Noder y gall y cylch recriwtio gymryd peth amser i'w gwblhau. Ar ddiwedd pob cam o'r broses recriwtio a dethol, cewch eich hysbysu a ydych wedi bod yn llwyddiannus, ac felly yn gymwys, i symud ymlaen i'r cam nesaf ai peidio.

Cam 1: Llenwch y ffurflen gais ar-lein

Mae’r broses ymgeisio’n cynnwys tri maes:

 1. Meini prawf cymhwysedd, gan gynnwys cadarnhau eich cymwysterau. Os nad oes gennych gymhwyster Lefel 3, disgwylir i chi gwblhau prawf a fydd yn profi eich gallu academaidd i weithio ar Lefel 3.
 2. Prawf Crebwyll mewn Sefyllfa a Holiadur Arddull Ymddygiadol. Mae’n rhaid i chi lwyddo yn y ddau brawf hyn er mwyn parhau i’r broses gais.
 3. Ffurflen gais. Disgwylir i chi nodi eich manylion personol. Gwnewch yn siŵr fod y ffurflen wedi’i chwblhau’n gywir.

Cyngor ar gyfer cwblhau’ch ffurflen gais

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y gofynion ar gyfer pob cam yn drylwyr gan y bydd eich cais yn cael ei wrthod os na fyddwch chi’n llwyddo ym mhob adran.
 • Os oes angen addasiadau rhesymol neu weithredu cadarnhaol arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ticio’r blychau perthnasol ar y ffurflen gais.
 • Os ydych chi wedi byw mewn mwy nag un cyfeiriad yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gwnewch yn siŵr fod yr holl wybodaeth hon gennych wrth law, gan gynnwys y dyddiadau fuoch chi’n byw yn y cyfeiriadau hynny.
 • Os ydych chi wedi derbyn unrhyw euogfarnau neu rybuddion eraill, gwnewch yn siŵr fod yr holl wybodaeth hon gennych wrth law gan fod yn rhaid i chi ddatgelu’r wybodaeth hon.
 • Os oes gennych datŵs amlwg (ar yr wyneb, y gwddf, y dwylo a’r elinau), tynnwch y ffotograffau gofynnol ymlaen llaw.
 • Os oes gennych unrhyw dystysgrifau ariannol (methdaliad, cytundeb gwirfoddol unigol ac ati), dylech gael copïau o’r rhain yn barod i’w huwchlwytho.
 • Wrth gwblhau’r profion ar-lein, gwnewch yn siŵr nad yw’r atalydd naidlenni ymlaen fel y bydd y sgrin brawf yn agor.
 • Os fyddwch chi’n cael unrhyw broblemau, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r adran AD cyn gynted â phosibl. Mae’r swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9y.b. tan 5y.h.

Cam 2: Os fyddwch chi’n llwyddiannus mewn ffurflen gais, byddwch chi’n symud ymlaen i Ganolfan Asesu SEARCH ® yr Heddlu

Canolfan Asesu SEARCH® yr Heddlu.

Cynhelir y Ganolfan Asesu ym Mhen-y-bont ar Ogwr a disgwylir i chi dalu’ch costau teithio eich hun i’r lleoliad hwn. Cewch drefnu amser mynychu drwy ein system e-recriwtio a byddwch chi’n derbyn hysbysiad drwy e-bost pan mae slotiau amser ar gael i’w harchebu.

Pennir y broses a’r safonau ar gyfer y ganolfan asesu hon gan y Coleg Plismona Cenedlaethol. Bydd y diwrnod yn cynnwys:

 • Cyfweliad strwythuredig sy’n para am 20 munud
  Bydd y cyfweliad yn para hyd at 20 munud a byddwn yn gofyn pedwar cwestiwn i chi am sut y gwnaethoch ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol.
 • Prawf rhesymu rhifiadol sy’n para am 23 munud
  Yn y prawf rhifiadol, byddwn yn gofyn i chi ateb cwestiynau amlddewis a fydd yn mesur eich gallu i ddefnyddio rhifau mewn ffordd resymegol, adnabod perthnasau rhesymegol rhwng rhifau a thynnu casgliadau a rhesymiadau ohonynt yn gywir.
 • Prawf llafar rhesymu rhesymegol sy’n para am 30 munud
  Yn y prawf gallu geiriol, byddwn yn gofyn i chi ateb cwestiynau amlddewis a fydd yn mesur eich gallu i wneud synnwyr o sefyllfa pan roddir gwybodaeth ysgrifenedig benodol amdani i chi.
 • Dau ymarfer ysgrifenedig sy’n para am 20 munud
  Bydd y ddau ymarfer ysgrifenedig yn para am 20 munud. Bydd yn rhaid i chi ysgrifennu dogfen gynnig sy’n seiliedig ar wybodaeth a roddir i chi. Ar y diwrnod, cewch wybodaeth drwyadl cyn i chi gychwyn pob ymarfer.
 • Pedwar senario chwarae rôl rhyngweithiol sy’n para am 5 munud
  Bydd pob un o'r pedwar ymarfer rhyngweithiol yn cael eu rhannu’n ddwy ran sy’n para am 5 munud. Bydd y rhan gyntaf yn gyfnod paratoi a bydd yr ail ran yn gyfnod gweithgaredd, lle byddwch yn cwrdd ag actor rôl.

