Ein Hardal Heddlu

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn diogelu pobl sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae gan yr ardal boblogaeth o dros 488,000, a gynyddir yn sylweddol gan dwristiaid bob blwyddyn, ac yn ymestyn dros hanner arwynebedd Cymru.

Ffurfiwyd yr heddlu yn 1968 wrth i’r pedwar Heddlu a oedd yn y Sir gael eu huno. Yn ddaearyddol, yr heddlu mwyaf yng Nghymru a Lloegr ydyw, gyda dros 350 o filltiroedd o arfordir, llawer o gymunedau gwledig anghysbell, ynghyd â nifer o ganolfannau sydd â phoblogaeth gymharol fach sy'n cynnwys Aberystwyth, Aberteifi, Hwlffordd, Caerfyrddin ac Aberhonddu. Mae’r ardal yn ymestyn o Dyddewi yn y Gorllewin i Grucywel yn y Dwyrain, hyd at y Trallwng a Machynlleth yn y Gogledd.

Ein gweledigaeth yw 'Diogelu Cymunedau Gyda'n Gilydd’, a’n hethos cyffredinol yw teilwra'r gwasanaeth a ddarparwn at anghenion lleol ein cymunedau drwy weithio gyda’n sefydliadau partner.

Gweithgareddau Gwaith

Yn ystod eich cyfnod prawf, sydd yn ddwy flynedd o hyd, byddwch yn ymgymryd â rôl swyddog mewn lifrai ar droed neu mewn car heddlu. Ni chewch arbenigo nes i chi lwyddo i gwblhau eich cyfnod prawf a chael eich ystyried yn gymwys i wneud y gwaith.

Bydd gennych nifer o dasgau i’w cwblhau a rhoddir hyfforddiant llawn. Bydd y rhain yn cynnwys:-

 • ymateb i alwadau am gymorth gan y cyhoedd
 • ymchwilio i droseddau a thramgwyddau, ac arestio pobl
 • cyfweld â thystion a’r sawl sydd dan amheuaeth, paratoi adroddiadau am droseddau a chymryd datganiadau
 • chwilio am bobl sydd ar goll
 • cyflwyno tystiolaeth yn y llys
 • mynd i leoliadau damweiniau a thanau
 • dyletswyddau sy'n ymwneud â dalfeydd
 • gweithio yn nerbynfa’r orsaf ac ymdrin â'r cyhoedd
 • cysylltiad dwy ffordd â heddweision ar y bît o'r ystafell gyfathrebu
 • plismona digwyddiadau cyhoeddus mawr, cyngherddau ac arddangosiadau
 • Bydd angen i chi wneud gwaith papur i gefnogi’r tasgau a roddir i chi

Oriau ac amodau gwaith

Byddwch fel arfer yn gweithio am 40 awr yr wythnos ar system sifft, sy'n cynnwys nosweithiau, penwythnosau a gwyliau cyhoeddus. Weithiau, bydd goramser ar gael. Gallwch hefyd wneud cais i weithio’n rhan-amser, fodd bynnag, nid yw hyn yn bosibl yn ystod y 24 wythnos gyntaf o’ch hyfforddiant. Os ydych chi'n gweithio’n rhan-amser yn ystod eich dwy flynedd gyntaf, bydd eich cyfnod prawf yn cael ei ymestyn i adlewyrchu'r gostyngiad o ran oriau.

Byddwch yn treulio llawer o’ch amser yr awyr agored, ar droed neu mewn car heddlu. Bydd gennych rai dyletswyddau dan do, er enghraifft, yng ngorsaf yr heddlu, yn y llysoedd, neu mewn lleoliadau preifat neu leoliadau busnes. Fodd bynnag, y flaenoriaeth yw plismona amlwg ac ymgysylltu â’r cyhoedd ac ymateb i’w hanghenion.

Hyfforddiant a datblygiad

Byddwch yn treulio’r ddwy flynedd gyntaf fel swyddog heddlu sy’n fyfyriwr (neu ar brawf). Mae'r cyfnod hwn yn rhan o Raglen Dysgu a Datblygu Cychwynnol yr Heddlu, a gynlluniwyd i’ch arfogi’n llawn yn eich rôl fel cwnstabl heddlu. Mae'r rhaglen yn cwmpasu llawer o agweddau, megis sgiliau plismona, deddfwriaeth, dulliau ymchwiliol, gweithio mewn partneriaeth gymunedol, a llawer mwy.

Byddwch yn cael eich cefnogi a’ch datblygu drwy gydol y cyfnod prawf, a bydd eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn cael eu hasesu’n barhaus yn ystod y cyfnod hwn. Ar ôl cwblhau eich cyfnod prawf yn llwyddiannus, bydd rheng cwnstabl heddlu yn cael ei dyfarnu i chi.

