Uwch-arolygydd / Ditectif Uwch-arolygydd

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn disgwyl y bydd 2 neu 3 swydd ar reng Uwch-arolygydd ar gael dros y 18 mis nesaf

Mae’n rhaid eich bod chi wedi bod yn swyddog parhaol yn eich rheng gyfredol am 12 mis o leiaf adeg dyddiad eich cais er mwyn bod yn gymwys i ymgeisio.

Yn ddaearyddol, yr ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr yw Dyfed-Powys, sy’n ymestyn dros 52% o dir Cymru, sef 4,188 o filltiroedd sgwâr. Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gwasanaethu pedair sir, sef Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys. Mae’r ardal yn bennaf wledig, gyda rhai ardaloedd penodol sydd â phoblogaeth drefol ddwys. Mae’r ardal yn wynebu rhai heriau unigryw sy’n gysylltiedig â dau borthladd pwysig a safleoedd ynni mawr yn Aberdaugleddau.

Mae gan y pedair sir ddiwydiant twristiaeth bywiog. Mae’r haf yn denu niferoedd mawr o dwristiaid i’n glannau hir a phrydferth. Mae’r boblogaeth yn y prif drefi arfordirol yn chwyddo yn ystod y misoedd hyn, gyda goblygiadau ar gyfer plismona troseddau a ffyrdd.

Ein gweledigaeth yw ‘Diogelu Cymunedau Gyda’n Gilydd’ a’n hethos cyffredinol yw teilwra’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ar y cyd â’n sefydliadau partner, i anghenion lleol ein cymunedau.

Os ydych chi’n ceisio cael eich dyrchafu’n Uwch-arolygydd, Dyfed-Powys yw’r cyfeiriad i’w gymryd. Croesewir ceisiadau gan swyddogion sydd eisoes yn Uwch-arolygwyr hefyd.

Os oes gennych hanes o gyflwyno canlyniadau o fewn amgylchedd sy’n seiliedig ar berfformiad, ac yn barod i symud, cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ffurflen gais a phroffil rôl.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i greu gweithlu amrywiol, ac anogir ceisiadau gan aelodau o grwpiau a dangynrychiolir yn arbennig. Fodd bynnag, dewisir ymgeiswyr llwyddiannus ar sail teilyngdod yn llwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 6 Ebrill 2018
Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 23 Ebrill 2018

Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r byrddau dyrchafu hyn, cysylltwch â:

  • E-bost: workforceplanningteam@dyfed-powys.pnn.police.uk
  • Ffôn: 01267 226446 / 01267 226570