Gyda'i gilydd, bydd y gweithgareddau hyn yn caniatáu i ni arsylwi’r hyn a wnewch chi mewn sefyllfa benodol, a sut rydych yn ei wneud, gan ganiatáu i chi gael eich asesu i weld pa un ai a oes gennych chi’r sgiliau a'r rhinweddau sy'n ofynnol ar gyfer cwnstabl heddlu.

Os oes gennych anabledd, e.e. anhawster dysgu penodol fel dyslecsia, bydd addasiadau rhesymol yn cael eu hystyried ar gyfer y ganolfan asesu. Cewch eich cynghori ynglŷn â’r weithdrefn yn ystod y cam perthnasol.

Os oes gennych anabledd, e.e. anhawster dysgu penodol fel dyslecsia, bydd addasiadau rhesymol yn cael eu hystyried ar gyfer y ganolfan asesu. Cewch eich cynghori ynglŷn â’r weithdrefn yn ystod y cam perthnasol. Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cwblhau’r blychau perthnasol ar eich ffurflen gais.

Anfonir canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH® yr Heddlu atoch drwy e-bost. Y marc pasio Cenedlaethol yw 50% er bod nifer y swyddi a ragwelwyd yn cael eu hystyried wrth wneud cynnydd gyda'r ymgeiswyr

Cam 3: Os fyddwch chi’n llwyddiannus yng Nghanolfan Asesu SEARCH® yr Heddlu, fe’ch gwahoddir i gyfweliad ym Mhencadlys Heddlu Dyfed-Powys

Cynlluniwyd y broses gyfweld ar gyfer cael darlun mwy cyflawn ohonoch chi fel unigolyn. Mae'n archwilio sut y gallai eich gwerthoedd chi gyfateb â gwerthoedd Heddlu Dyfed-Powys. Drwy gynnal y cyfweliad hwn, rydym yn sicrhau eich bod chi’n dewis yr yrfa iawn, a bod gennych bob siawns o lwyddo fel cwnstabl gyda Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r ymddygiadau rydym yn chwilio amdanynt yn y cyfweliad hwn wedi bod drwy broses ymchwilio drwyadl er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r rôl ac yn deg i bawb sy'n cael eu cyfweld. Cewch fanylion llawn o'r hyn a ddisgwylir gennych o leiaf un wythnos cyn eich cyfweliad.

Cam 4: Profion Ffitrwydd mewn perthynas â’r Swydd, ac Asesiadau Biometrig

Byddwch yn cael eich gwahodd i Bencadlys yr Heddlu er mwyn cwblhau prawf ffitrwydd ac asesiadau biometrig.

 1. Bydd y prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd yn asesu pa un ai a ydych chi’n medru bodloni heriau corfforol plismona. Cyn i chi sefyll y prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd, byddwn ni’n eich atgoffa am gynnwys y prawf, ond dylech ddechrau paratoi ar gyfer y cam hwn cyn gynted ag y byddwch chi’n cyflwyno eich cais os nad ydych chi’n gorfforol ffit eto. Er nad oes angen i chi fod yn athletwr i basio’r prawf ffitrwydd sy’n gysylltiedig â’r swydd, mae angen lefel ffitrwydd sylfaenol arnoch.
 2. Cynhelir asesiadau biometrig, ac mae'r rhain yn cynnwys samplau DNA, Olion Bysedd a phrofion cyffuriau a wneir gan gwmni allanol.

Cam 5: Cwblhau cliriad fetio diogelwch* a chael prawf meddygol

Mae’r asesiad meddygol yn syml, a chynhelir archwiliadau golwg, clyw, pwysedd gwaed a màs y corff. Fe’u cynhelir gan nyrs gofrestredig ac ymgynghorydd meddygol yr heddlu. Mae’r asesiadau hyn yn ychwanegol i’r holiadur meddygol y bydd angen i chi lenwi yn ystod y broses recriwtio. Yr ymgeisydd fydd yn talu am unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â chael llofnod meddyg teulu a stamp practis.

* Gall hyn gymryd hyd at 8 wythnos neu fwy, gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol.

Byddwch chi’n cwblhau ffurflenni yn ystod y broses recriwtio a dethol sy’n ymwneud â gwybodaeth fetio diogelwch, a bydd ein Hadran Safonau Proffesiynol yn cwblhau cliriad a gwiriadau.   

Cam 6: Cwblhau gwiriadau geirdaon cyflogwr

Os fyddwch chi’n llwyddiannus ym mhob un o’r camau uchod, byddwn ni’n cysylltu â’ch cyflogwr cyfredol am eirda.

Cam 7: Cynnig dyddiad cychwyn ar gyfer Cwrs Hyfforddiant yr Heddlu (byddwn yn anelu at roi 1 mis o rybudd)

Unwaith y bydd yr holl ddogfennau perthnasol wedi cael eu clirio a'u prosesu, ac mae’r broses recriwtio a dethol wedi’i chwblhau, cewch lythyr ffurfiol yn cynnig swydd a dyddiad cychwyn i chi.

Yn ystod y cam hwn, os nad ydych eisoes yn byw o fewn 30 milltir neu 1 awr o bellter cymudo i’ch swydd, bydd gofyn i chi gadarnhau y byddwch yn symud i fyw o fewn y pellter gofynnol hwn.

Cyn eich diwrnod cyntaf, disgwylir i chi –

 1. Gofrestru gyda’n prifysgol partner.
 2. Mynd i Bencadlys yr Heddlu er mwyn cael eich mesur ar gyfer lifrai.
 3. Cwblhau pecynnau hyfforddi cyn ymuno ar-lein.