Noder y gall y cylch recriwtio gymryd peth amser i'w gwblhau. Ar ddiwedd pob cam o'r broses recriwtio a dethol, cewch eich hysbysu a ydych wedi bod yn llwyddiannus, ac felly yn gymwys, i symud ymlaen i'r cam nesaf ai peidio.

Cam 1: Llenwch y ffurflen gais ar-lein

Mae'r ffurflen gais yn gofyn am fanylion personol gennych chi, er enghraifft, eich enw llawn, eich cyfeiriad, eich Rhif Yswiriant Gwladol, eich cymwysterau addysgol, unrhyw datŵs sydd gennych ac ati. Bydd hi hefyd yn gofyn am wybodaeth ynghylch unrhyw gofnod o euogfarnau neu rybuddion a allai fod gennych.

Mae’r ffurflen gais yn fanwl iawn a rhaid ei llenwi’n llwyr ac yn gywir. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen gofynion pob cam yn drwyadl gan y bydd methu â llwyddo ym mhob adran yn golygu y bydd eich cais yn cael ei derfynu.

Os ydych wedi gwneud cais i ymuno â’r Heddlu gydag unrhyw wasanaeth heddlu yng Nghymru neu Lloegr o fewn y 6 mis diwethaf a gwrthodwyd eich cais, ni chewch gyflwyno cais newydd.

Cam 2: Os fyddwch chi’n llwyddiannus mewn cyfweliad gyda Heddlu Dyfed-Powys, byddwch chi’n symud ymlaen i Ganolfan Asesu SEARCH ® yr Heddlu

Diwrnod 1 yng Nghanolfan Asesu SEARCH® yr Heddlu.

Bydd hyn yn digwydd mewn lleoliad allanol y cewch eich hysbysu amdano os cewch eich dewis i fod yn bresennol. Nid yw’r lleoliad hwn yn ardal Heddlu Dyfed-Powys, a byddwch yn gorfod teithio i'r lleoliad hwn ar eich traul eich hun.

Pennir y broses a’r safonau ar gyfer y ganolfan asesu hon gan y Coleg Plismona Cenedlaethol. Bydd y diwrnod yn cynnwys:

 • Cyfweliad strwythuredig sy’n para am 20 munud
  Bydd y cyfweliad yn para hyd at 20 munud a byddwn yn gofyn pedwar cwestiwn i chi am sut y gwnaethoch ymdrin â sefyllfaoedd penodol yn y gorffennol.
 • Prawf rhesymu rhifiadol sy’n para am 23 munud
  Yn y prawf rhifiadol, byddwn yn gofyn i chi ateb cwestiynau amlddewis a fydd yn mesur eich gallu i ddefnyddio rhifau mewn ffordd resymegol, adnabod perthnasau rhesymegol rhwng rhifau a thynnu casgliadau a rhesymiadau ohonynt yn gywir.
 • Prawf llafar rhesymu rhesymegol sy’n para am 30 munud
  Yn y prawf gallu geiriol, byddwn yn gofyn i chi ateb cwestiynau amlddewis a fydd yn mesur eich gallu i wneud synnwyr o sefyllfa pan roddir gwybodaeth ysgrifenedig benodol amdani i chi.
 • Dau ymarfer ysgrifenedig sy’n para am 20 munud
  Bydd y ddau ymarfer ysgrifenedig yn para am 20 munud. Bydd yn rhaid i chi ysgrifennu dogfen gynnig sy’n seiliedig ar wybodaeth a roddir i chi. Ar y diwrnod, cewch wybodaeth drwyadl cyn i chi gychwyn pob ymarfer.
 • Pedwar senario chwarae rôl rhyngweithiol sy’n para am 5 munud
  Bydd pob un o'r pedwar ymarfer rhyngweithiol yn cael eu rhannu’n ddwy ran sy’n para am 5 munud. Bydd y rhan gyntaf yn gyfnod paratoi a bydd yr ail ran yn gyfnod gweithgaredd, lle byddwch yn cwrdd ag actor rôl.

Gyda'i gilydd, bydd y gweithgareddau hyn yn caniatáu i ni arsylwi’r hyn a wnewch chi mewn sefyllfa benodol, a sut rydych yn ei wneud, gan ganiatáu i chi gael eich asesu i weld pa un ai a oes gennych chi’r sgiliau a'r rhinweddau sy'n ofynnol ar gyfer cwnstabl heddlu.