Ar ôl dod yn gwnstabl heddlu, gallech gyflwyno cais i arbenigo mewn nifer o feysydd, er enghraifft:

 • twyll, traffig neu CID
 • cyffuriau neu arfau saethu
 • gwrthderfysgaeth
 • trin cŵn

Mae proses gais ar gyfer unedau arbenigol ac mae cystadleuaeth gref fel arfer ar gyfer lleoedd.

Sgiliau, diddordebau a rhinweddau

I ddod yn swyddog heddlu bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

 • gonestrwydd, hyder, ymwybyddiaeth gymdeithasol ac agwedd gyfrifol
 • y gallu i asesu sefyllfa, ymateb yn gyflym a chymryd camau gweithredu cadarnhaol
 • gwydnwch
 • y gallu i aros yn ddigynnwrf mewn sefyllfaoedd lle gall bywyd weithiau fod yn y fantol
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm
 • sgiliau cyfathrebu cryf
 • dewrder, blaengarwch a synnwyr cyffredin
 • lefelau ffitrwydd da
 • sgiliau llythrennedd da
 • ymagwedd sy’n gadarn ond yn ystyriol
 • y gallu i ddangos goddefgarwch a chwrteisi i'r cyhoedd
 • hunanddisgyblaeth
 • y gallu i roi a derbyn cyfarwyddiadau
 • gwybodaeth am y gyfraith

Gallwch wneud cais i ymuno â Heddlu Dyfed-Powys os ydych chi dros 18 oed. Does dim terfyn uchaf ar gyfer gwneud cais ac anogir ceisiadau gan ymgeiswyr hŷn. Bydd yn ofynnol i chi gyflawni cyfnod prawf sy’n ddwy flynedd o hyd. Yr oed ymddeol arferol ar gyfer swyddog heddlu yw 60 oed. Yn ogystal, nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran taldra; eich galluoedd sy'n bwysig.

Tatŵs

Nid yw tatŵs yn eich atal rhag cael eich penodi. Fodd bynnag, gallai rhai tatŵs beri tramgwydd i’r cyhoedd neu i gydweithwyr o bosibl, neu gallent ddwyn anfri ar Wasanaeth yr Heddlu.

Nid yw tatŵs yn dderbyniol os ydynt: yn tanseilio urddas ac awdurdod y swyddog heddlu; yn gallu tramgwyddo aelodau o'r cyhoedd neu gydweithwyr a/neu gythruddo pobl eraill; yn llachar neu’n niferus neu’n arbennig o amlwg; yn dangos agweddau annerbyniol tuag at fenywod, grwpiau lleiafrifol neu unrhyw ran arall o'r gymuned; yn dangos ymochredd â grŵp penodol a allai beri tramgwydd i’r cyhoedd neu i gydweithwyr; neu’n cael eu hystyried yn wahaniaethol, yn anghwrtais, yn anweddus, yn amrwd, yn hiliol, yn rhywiaethol, yn sectyddol, yn homoffobig, yn dreisgar neu’n fygythiol.

Iechyd

Oherwydd natur gwaith yr heddlu, mae iechyd a ffitrwydd da yn bwysig dros ben. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau, a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol os oes angen. Os byddwch yn llwyddo mewn canolfan asesu, byddwch yn cwblhau holiadur meddygol ac yn cael archwiliad meddygol a phrawf golwg.

Lluoedd Ei Mawrhydi

Ni dderbynnir ceisiadau gan aelodau o'r lluoedd arfog oni bai bod gennych 12 mis neu lai ar ôl i wasanaethu. Y Prif Swyddog fydd yn penderfynu pa un ai a fydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael aros ar y Rhestr Wrth Gefn. Ni chyflwynir ymholiadau i'ch cyflogwr presennol hyd nes y cewch eich argymell ar gyfer penodiad, neu os ydych wedi cytuno i adael i ni gysylltu â nhw yn syth.

Asesiad Cymhwysedd

Cynlluniwyd y broses asesu i’ch caniatáu i ddangos y sgiliau sydd gennych eisoes, neu y mae gennych y potensial i’w datblygu, gan eich galluogi felly i weithio fel swyddog heddlu.

Ar hyn o bryd, mae'r asesiad yn cynnwys cyfweliad, pedwar ymarfer rhyngweithiol, dau brawf ysgrifenedig a dau brawf rhesymu rhesymegol.

Pan gewch eich gwahodd i gael asesiad, byddwch yn cael 'Pecyn Croeso' a fydd yn rhoi llawer o wybodaeth i'ch helpu i ddeall beth i'w ddisgwyl, a bydd hyn yn ei dro yn eich helpu wrth i chi baratoi.