I wneud cais am swydd cwnstabl heddlu:

 • Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn (ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais).
 • Rhaid i chi fod wedi byw yn y DU am dair blynedd olynol, yn union cyn gwneud
 • Rhaid eich bod wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu gael caniatâd i aros yn y DU am gyfnod amhenodol.
 • Rhaid i chi fod wedi cyflawni addysg i safon sy'n gyfwerth â Lefel 3 ar gyfer Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu, neu Radd ar gyfer y Cynllun Mynediad i Raddedigion.
 • Rhaid i chi beidio â bod yn aelod o Blaid Genedlaethol Prydain neu unrhyw sefydliadau eraill fel Combat 18 neu'r Ffrynt Genedlaethol.
 • Rhaid eich bod chi’n medru ymateb i ymholiadau cyffredinol dros y ffôn ac wyneb yn wyneb yn Gymraeg (lefel 1) neu’n barod i gyflawni hyn o fewn 6 mis.

Cymwysterau lefel 3 sy'n dderbyniol:

 • A-levels
 • BTECs
 • Cambridge International Pre-U Diploma
 • Cambridge Technicals
 • International Baccalaureate
 • Welsh Baccalaureate
 • Scottish Advanced Higher
 • Scottish Higher
 • Scottish Baccalaureate
 • access to higher education diploma
 • advanced apprenticeship
 • international Baccalaureate diploma
 • level 3 award
 • level 3 certificate
 • level 3 diploma
 • level 3 ESOL
 • level 3 national certificate
 • level 3 national diploma
 • level 3 NVQ
 • Certificate of Knowledge of Policing

Noder:  Bydd angen i gyrff dyfarnu fel AQA, Active IQ, rhwydwaith NCAB, CILEx, CISI, City & Guilds, LRN, IMI, NCAB, OCN, OCR, Edexcel, LCCI fod ar dystysgrif lefel 3 a Diploma lefel 3 mewn unrhyw bwnc

Ceisiadau Blaenorol

Os ydych chi wedi gwneud cais i ymuno ag unrhyw wasanaeth heddlu yng Nghymru neu Lloegr o fewn y 6 mis diwethaf, ac fe wrthodwyd eich cais, ni chewch gyflwyno ffurflen gais newydd.

Tatŵs

Nid yw tatŵs yn eich atal rhag cael eich penodi. Fodd bynnag, gallai rhai tatŵs beri tramgwydd i’r cyhoedd neu i gydweithwyr o bosibl, neu gallent ddwyn anfri ar Wasanaeth yr Heddlu.

Nid yw tatŵs yn dderbyniol os ydynt: yn tanseilio urddas ac awdurdod y swyddog heddlu; yn gallu tramgwyddo aelodau o'r cyhoedd neu gydweithwyr a/neu gythruddo pobl eraill; yn llachar neu’n niferus neu’n arbennig o amlwg; yn dangos agweddau annerbyniol tuag at fenywod, grwpiau lleiafrifol neu unrhyw ran arall o'r gymuned; yn dangos ymochredd â grŵp penodol a allai beri tramgwydd i’r cyhoedd neu i gydweithwyr; neu’n cael eu hystyried yn wahaniaethol, yn anghwrtais, yn anweddus, yn amrwd, yn hiliol, yn rhywiaethol, yn sectyddol, yn homoffobig, yn dreisgar neu’n fygythiol.

Iechyd

Oherwydd natur gwaith yr heddlu, mae iechyd a ffitrwydd da yn bwysig dros ben. Fodd bynnag, croesewir ceisiadau gan bobl sydd ag anableddau, a gwneir pob ymdrech i wneud addasiadau rhesymol os oes angen. Os byddwch yn llwyddo mewn canolfan asesu, byddwch yn cwblhau holiadur meddygol ac yn cael archwiliad meddygol a phrawf golwg.

Mynegai Màs y Corff (BMI)

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff eich ystod pwysau ei hasesu yn ystod asesiad meddygol. Mae’r ystod pwysau iach yn seiliedig ar fesuriad a elwir yn fynegai màs y corff (BMI). Gellir canfod hyn os gwyddoch beth yw eich pwysau a’ch taldra. Cyfrifir hyn drwy rannu eich pwysau (mewn cilogramau) â’ch taldra (mewn metrau sgwâr). Mae canllawiau a siartiau hawdd eu defnyddio ar gyfer cyfrifo eich BMI ar gael ar wefan y GIG. Mae’r GIG yn cynghori bod BMI rhwng 18.5 a 24.9 yn awgrymu pwysau iach normal. Golyga hyn nad yw eich corff mewn perygl o ddioddef clefydau sy’n gysylltiedig â phwysau. Mae’r Swyddfa Gartref yn gosod safonau BMI ar gyfer swyddogion yr heddlu. Mae cylchlythyr 59/2004 cyfredol y Swyddfa Gartref yn nodi bod hyn rhwng 18 a 30. Os nad yw ymgeiswyr yn cyrraedd y safon hon, efallai y bydd cais yn cael ei ohirio neu ni chânt eu penodi.

Lluoedd Ei Mawrhydi

Ni dderbynnir ceisiadau gan aelodau o'r lluoedd arfog oni bai bod gennych 12 mis neu lai ar ôl i wasanaethu. Y Prif Swyddog fydd yn penderfynu pa un ai a fydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael aros ar y Rhestr Wrth Gefn. Ni chyflwynir ymholiadau i'ch cyflogwr presennol hyd nes y cewch eich argymell ar gyfer penodiad, neu os ydych wedi cytuno i adael i ni gysylltu â nhw yn syth.