Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed-Powys

Mae hwn yn gyfle cyffroes i ymuno â’n uwch dîm a llunio dyfodol plismona yn Nyfed-Powys (Er y bydd yn cael ei chynnig fel swydd dros dro i gychwyn, disgwylir y daw’n barhaol cyn hir)

Cyflog £98,538 i £111,249 yn ogystal â thâl adleoli a buddion eraill

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn chwilio am unigolyn uchelgeisiol, brwdfrydig, egnïol â ffocws i ymuno â’r Tîm Prif Swyddogion o ran arwain cyflenwi gwasanaethau plismona i gymunedau o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Byddwch chi’n datblygu ac yn gweithredu polisïau a strategaethau priodol ac effeithiol ac yn rheoli materion gweithredol a phlismona yn ôl yr angen, gan gynnwys fel aelod o’r rota Rheolaeth Aur.

Bydd gennych chi’r hygrededd gweithredol a’r hygrededd fel arweinydd i helpu i sicrhau ein bod ni’n cael y gwasanaeth plismona gorau fedrwn ni ar gyfer ein cymunedau. Bydd gennych ymrwymiad cryf a’r parch mwyaf tuag at amrywiaeth ymysg eich cydweithwyr a’r cymunedau rydych chi’n eu gwasanaethu. Mae dealltwriaeth glir o’r angen ar gyfer lefelau perfformiad uchel, effeithiol a pharodrwydd amlwg ar gyfer newid yn hollbwysig.

Rydyn ni’n Heddlu lle mae egni, brwdfrydedd, ymrwymiad i fod yn agored a pharodrwydd i sbarduno gwelliant yn hollbwysig.

Ceir manylion llawn am y rôl o fewn y pecyn cais. Ceir manylion isod ynghylch sut i gael pecyn cais. Mae’n rhaid bod ymgeiswyr wedi llwyddo yn y Ganolfan Asesu Genedlaethol ar gyfer Uwch Swyddogion Heddlu ac wedi cwblhau’r Cwrs Rheoli Strategol yn llwyddiannus.

Dyddiad cau ar gyfer ymgeisio: Dydd Llun 16 Ebrill 2018
Dyddiad dethol ymgeiswyr ar gyfer y rhestr fer: Dydd Mawrth 17 Ebrill 2018
Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 2 Mai 2018

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’r broses ddethol hon at Dylan Davies, Uwch Reolwr, Cynllunio’r Gweithlu, Heddlu Dyfed-Powys drwy e-bost ar Dylan.davies@dyfed-powys.pnn.police.uk neu drwy alw 07966 648823. Croesewir ceisiadau electronig.

Rydyn ni’n awyddus i recriwtio pobl ag amrediad eang o sgiliau a phrofiadau a dealltwriaeth o faterion diwylliannol. Rydyn ni’n annog pobl o gymunedau du ac Asiaidd, a chymunedau lleiafrifoedd ethnig eraill sy’n cael eu tangynrychioli yn arbennig i ymuno â ni.