Staff heddlu mewn lifrai yw SCCH. Maent yn gweithio i ategu a chefnogi swyddogion heddlu cyffredin. Mae eu rôl yn darparu presenoldeb lifrog amlwg a hygyrch, gyda'r nod o wella ansawdd bywyd yn y gymuned a chynnig mwy o sicrwydd i'r cyhoedd.

Mae eu rôl yn wahanol i rôl eu cydweithwyr sy’n swyddogion heddlu, ond gall y Prif Gwnstabl ddynodi ystod o bwerau heddlu iddynt, a all gael effaith yn syth wrth iddynt ymdrin â phroblemau.

Mae rôl SCCH yn unigryw, ac mae wedi'i chynllunio’n benodol ar gyfer mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a materion lleol sy'n effeithio ar ansawdd bywyd. Nid cymryd lle swyddogion heddlu yw pwrpas SCCH, ond maent yno i fynd i'r afael â llawer o'r tasgau sydd ddim yn gofyn am y profiad na’r awdurdod sydd gan swyddogion heddlu ond sydd yn aml yn tynnu swyddogion oddi ar ddyletswyddau mwy priodol.

Gweithgareddau o fewn y gwaith

Gall gwaith fel Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) fod yn gyffrous iawn, gan fod pob dydd yn cyflwyno heriau newydd. Byddwch yn cymryd rhan yn y frwydr yn erbyn amrywiaeth o broblemau sy’n ymwneud â throsedd ac anhrefn.

Bydd rhai o'r tasgau y gallech ddod ar eu traws ar unrhyw ddiwrnod penodol yn cynnwys:

 • cyfrannu at adfywio cymunedau lleol
 • cynyddu diogelwch y cyhoedd
 • delio â phlant sy'n chwarae triwant, graffiti, cerbydau sydd wedi’u gadael, sbwriel ac ymholiadau am bobl sydd ar goll
 • helpu i gefnogi dioddefwyr trosedd
 • rheoli torfeydd mewn digwyddiadau mawr, megis gemau pêl-droed neu gyngherddau.

Gall ymyrraeth gynnar gan SCCH atal pobl rhag cyflawni troseddau yn aml, ac yn sicr gall atal mân broblemau rhag gwaethygu. Drwy ein rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr byddwch yn dysgu:

 • ymdrin â mân droseddau
 • cynnig ymyrraeth gynnar i atal pobl rhag cyflawni troseddau
 • cefnogi plismona rheng flaen
 • cynnal ymholiadau o dŷ i dŷ
 • diogelu lleoliadau trosedd
 • rhoi cyngor atal trosedd

Beth yw’r manteision i chi?

Mae llawer i’w ennill trwy ddod yn Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Pob dydd, byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth, gan atal helynt a gwneud eich cymuned yn gryfach a mwy diogel. Efallai y bydd angen i chi gamu i mewn er mwyn tawelu ffrae ar y stryd, neu efallai y byddwch chi’n cynnal cyfarfod ar gyfer preswylwyr sy’n poeni am ailddatblygiad tir.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled, byddwch chi’n:

 • datblygu eich sgiliau o ran ymdrin â phobl
 • cael boddhad mawr o wneud gwahaniaeth yn eich cymuned

gweld sut mae’ch rôl yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i blismona lleol

Y rhinweddau sydd angen arnoch

Yn Heddlu Dyfed-Powys, rydym wedi gosod safonau uchel ar ein cyfer, a bydd disgwyl i chi fodloni’r safonau hyn. Bydd angen i chi fod ag ymagwedd gyfrifol gyda phrofiad o:

 • wasanaethu’r cyhoedd
 • ymdrin â datrys gwrthdaro
 • datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • cyfathrebu’n glir ac effeithiol

Yn ogystal â’r sgiliau hyn, bydd angen i chi fod yn hynod hyblyg a hunan-gymhellol. Byddwch chi’n gweithredu â gonestrwydd, amhleidioldeb a phroffesiynoldeb, gan gymryd balchder yn eich gwaith a chyflwyno delwedd gadarnhaol i eraill. Oherwydd natur y gwaith, bydd angen i chi hefyd fod yn gorfforol ffit ac yn medru llwyddo yn y prawf ffitrwydd angenrheidiol sy’n gysylltiedig â’r swydd.

Oriau ac amodau gwaith

Byddwch chi’n gweithio 37 awr yr wythnos ar system sifft rhwng 8:00y.b. a 10:00y.h. 7 diwrnod yr wythnos.

Mae SCCH yn treulio llawer o’u hamser yn cynnal patrolau ar droed, ac maent yn bresenoldeb amlwg, gwrth-drosedd mewn cymunedau ledled Cymru a Lloegr. Oherwydd eu bod nhw mor amlwg, mae aelodau o’r cyhoedd yn teimlo’n gyfforddus i fynd atynt â chwestiynau neu bryderon ynglŷn ag ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddau.

Rhaid eich bod chi’n medru cyfathrebu’n effeithiol a digynnwrf mewn sefyllfaoedd anodd, a chynnig cysur a thawelwch meddwl i’r cyhoedd er mwyn llwyddo fel SCCH.

Hefyd, bydd angen trwydded yrru llawn arnoch, a rhaid eich bod chi’n 18 oed neu hŷn pan fyddwch chi’n ymuno. Does dim angen cymwysterau ffurfiol, fodd bynnag, bydd angen i'ch Saesneg ysgrifenedig fod yn dda (bydd hyn yn cael ei brofi adeg yr asesiad).

Hyfforddiant

Mae rhan gyntaf eich hyfforddiant yn cynnwys cwrs wyth wythnos o hyd mewn ystafell ddosbarth. Dilynir hyn gan hyfforddiant lleol yn yr orsaf heddlu lle fyddwch chi'n gweithio. Cyn i chi fynd allan ar batrôl, byddwch chi’n treulio amser gyda swyddogion a fydd yn eich cefnogi. Byddant yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi wrth i chi symud o’r ystafell ddosbarth i’r gweithle.