Gofynion Oedran

Rhaid eich bod chi’n 18 oed o leiaf ar neu chyn y dyddiad cau.

Gofynion Cenedligrwydd

Efallai y bydd yn rhaid i wladolion tramor a dinasyddion y DU sydd wedi byw tramor aros cryn amser ar gyfer cliriad diogelwch a fetio. Rhaid i bob ymgeisydd gael ei fetio i’r un safon cyn y cânt eu penodi.

Rhaid eich bod chi’n ddinesydd Prydeinig, yn wladolyn o’r Gymuned Ewropeaidd/Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’n ddinesydd y Gymanwlad, neu’n wladolyn tramor heb unrhyw gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y Deyrnas Unedig. Rhaid eich bod chi wedi bod yn byw yn y DU ers tair blynedd yn ddi-dor cyn y dyddiad yr arwyddoch eich ffurflen gais orffenedig. Mae’r cyfnod o dair blynedd yn cyfeirio at y cyfnod yn union cyn y gwneir cais.

Mae hyn er mwyn bodloni’r gofyniad i fetio pob ymgeisydd mewn modd teg gan nad oes gan Wasanaeth Heddlu Prydain ffordd o hwyluso gwiriadau fetio tramor i’r graddau sy’n ofynnol o’r rhai sydd wedi preswylio yn y DU ar hyn o bryd.

Ni chaiff ymgeiswyr sy’n methu â chael eu fetio eu penodi.

Dylid nodi bod y Prif Swyddog yn cadw’r hawl i wrthod cyflogaeth heb roi rheswm o dan Adran 6 o Ddeddf Heddlu 1966 a Deddf Heddlu (Yr Alban) 1967.

Addysg

Mae angen graddau TGAU A-C mewn Mathemateg a’r Iaith Saesneg (neu gyfwerth) arnoch. 

Trwydded Yrru

Bydd angen trwydded yrru lawn arnoch er mwyn ymuno fel Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Bydd angen i chi basio Prawf Gyrru’r Heddlu yn ystod eich cyfnod prawf.

Cofnod Troseddol

Yn ddelfrydol, ni ddylai fod gennych gofnod troseddol, fodd bynnag, ni fydd rhai mân droseddau yn eich atal rhag ymuno â’r gwasanaeth heddlu. Nid oes modd i ni ddweud pa un ai a fydd eich cofnod euogfarnau yn effeithio ar eich cais cyn i chi ymgeisio. Pennir hyn o’r wybodaeth lawn a chyfrinachol a roddir yn ystod y broses recriwtio a dethol.

Rhaid i chi gynnwys euogfarnau sydd wedi darfod dan Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 neu unrhyw gysylltiad â’r heddlu trafnidiaeth, milwrol neu sifil. 

Tatŵs/tyllau

Gall ymgeiswyr â thatŵs amlwg, tyllau yn y corff neu unrhyw newidiadau eraill i’r corff gael eu hystyried yn gymwys os yw’r heddlu’n ystyried nad yw’r achos unigol yn torri’r Cod Ymddygiad neu’n peri risg i iechyd a diogelwch staff a swyddogion.

Mae gan Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu gyfrifoldeb arbennig i ymddwyn yn deg a diduedd adeg pob cysylltiad â’r cyhoedd a’u cydweithwyr. Bydd nifer, amlygrwydd a maint tatŵs yn ffactorau i’w hystyried o ran yr argraff y gallant roi i eraill, neu eu bod yn tanseilio urddas ac awdurdod rôl Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Ni fydd ymgeiswyr sydd â thatŵ a ystyrir yn anghwrtais, anllad, amrwd, hiliol, yn rhywiaethol, yn enwadol, yn homoffobig, yn dreisgar neu'n fygythiol yn cael eu derbyn. Disgwylir i chi ddarparu ffotograffau o’ch tatwau wrth wneud cais os ydynt ar eich wyneb, gwddf, dwylo, arddyrnau neu elinau. Mae’n bosibl y disgwylir i chi ddarparu ffotograffau o’ch tatŵs adeg cyflwyno eich cais. Cysylltwch â’r Tîm Recriwtio am ragor o wybodaeth. 

Statws ariannol

Bydd statws ariannol pob ymgeisydd yn cael ei wirio.

Mae’r gwiriadau hyn yn cael eu cynnal oherwydd bod gan ein Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu fynediad at wybodaeth freintiedig, a allai eu gwneud yn agored i lygredd.

Ni fydd ymgeiswyr sydd â dyfarniadau Llys Sirol cyfredol yn eu herbyn neu sydd wedi cael eu cofrestru yn fethdalwyr ac nad yw eu dyledion methdalu wedi cael eu clirio yn cael eu hystyried. Os yw’ch dyledion methdalu wedi’u gollwng, bydd angen i chi ddarparu Tystysgrif o Fodlonrwydd gyda’ch cais. 