Os oes gennych anabledd, e.e. anhawster dysgu penodol fel dyslecsia, bydd addasiadau rhesymol yn cael eu hystyried ar gyfer y ganolfan asesu. Cewch eich cynghori ynglŷn â’r weithdrefn yn ystod y cam perthnasol.

Anfonir canlyniadau Canolfan Asesu SEARCH® yr Heddlu atoch drwy e-bost. Os ydych yn llwyddiannus, cewch eich gwahodd i fynychu asesiadau meddygol, asesiadau ffitrwydd ac asesiadau biometrig.

Cam 3: Os byddwch yn llwyddiannus yn y cyfweliad mewnol, byddwn yn eich gwahodd am gyfweliad gyda Heddlu Dyfed-Powys

Cynlluniwyd y broses gyfweld ar gyfer cael darlun mwy cyflawn ohonoch chi fel unigolyn. Mae'n archwilio sut y gallai eich gwerthoedd chi gyfateb â gwerthoedd Heddlu Dyfed-Powys. Drwy gynnal y cyfweliad hwn, rydym yn sicrhau eich bod chi’n dewis yr yrfa iawn, a bod gennych bob siawns o lwyddo fel cwnstabl gyda Heddlu Dyfed-Powys. Mae’r ymddygiadau rydym yn chwilio amdanynt yn y cyfweliad hwn wedi bod drwy broses ymchwilio drwyadl er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol i’r rôl ac yn deg i bawb sy'n cael eu cyfweld. Cewch fanylion llawn o'r hyn a ddisgwylir gennych o leiaf un wythnos cyn eich cyfweliad.

Cam 4: Profion Meddygol, Profion Ffitrwydd mewn perthynas â’r Swydd, ac Asesiadau Biometrig

Bydd y Profion Ffitrwydd mewn perthynas â’r Swydd yn asesu pa un ai a ydych chi’n medru bodloni heriau corfforol plismona. Cyn i chi fynychu’r Profion Ffitrwydd mewn perthynas â’r Swydd, byddwn yn anfon nodyn atoch i'ch atgoffa am oblygiadau’r profion hyn, ond dylech ddechrau paratoi ar gyfer y cam hwn cyn gynted ag y byddwch yn cyflwyno'ch cais os nad ydych eto’n gorfforol iach. Er nad oes angen i chi fod athletwr i basio'r Profion Ffitrwydd mewn perthynas â’r Swydd, mae angen lefel ffitrwydd sylfaenol o leiaf.

Mae’r asesiad meddygol yn syml, a chynhelir archwiliadau golwg, clyw, pwysedd gwaed a màs y corff. Fe’u cynhelir gan nyrs gofrestredig ac ymgynghorydd meddygol yr heddlu. Mae’r asesiadau hyn yn ychwanegol i’r holiadur meddygol y bydd angen i chi lenwi yn ystod y broses recriwtio.

Cynhelir asesiadau biometrig, ac mae'r rhain yn cynnwys samplau DNA, Olion Bysedd a phrofion cyffuriau a wneir gan gwmni allanol.

Cam 5: Cwblhau cliriad fetio diogelwch a gwirio geirdaon *

Os fyddwch chi’n pasio pob rhan o gam 4, bydd y camau sy'n weddill yn ymwneud â gwirio’r geirda gan eich cyflogwr a'ch geirda personol, a phasio’r gwiriadau diogelwch. Byddwch chi’n cwblhau ffurflenni yn ystod y broses recriwtio a dethol sy'n ymwneud â gwybodaeth fetio diogelwch a chlirio.

* Gall hyn gymryd hyd at 4 wythnos neu fwy gan ddibynnu ar amgylchiadau unigol.

Cam 6: Cynnig dyddiad cychwyn ar gyfer Cwrs Hyfforddiant yr Heddlu (byddwn yn anelu at roi 1 mis o rybudd)

Unwaith y bydd yr holl ddogfennau perthnasol wedi cael eu clirio a'u prosesu, ac mae’r broses recriwtio a dethol wedi’i chwblhau, cewch lythyr ffurfiol yn cynnig swydd a dyddiad cychwyn i chi.

Yn ystod y cam hwn, os nad ydych eisoes yn byw o fewn 30 milltir neu 1 awr o bellter cymudo i’ch swydd, bydd gofyn i chi gadarnhau y byddwch yn symud i fyw o fewn y pellter gofynnol hwn.