddio radio'r heddlu yn gywir? Hefyd rydyn yn cynnig gwobr Dug Caeredin felly bydd digon o antur ar gael. Fe gewch chi wisg, a chyfle i deithio dros y wlad a chwrdd â chadetiaid eraill. Yn ychwanegol fe gewch chi’r cyfle i helpu a dylanwadu ar flaenoriaethau eich Tîm Plismona Bro.

Rydyn yn cwrdd am 2 awr pob wythnos ac fe ddisgwylir i chi ddod pob wythnos ac i gyfrannu i’r gweithgareddau yna.

Fe fydd cyfle i gadetiaid gweithio gyda’r gymuned i wella eu hardal trwy wirfoddoli. Yn y gorffennol rydyn wedi gweithio gyda’r henoed, wedi creu cyflwyniadau am ddiogelwch ar rwydweithiau cymdeithasol a hefyd wedi cymryd rhan yn ymgyrch prynu prawf i weld os bydd siop yn gwerthu alcohol i blant. Rydyn yn gofyn am ymrwymiad o 3 awr pob mis o wirfoddoli.

Mae nifer o’r ymgyrchai rydyn yn rhedeg yn cael eu dewis gan y cadetiaid, felly os mae rhywbeth o bwys i chi, gallwch gael ardrawiad ar eich cymuned mewn ffordd bositif gyda chymorth yr arweinwyr bydd yna i’ch helpu a mentora.

Felly dewch i ymuno gyda ni. Mae unedau ar agor yn Y Drenewydd, Aberhonddu, Rhydaman, Llanelli, Aberteifi a Doc Penfro.

Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch gyda cadets@dyfed-powys.pnn.police.uk Neu galwch 101 a gofynnwch i siarad â Chydlynydd y Cadetiaid Gwirfoddol.
Gallwch hefyd cael gwybodaeth am y cadetiaid trwy ymweld â vpc.police.uk

Gallwch chi hyfforddi ac ysbrydoli pobl ifainc, yn helpu nhw i ddatblygu sgiliau newydd ar hyd y ffordd? FELLY RYDYN NI ANGEN CHI!

Mae nifer o gyfleoedd gyda ni am Arweinwyr Cynorthwyol Cadetiaid yr Heddlu ar draws ein hardal, gyda’n chwe uned cadetiaid presennol yn y Drenewydd, Aberhonddu, Llanelli, Penfro ac Aberteifi, a gyda dwy uned newydd ar fin agor yng Nghaerfyrddin a Hwlffordd.

Byddwch yn helpu darparu’r cynllun hyfforddi mewn cyfarfodydd wythnosol, cynorthwyo pan fydd eich uned cadetiaid yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol a chodi arian, a bod yn ddelfryd ymddwyn i bobl ifainc yn eich cymuned.

Mae cyfle hefyd i chi ennill cymwysterau fel arweinydd taith gwobr Dug Caeredin, yn ogystal a hyfforddiant a sgiliau mewn arweinyddiaeth a chyflwyno. Ynghyd a hon, fe gewch chi weld y gorau o bobl ifanc Dyfed-Powys yn tyfu a datblygu dan eich gofal.

Cewch ddysgu mwy am y rôl a gweld proffil rôl lawn trwy glicio yma.