Ein Hardal Heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu pobl sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae gan yr ardal boblogaeth o dros 515,000, a gynyddir yn sylweddol gan dwristiaid bob blwyddyn, ac yn ymestyn dros hanner arwynebedd Cymru.

Ffurfiwyd yr heddlu yn 1968 wrth i’r pedwar Heddlu a oedd yn y Sir gael eu huno. Yn ddaearyddol, yr heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr ydyw, gyda dros 350 o filltiroedd o arfordir, llawer o gymunedau gwledig anghysbell, ynghyd â nifer o ganolfannau sydd â phoblogaeth gymharol fach sy'n cynnwys Aberystwyth, Aberteifi, Hwlffordd, Caerfyrddin ac Aberhonddu. Mae’r ardal yn ymestyn o Dyddewi yn y Gorllewin i Grucywel yn y Dwyrain, hyd at y Trallwng a Machynlleth yn y Gogledd.

Ein gweledigaeth yw 'Diogelu Cymunedau Gyda'n Gilydd’, a’n hethos cyffredinol yw teilwra'r gwasanaeth a ddarparwn at anghenion lleol ein cymunedau drwy weithio gyda’n sefydliadau partner.

Gweithgareddau Gwaith

Yn ystod eich cyfnod prawf, sydd yn ddwy flynedd o hyd, byddwch yn ymgymryd â rôl swyddog mewn lifrai ar droed neu mewn car heddlu. Ni chewch arbenigo nes i chi lwyddo i gwblhau eich cyfnod prawf a chael eich ystyried yn gymwys i wneud y gwaith.

Bydd gennych nifer o dasgau i’w cwblhau a rhoddir hyfforddiant llawn. Bydd y rhain yn cynnwys:-

 • ymateb i alwadau am gymorth gan y cyhoedd
 • ymchwilio i droseddau a thramgwyddau, ac arestio pobl
 • cyfweld â thystion a’r sawl sydd dan amheuaeth, paratoi adroddiadau am droseddau a chymryd datganiadau
 • chwilio am bobl sydd ar goll
 • cyflwyno tystiolaeth yn y llys
 • mynd i leoliadau damweiniau a thanau
 • dyletswyddau sy'n ymwneud â dalfeydd
 • gweithio yn nerbynfa’r orsaf ac ymdrin â'r cyhoedd
 • cysylltiad dwy ffordd â heddweision ar y bît o'r ystafell gyfathrebu
 • plismona digwyddiadau cyhoeddus mawr, cyngherddau ac arddangosiadau
 • Bydd angen i chi wneud gwaith papur i gefnogi’r tasgau a roddir i chi

Oriau ac amodau gwaith

Byddwch fel arfer yn gweithio am 40 awr yr wythnos ar system sifft, sy'n cynnwys nosweithiau, penwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Weithiau, bydd goramser ar gael. Gallwch hefyd wneud cais i weithio’n rhan-amser, fodd bynnag, nid yw hyn yn bosibl yn ystod eich blwyddyn GYNTAF o hyfforddiant. Os yw’ch cais ar gyfer gweithio’n rhan amser neu weithio oriau hyblyg yn llwyddiannus, estynnir eich cyfnod prawf er mwyn adlewyrchu’r gostyngiad o ran oriau.  

Byddwch yn treulio llawer o’ch amser yr awyr agored, ar droed neu mewn car heddlu. Bydd gennych rai dyletswyddau dan do, er enghraifft, yng ngorsaf yr heddlu, yn y llysoedd, neu mewn lleoliadau preifat neu leoliadau busnes. Fodd bynnag, y flaenoriaeth yw plismona amlwg ac ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymateb i’w hanghenion.

Hyfforddiant a Datblygiad

Byddwch yn treulio’r ddwy flynedd gyntaf fel swyddog heddlu sy’n fyfyriwr (neu ar brawf). Mae'r cyfnod hwn yn rhan o Raglen Dysgu a Datblygu Cychwynnol yr Heddlu, a gynlluniwyd i’ch arfogi’n llawn yn eich rôl fel cwnstabl heddlu. Mae'r rhaglen yn cwmpasu llawer o agweddau, megis sgiliau plismona, deddfwriaethau, dulliau ymchwilio, gweithio mewn partneriaeth gymunedol, plismona digidol, plismona ar sail tystiolaeth, plismona’r ffyrdd a llawer mwy, a bydd y rhaglen yn awr yn cynnwys elfen academaidd a gefnogir drwy Brifysgol De Cymru.

Byddwch yn cael eich cefnogi a’ch datblygu drwy gydol y cyfnod prawf, a bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn cael eu hasesu’n barhaus yn ystod y cyfnod hwn. Ar ôl cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus, bydd rheng cwnstabl heddlu yn cael ei dyfarnu i chi a byddwch chi’n derbyn Gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol neu Ddiploma mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol.

Ar ôl dod yn gwnstabl heddlu, gallech gyflwyno cais i arbenigo mewn nifer o feysydd, er enghraifft:

 • CID
 • Twyll
 • Traffig
 • Cyffuriau
 • Arfau Saethu
 • Gwrthderfysgaeth
 • Trin Cŵn

Mae proses gais fewnol ar gyfer unedau arbenigol ac mae cystadleuaeth gref fel arfer ar gyfer lleoedd.

Sgiliau, Diddordebau a Rhinweddau

I ddod yn swyddog heddlu bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

 • gonestrwydd, hyder, ymwybyddiaeth gymdeithasol ac agwedd gyfrifol
 • y gallu i asesu sefyllfa, ymateb yn gyflym a chymryd camau gweithredu cadarnhaol
 • gwydnwch
 • y gallu i aros yn ddigynnwrf mewn sefyllfaoedd lle gall bywyd weithiau fod yn y fantol
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm
 • sgiliau cyfathrebu cryf
 • dewrder, blaengarwch a synnwyr cyffredin
 • lefelau ffitrwydd da
 • sgiliau llythrennedd da
 • ymagwedd sy’n gadarn ond yn ystyriol
 • y gallu i ddangos goddefgarwch a chwrteisi i'r cyhoedd
 • hunanddisgyblaeth
 • y gallu i roi a derbyn cyfarwyddiadau
 • gwybodaeth am y gyfraith