Fetio biometrig

Fel rhan o’n proses fetio diogelwch, rhaid i bawb sy’n ymgeisio ar gyfer swydd Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ymgymryd â gwiriad fetio biometrig. Bydd hyn yn cynnwys casglu sampl o’ch DNA a chofnod o’ch olion bysedd yn ystod y broses recriwtio. Os fyddwch chi’n llwyddiannus yn y broses recriwtio, bydd eich sampl DNA a’ch olion bysedd yn cael eu hanfon i’w dadansoddi cyn y cewch gynnig swydd.

Bydd canlyniadau’ch sampl DNA a’ch olion bysedd yn cael eu gwirio yn erbyn y cronfeydd data lleol a chenedlaethol perthnasol cyn i chi gychwyn cyflogaeth. Mae hyn er mwyn sicrhau nad ydych wedi dod i sylw’r heddlu mewn modd negyddol nad ydych eisoes wedi dweud wrthym amdano, ac er mwyn sicrhau nad ydych chi’n gysylltiedig ag unrhyw leoliadau trosedd heb eu datrys. 

Bydd angen i chi ganiatáu i’r broses hon pan fyddwch chi’n gwneud cais i ddod yn Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Ni fydd modd symud unrhyw ymgeisydd nad ydynt yn caniatáu i’r broses fetio biometreg adeg ei gais ymlaen.

Iechyd

Gall Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu wynebu sefyllfaoedd ingol, trawma, herio corfforol, a gweithio oriau hir ar batrwm sifft amrywiol, sy’n cwmpasu 8y.b. tan 10y.h. Mae angen iddynt fod yn ddigon cryf i ymdopi â gofynion a phwysau’r rôl. Gan hynny, rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflwr iechyd da yn feddyliol ac yn gorfforol er mwyn ymgymryd â’r dyletswyddau sy’n gysylltiedig â’r rôl hon.  

Byddwch chi’n derbyn archwiliad meddygol er mwyn sicrhau y bodlonir y safonau iechyd gofynnol.

Prawf ffitrwydd

Er mwyn sicrhau eich bod chi’n ddigon ffit ar gyfer y rôl, byddwch chi’n ymgymryd â phrawf ffitrwydd:

Ffitrwydd dygnwch (prawf rhedeg aml-gam yn ôl ac ymlaen) 4 cam ar lefel 5 (5/4)

Nid ydym yn edrych am fwy na’r safon ofynnol sydd angen i’ch galluogi i weithio’n effeithiol fel Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu. Byddwch chi’n derbyn cymorth i wella’ch ffitrwydd ac os fyddwch chi’n paratoi eich hun yn briodol, nid oes rheswm i chi fethu.

Golwg

Bydd ymgeiswyr yn derbyn prawf llygaid adeg y cam asesiad meddygol. Mae’n bosibl y gofynnir i chi fynd at optegydd er mwyn cael prawf llygaid a’r ffurflen golwg wedi’i llenwi. Bydd methu’r prawf hwn yn arwain at wrthod eich cais.

Y safonau golwg cyfredol yw:

 • Golwg heb gymorth (heb sbectol na lensys)
  6/36 neu well naill ai gyda’ch llygad de neu chwith (2il linell i lawr ar Siart yr Optegydd) sy’n ofynnol. Mae angen cywiro golwg deulygadog (golwg â’r ddau lygad) sy’n waeth na 6/6 (7fed llinell ar siart yr optegydd).
 • Golwg â chymorth (gan wisgo lensys neu sbectol)
  6/12 neu well naill ai gyda’ch llygad de neu chwith (5ed llinell i lawr ar Siart yr Optegydd) a 6/6 neu well gan ddefnyddio’r ddau lygad (golwg deulygadog) sy’n ofynnol.
 • Gweld yn agos
  6/9 gyda’r ddwy lygad (â chymorth)

Canllaw i Siart yr Optegydd:

 • A 6/60
 • BC 6/36
 • DEFG 6/24
 • HIJKLM 6/18
 • NOPQRSTU 6/12
 • VWXYZABCD 6/9
 • EFGHIJKLMNO 6/6
 • PQRSTUVWXYZ 6/5

Derbynnir ceisiadau gan rai sydd wedi cael llawfeddygaeth Ceratectomi Ffotoblygiannol (PRK), Ceratectomi laser yn y fan a'r lle (LASIK) neu Ceratomilewsis epithelaidd laser (LASEK) ar yr amod bod chwe wythnos wedi mynd heibio ers y driniaeth, ac nad oes unrhyw sgil effeithiau gweddilliol, ac y bodlonir y gofynion eraill o ran golwg.