Dirprwy Brif Gwnstabl

Heddlu Dyfed-Powys

  • Cyfnod Penodol hyd at 5 mlynedd
  • Cyflog hyd at £116,718 yn ogystal â thâl adleoli a buddion eraill
  • Dyddiad cau – 4y.p.  19 Awst 2019
  • Dyddiad y cyfweliad – 16/17 Medi 2019

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolyn uchelgeisiol, brwdfrydig, egnïol â ffocws i gefnogi’r Prif Gwnstabl o ran arwain cyflenwi gwasanaethau plismona i gymunedau o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys.

Byddwch chi’n sicrhau y cynhelir safon uchel o broffesiynoldeb a chywirdeb, a byddwch chi’n gyfrifol am adeiladu tîm brwdfrydig ac ymroddedig sydd â’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i gyflwyno gwasanaethau o safon uchel ac adeiladu hyder y cyhoedd.

Mae gan Heddlu Dyfed-Powys berthynas unigryw â’n cymunedau, gweithlu balch ac ymroddedig, ac enw da o ran mynd i’r afael â throsedd. Mae hwn yn gyfle cyffroes i’r unigolyn iawn ymuno â thîm blaengar, gweithio’n agos â chyfeillion o’r tri heddlu arall yng Nghymru ynghyd ag asiantaethau partner, a gwneud gwir wahaniaeth i blismona a’r cyhoedd yng nghanolbarth a gorllewin Cymru.

Os oes gennych chi’r sgiliau, y proffesiynoldeb a’r brwdfrydedd sydd angen ar gyfer y swydd allweddol hon, hoffem glywed wrthych.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Karyn Howells, Uwch Reolwr, Adran Gwasanaethau Pobl, Ffôn: 01267 226446; neu e-bost karyn.howells@dyfed-powys.pnn.police.uk

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd gyda Mr Mark Collins, Brif Gwnstabl, galwch 01267 226303.


Gwnewch gais yma »