Ceir manylion am ein meini prawf Cymhwysedd yn llawn yr adran 'Ydw i'n gymwys'. Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydym wedi’u hateb, mae croeso i chi gysylltu â ni’n uniongyrchol.

Gallwch wneud cais o hyd ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) ond bydd angen i chi gwblhau prawf ar-lein sy’n mesur eich gallu academaidd.

Nid oes angen cymhwyster CKP arnoch i wneud cais, ond caiff ei ystyried yn gymhwyster Lefel 3 ac felly os ydych eisoes yn meddu arno, gallwch ei ddefnyddio fel y cymhwyster Lefel 3 sydd ei angen arnoch i wneud cais.

  1. Proses ymgeisio ar-lein sy'n cynnwys nifer o brofion ar-lein a ffurflen gais. Rhaid cwblhau pob prawf yn llwyddiannus cyn y cewch gwblhau’r ffurflen gais.
  2. Canolfan Asesu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
  3. Cyfweliad ym Mhencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin.
  4. Prawf ffitrwydd, prawf biometreg a phrawf cyffuriau.
  5. Prawf meddygol a phroses fetio.
  6. Geirdaon gan Gyflogwyr.
  7. Cynnig diamod o swydd.

Am ragor o wybodaeth, gweler adran 'Y Broses Recriwtio' ar ein gwefan.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau dau brawf (ni waeth beth fo’i gymwysterau), sef prawf Barnu Sefyllfa a Holiadur Ymddygiad.  Rhaid llwyddo yn y ddau ohonynt er mwyn parhau â’r broses ymgeisio. Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3 na’r uchod, rhaid i chi hefyd lwyddo mewn prawf seicometrig.  Bydd hyn yn profi eich gallu academaidd ar Lefel 3. Os byddwch yn llwyddo yn y profion uchod, ond yn methu mewn rhan o’r broses recriwtio, ni fydd angen i chi ailsefyll y profion hyn eto os byddwch am wneud cais eto ymhen chwe mis.

Yn syml, gallwch. Mae plismona yn rôl gyffrous a heriol, ond nid yw at ddant pawb. Fodd bynnag, gofynnwn i holl ddarpar swyddogion yr heddlu ystyried yr heriau hyn a’u haddasrwydd yn llawn cyn cyflwyno eu cais.

Gallwch, ond bydd y gofynion cymhwysedd ar gyfer y llwybr Prentisiaeth yn gymwys o hyd.

Fel prentis sydd wedi cofrestru ar gyfer Prentisiaethau Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA) bydd eich cyfnod prawf yn para am 3 blynedd. Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed Powys. Byddwch hefyd yn ymgymryd â chyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner. Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.

Fel Deiliad Gradd, bydd eich cyfnod prawf yn para am 2 flynedd. Ar ôl cael eich penodi, byddwch yn cychwyn ar raglen dysgu gychwynnol o 6 mis yng ngwasanaethau Dysgu a Datblygu Heddlu Dyfed Powys. Byddwch yn cwblhau cyfnod tiwtora o 12 wythnos yn y gymuned, lle y bydd disgwyl i chi gyflawni statws patrôl annibynnol. Ar gyfer gweddill y cyfnod prawf, byddwch yn cyflawni dyletswyddau gweithredol yn y gweithlu yn casglu tystiolaeth o gymhwysedd galwedigaethol. Bydd hefyd gofyn i chi ymgymryd â’r elfennau academaidd a neilltuir i chi gan brifysgol partner. Ar ôl cwblhau’r elfennau ymarferol ac academaidd yn llwyddiannus, caiff eich rheng ei chadarnhau.

Mae hyn oherwydd yr amrywiaeth yn y gofynion academaidd.

Cewch. Mae’r Heddlu a’r Brifysgol wedi cyfrifo’r amser sydd ei angen arnoch i gwblhau pob elfen o’r cymhwyster a chaiff hyn ei gynnwys ar y rota ar gyfer eich patrwm sifft.

Os byddwch yn methu ar unrhyw adeg o’r broses, bydd yr heddlu yn rhoi gwybod i chi. Mewn achosion lle na fydd yn bosibl i chi ailsefyll, gallwch wneud cais arall o fewn chwe mis i gael gwybod.

Caiff pob sesiwn a gyflwynir yn bersonol ei chynnal ar safleoedd yr heddlu yn ardal Heddlu Dyfed-Powys. Cynhelir hunanastudiaeth a dysgu ar-lein o bell.

Na fyddwch – chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau teithio yr eir iddynt.

Bydd myfyrwyr yn cael deunyddiau dysgu gan Heddlu Dyfed-Powys a’r Brifysgol partner am ddim.

Byddwch yn derbyn cymorth llawn yn ystod eich cyfnod prawf, ond os byddwch yn methu â chyrraedd y safon ofynnol, ni fydd disgwyl i chi dalu unrhyw gostau yr eir iddynt yn ôl.