Ymunwch â’n GrŵpYmgynghorol Annibynnol i ddweud eich dweud

Mae Grŵp Ymgynghorol Annibynnol Heddlu Dyfed-Powys yn cyflawni rôl bwysig cyfaill beirniadol ar gyfer y Gwasanaeth Heddlu a Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Fforwm ydyw lle mae ymgynghorwyr annibynnol yn medru rhoi cyngor annibynnol ynghylch materion penodol a nodir gan yr heddlu a SCHTh.

Mae’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol yn cynrychioli cymunedau diddordeb amrywiol yr ardal yn fras o ran rhyw, ailbennu rhywedd, anabledd, hil, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol a’r iaith Gymraeg.

I ddarganfod mwy neu wneud cais i ddod yn aelod o’r Grŵp Ymgynghorol Annibynnol, cliciwch yma