Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu - rôl a all fod mor amrywiol ag y mynnwch

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn falch o wasanaethu’n cymunedau amrywiol niferus ar draws y sir, a’n nod yw hyrwyddo a sicrhau gweithlu sy’n gwbl gynhwysol i adlewyrchu’r cymunedau hynny.

Mae’r heddlu wedi cyflogi SCCH ers 2003, ac maent wedi dangos eu bod nhw’n werthfawr iawn, gan weithio i gefnogi’r swyddogion heddlu y maent yn cydweithio â nhw.  Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwerthfawrogi gwahaniaeth, ac yn cydnabod bod pobl sydd ag amrywiaeth o sgiliau, agweddau a phrofiadau ac sy’n dod o gefndiroedd a diwylliannau amrywiol, yn cynnig syniadau a safbwyntiau newydd.

Mae ein SCCH yn unigolion lleol, brwdfrydig, sy'n dangos yn gyson ein hymrwymiad i wneud cymunedau Dyfed-Powys yn fwy diogel yn ogystal â sicrhau bod y cymunedau hefyd yn teimlo'n fwy diogel. Ychydig iawn o swyddi all fod yn fwy amrywiol a diddorol. Gallech fod yn tawelu meddyliau a rhoi cyngor i breswylwyr, trefnu symud cerbydau sydd wedi eu gadael, adrodd am weithgareddau amheus a mynychu cyfarfodydd lleol.

Byddwn ni’n rhoi’r holl hyfforddiant a chymorth sydd angen arnoch i chi. Y cyfan sydd angen i chi wneud yw ymboeni am eich cymuned a bod yn dda am siarad â'r cyhoedd mewn ffordd sy’n ddiplomyddol, yn hyderus ac yn awdurdodol. Ac wrth gwrs, rhaid parchu’r gwahaniaethau rhwng pawb ohonom sy'n gwneud ein cymunedau'r hyn ydynt.

Mae’r broses recriwtio ar-lein ar gyfer Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ar agor Dydd Llun 19fed o Awst 2019 am hanner dydd.

Os oes gennych raddau TGAU A-C mewn Mathemateg a’r Iaith Saesneg, ac rydych chi’n 18 oed neu hŷn, hoffem glywed gennych.

  • Cyflog £21,507 - £23,361 (yn ogystal â lwfans sifft o 12.5% a lwfans o 10% ar gyfer gweithio ar benwythnosau)
  • Disgwylir y bydd swyddi gwag ledled yr ardal heddlu dros y 12 mis nesaf.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau gorffenedig yw 10.00 y.b. ar 26 Awst 2019.
Ni ystyrir ceisiadau hwyr.  Rydyn ni’n cadw’r hawl i gau’r swydd wag hon yn gynnar os fyddwn ni wedi derbyn digon o geisiadau. 

Anogir ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir a grŵp ethnig. Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud cydraddoldeb yn realiti o fewn y sefydliad a thrwy’r gwasanaeth plismona rydyn ni’n darparu. Rydyn ni’n anelu i gyflogi gweithlu cynrychioliadol sy’n adlewyrchu cyfansoddiad ein cymunedau. O’r herwydd, byddwn ni’n rhoi Gweithredu Cadarnhaol ar waith lle bynnag y bo’n briodol.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ynghylch hyn drwy anfon e-bost at workforceplanningteam@dyfed-powys.pnn.police.uk

Gwnewch gais yma »