Ydych chi eisiau byw a gweithio mewn ardal o harddwch eithriadol?

Fedrwch chi ddychmygu treulio’ch dyddiau gorffwys yn dysgu syrffio, yn archwilio dau o dri pharc cenedlaethol Cymru, yn chwilota mewn pyllau glan môr, neu’n edrych i lawr ar y byd o gopa Pen y Fan?

Ydych chi’n gyfarwyddwr neu’n reolwr canol/uwch profiadol mewn unrhyw sector ac yn chwilio am yrfa fuddiol lle fedrwch chi helpu pobl yn uniongyrchol a gwneud gwahaniaeth personol i fywydau pobl ym mhob un o’n cymunedau?

Os ydych eisiau ymuno â’r Gwasanaeth Heddlu yn uniongyrchol ar lefel Arolygydd – Yna mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau clywed wrthych!

Mae plismona’n addasu'n gyson i anghenion newidiol, felly rydyn ni o hyd yn chwilio am unigolion ffres, arloesol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae’n debygol y bydd gennych gefndir hollol wahanol i blismona, felly bydd eich safbwyntiau’n amhrisiadwy. Mae’r Rhaglen Mynediad Uniongyrchol yn canolbwyntio ar agweddau gweithredol, datblygu arweinyddiaeth a rheoli er mwyn rhoi i chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad sydd angen ar gyfer perfformio’n effeithiol.   Cewch ragor o wybodaeth am y rhaglen Mynediad Uniongyrchol fan hyn.

Mae ardal yr heddlu’n cwmpasu 4,188 milltir sgwâr dros y pedair sir ddaearyddol Powys, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Heddlu Dyfed-Powys yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr yn ddaearyddol, ac mae’r ardal yn cael ei hystyried yn un o’r ardaloedd gorau o ran cyferbyniadau wrth i chi ddod ar draws tirwedd sy’n amrywio o draethau euraidd i gymoedd glas tawel a threfi marchnad prysur.

Rydyn ni’n falch mai ni yw un o’r ardaloedd mwyaf diogel i fyw a gweithio yn y DU, gydag Aberystwyth, sef tref yng ngogledd Ceredigion, yn ymddangos ar y rhestr o’r 20 lle mwyaf diogel i fyw ym Mhrydain (Country Living, 2017).

 

Mae gennym arfordir godidog sy’n ymestyn dros 350 milltir, gan gynnwys Barafundle, sydd wedi ennill pleidlais am y traeth gorau yn y byd fwy nag unwaith. Hefyd, mae gennym fynyddoedd Bannau Brycheiniog, a dinas leiaf Prydain, Tyddewi, yn Sir Benfro.

Er bod yr ardal yn hardd, mae’n rhanbarthau amrywiol yn cynnig eu heriau unigryw eu hunain – troseddau gwledig, troseddolrwydd trawsffin, a’r gofynion sy’n gysylltiedig â dau borthladd pwysig a phrif osodiadau egni. Mae’r arfordir maith, ardaloedd mynyddig eang a nifer y cymunedau arunig yn creu heriau o ran lleihau llwybrau troseddol posibl, ac mae’r cynnydd mawr o ran poblogaeth dros fisoedd yr haf wrth i dwristiaid heidio i’r ardal yn gwneud i’n trefi twristiaeth chwyddo, sydd ag oblygiadau ar gyfer timoedd plismona’r ffyrdd a throsedd. 


Ein CENHADAETH yw ‘Diogelu Ein Cymunedau Gyda’n Gilydd’, a’n GWELEDIGAETH yw cydweithio er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf sy’n weladwy a hygyrch, sy’n sicrhau fod ein cymunedau’n parhau’n ddiogel. Ein hethos cyffredinol yw teilwra'r gwasanaeth a ddarparwn at anghenion lleol ein cymunedau drwy weithio gyda’n sefydliadau partner. Er mwyn gweithredu ein cenhadaeth a’n gweledigaeth, mae gennym set graidd o WERTHOEDD sydd wedi eu gosod yn y Cod Moeseg y mae’n rhaid i bob aelod staff lynu wrthynt:

  • Atebolrwydd
  • Tegwch
  • Gonestrwydd
  • Unplygrwydd
  • Arweinyddiaeth
  • Gwrthrychedd
  • Didwylledd
  • Parch
  • Anhunanoldeb

Mae’r rhaglen hon yn gyfle gwych i’r rhai sydd â sawl blwyddyn o brofiad yn y gweithle. Dyma gyfle i chi ddefnyddio’ch sgiliau a’ch talent i helpu i ddylanwadu ar blismona, y gymuned leol a’r gymdeithas ehangach mewn ffordd na feddylioch fyddai’n bosibl, yn ogystal ag ennill sgiliau plismona mewn gyrfa reoli llawn bri.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r Rhaglen Mynediad Uniongyrchol, cysylltwch â thîm recriwtio Heddlu Dyfed-Powys: 

Mae'r ffenestr ymgeisio ar gyfer Rhaglen Arolygydd Mynediad Uniongyrchiol 2020 AR AGOR NAWR ac yn cau am 10 o'r gloch nos Fawrth 3 Mawrth 2020.

Cliciwch yma i wneud cais Rhaglen Arolygydd Mynediad Uniongyrchiol 2020