Ydych chi’n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol, lle nad yw dau ddiwrnod fyth yr un peth? Os felly, yna gallai rôl Swyddog yr Heddlu fod yn ddelfrydol i chi!

Mae recriwtio swyddogion heddlu bellach ar gau

Gall ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno cais, fonitro statws eu cais yma.

Rydyn ni’n chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig sydd wedi ymrwymo i’n gweledigaeth o ddiogelu’r gymuned drwy gydweithio i ddarparu gwasanaeth o’r safon uchaf sy’n weladwy a hygyrch, gan sicrhau fod ein cymunedau’n aros yn ddiogel. Fel un o swyddogion Heddlu Dyfed-Powys, byddwch chi’n ymateb i anghenion y cyhoedd â thegwch a pharch, gan gadw at God Moesegol plismona ar yr un pryd.


O 2019, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cydweithio â’n Prifysgol partner - Prifysgol De Cymru - mewn menter gyffroes newydd lle byddwn ni’n cynnig y cyfle i chi ennill cymhwyster mewn plismona, sy’n gam tuag at broffesiynoli’r rôl Swyddog Heddlu. O’r herwydd, bydd Heddlu Dyfed-Powys yn cynnig llwybrau newydd i mewn i’r heddlu:

Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu yn brentisiaeth gradd broffesiynol dros dair blynedd. Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ennill Gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. I wneud cais am Brentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill cymhwyster Lefel 3 (Lefel A neu gyfwerth) neu fod wedi cwblhau'r asesiad ar-lein ar sail cymhwysedd. Mae'r heddlu’n talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Mae'r Rhaglen Fynediad i Raddedigion ar gyfer pobl sydd â gradd yn barod mewn unrhyw bwnc. Mae hon yn rhaglen ddwy flynedd sy'n cynnwys elfennau academaidd ac ymarferol. Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn ennill Diploma mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol. Mae'r heddlu’n talu'r holl ffioedd sy'n gysylltiedig â'r llwybr mynediad hwn.

Mae Gradd cyn Ymuno mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol ar gyfer pobl sy'n dewis cwblhau eu gradd mewn Sefydliad Addysg Uwch o'u dewis, ar eu cost eu hunain. Bydd ymgeiswyr sy'n cael eu recriwtio trwy'r llwybr hwn yn derbyn hyfforddiant academaidd ac ymarferol hefyd i ddatblygu sgiliau penodol, a byddant yn cael eu hasesu yn erbyn meini prawf asesu cenedlaethol a chymhwysedd gweithredol. Bydd y llwybr hwn i ymuno ar gael mewn Prifysgolion sy’n cymryd rhan o fis Medi 2019. 

Rhaid i chi fod yn berson sydd wrth eich bodd yn wynebu her, ac sy’n barod i weithio'n galed i ddysgu'r sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y rôl hon. Mae’r rôl yn anodd ond yn hollbwysig. Byddwch yn gweithio sifftiau, a bydd gennych raglen hyfforddi gynhwysfawr a gyflwynir dros gyfnod o 24 mis ar gyfer y rhaglen fynediad ar gyfer graddedigion (DHEP) neu 36 mis ar gyfer Rhaglen Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA).

Peidiwch ag amau nad yw’r swydd hon yn gallu bod yn swydd anodd ac anrhagweladwy, ond mae hefyd yn swydd sy’n hynod o werth chweil. Byddwch yn dysgu drwy ddilyn ein rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i:

  • ddiogelu’r cyhoedd rhag trais
  • darparu presenoldeb cysurlon yn y gymuned
  • cefnogi dioddefwyr trosedd a chynnig cymorth i'r rhai sydd wedi bod yn dyst i droseddau
  • ymchwilio i droseddau cymhleth, gan ddefnyddio cymysgedd o dechnoleg arloesol a dulliau traddodiadol sydd wedi cael eu profi dros amser

Os nad oes gennych gymhwyster lefel 3, bydd gofyn i chi ymgymryd â phrawf addasrwydd academaidd ar gyfer rhesymu llafar a chyfrifo fel rhan o'r broses ymgeisio. Gallwch ymarfer y profion hyn yma.


Mae recriwtio swyddogion heddlu bellach ar gau

Gall ymgeiswyr sydd eisoes wedi cyflwyno cais, fonitro statws eu cais yma.