Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu’n bobl sy’n rhoi eu sgiliau a’u hamser am ddim i gyflawni tasgau sydd wedi eu cynllunio i gyfoethogi gwaith yr heddlu a darparu cefnogaeth ychwanegol i gymunedau lleol.

Mae Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu’n cynorthwyo swyddogion a staff yr heddlu gydag amrywiol dasgau gan eu galluogi i ganolbwyntio ar ddyletswyddau plismona craidd, sy’n golygu mwy o swyddogion ar y strydoedd a gwelliant o ran cefnogaeth gymunedol. Bydd cynnal presenoldeb heddlu amlwg yn ein cymunedau hefyd yn helpu’r Heddlu i gyflawni ei amcan o ostwng trosedd, anhrefn ac ofn. 

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a fyddai’n hoffi cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau. Bydd rolau gwirfoddoli’n amrywio mewn nifer o ffyrdd gan ddibynnu ar anghenion y gwasanaeth heddlu.

A oes yna faes penodol o blismona sydd o ddiddordeb i chi? Os oes, cysylltwch â’r Cydlynydd Dinasyddion o fewn Plismona a fydd yn hapus i gynorthwyo wrth archwilio cyfleoedd i chi.

Drwy wirfoddoli cewch:

 • gyfle i gefnogi a gwneud cyfraniad i’n cymunedau lleol
 • sgiliau a phrofiad mewn amgylchfyd proffesiynol, gan gynyddu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol
 • lle diogel, cyfeillgar a diddorol i wirfoddoli
 • hyfforddiant mewnol er mwyn ymgymryd â thasgau nad ydych yn gyfarwydd â nhw
 • cyfle i gwrdd â phobl

Darperir treuliau ar gyfer teithio a chostau gwariant.

Nid oes angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag, rydym yn disgwyl gonestrwydd, uniondeb ac ymdeimlad o ymrwymiad, ac ar gyfer rhai rolau bydd galw am sgiliau arbenigol i gyflawni’r rôl. Mae sgiliau cyfathrebu, rhyngweithio, llythrennedd at thechnoleg gwybodaeth yn ddymunol iawn. Dylai gwirfoddolwyr hefyd ddangos agwedd gadarnhaol a chyfeillgar ynghyd â pharodrwydd i ddysgu.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob safle cymdeithasol a chefndir, beth bynnag eu hoed, rhyw, anabledd, hil, crefydd/cred, cyfeiriadedd rhywiol, neu a ydynt wedi ailbennu rhywedd, yn briod/mewn partneriaeth sifil neu’n feichiog/ar famolaeth.

 • Yn 18 oed neu’n hŷn
 • Yn Ddinesydd Prydeinig, yn wladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’n ddinesydd y Gymanwlad, neu’n wladolyn tramor heb gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU
 • Eich bod wedi preswylio yn y DU am o leiaf tair blynedd barhaus (bydd rhai rolau’n gofyn am fod wedi preswylio am bum mlynedd barhaus), gyda llai na deuddeg mis wedi eu treulio dramor yn ystod y tair blynedd ddiwethaf (gyda rhai eithriadau i’r rheiny sy’n byw ar safleoedd milwrol y DU).
 • Mae ein cyfleoedd gwirfoddoli’n cael eu hysbysebu yma ar ein gwefan. I wneud cais am gyfle penodol, bydd gofyn i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.
 • Wedi i chi gyflwyno eich ffurflen gais byddwn yn asesu eich sgiliau, eich ysgogiad a’ch cymhwysedd i ymgeisio.
 • Cyfweliad Anffurfiol: Bydd ymgeiswyr sy’n pasio’r cam ymgeisio’n cael eu gwahodd i gyfweliad anffurfiol. Bydd y cyfweliad hwn yn cael ei gynnal gan y rheolwr adran perthnasol, a bydd yn trafod eich sgiliau, pryd rydych ar gael i wirfoddoli, eich ysgogiadau ac eich addasrwydd cyffredinol mewn mwy o fanylder na’r ffurflen gais.
 • Gwiriadau cyn gwirfoddoli: fetio’r heddlu, geirdaon, a lle’n briodol prawf meddygol.
 • Cychwyn gyda Heddlu Dyfed-Powys: Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn dyddiad cychwyn pan fyddant yn cyfarfod eu rheolwr llinell a’u cydweithwyr er mwyn dechrau ar eu siwrnai gwirfoddoli!
Cyfleoedd Gwirfoddoli 

Gwirfoddolwyr Cefnogi Ymholiadau Cyhoeddus - Llwynhendy, Porth Tywyn, Cross Hands, Llandeilo a Chanol Dref Caerfyrddin

Cliciwch yma am broffil rôl 

Arweinwyr Cynorthwyol Cadetiaid yr Heddlu - Y Drenewydd, Aberhonddu, Llanelli, Caerfyrddin, Penfro ac Aberteifi

Cliciwch yma am broffil rôl

Gwirfoddolwr Cymorth Iechyd a Lles - Pencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin

Cliciwch yma am broffil rôl

Gwirfoddolwr Cefnogaeth Weinyddol Diogelwch Gwybodaeth - Pencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin

Cliciwch yma am broffil rôl

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'r  broses ymgeisio Gwirfoddolwyr Cefnogi’r Heddlu neu i derbyn ffurflen gais, anfonwch e-bost at: BSU-HR@dyfed-powys.pnn.police.uk neu ffoniwch 01267226653.

Fel arall, gallwch gysylltu â Chydlynydd Dinasyddion o fewn Plismona’r Heddlu ar volunteers@dyfed-powys.pnn.police.uk neu 01267 226463