Ymgynghoriad ynglŷn â’r System ANPR

Y Defnydd o ANPR yn Nyfed-Powys

Defnyddir technoleg Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig (ANPR) gan Heddlu Dyfed-Powys er mwyn helpu i ddatrys ac atal troseddolrwydd, ac aflonyddu arno. Mae’n arf pwerus o ran ein cynorthwyo i ddiogelu cymunedau a’r bobl hynny yn ein cymunedau sydd fwyaf agored i niwed.

Glynir wrth reolau ar gyfer rheoli mynediad at ddata ANPR fel bod pob chwiliad sy'n cael ei gynnal ar gyfer diben plismona.  Dim ond staff sydd wedi'u hawdurdodi sydd â hawl i gynnal chwiliadau.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo is sicrhau bod lleoli technoleg ANPR yn yr ardal heddlu yn ofynnol a chymesur.  Rydyn ni'n aml yn adolygu lleoliadau ein camerâu er mwyn sicrhau bod dal modd cyfiawnhau eu defnydd parhaus.  Mae pob adolygiad yn ystyried yr effaith ar breifatrwydd.

Yn unol â pholisi cenedlaethol, nid ydym yn datgelu manylion lleolieadau ein camerâu sefydlog gan y byddai hyn yn debygol o elwa troseddwry ac yn lleihau gwerth ANPR o ran atal troseddolrwydd, ac aflonyddu arno yn Nyfed-Powys.

  Pa rai o’r canlynol ydych chi’n ymwybodol ohonynt fel rhesymau pam y mae Heddlu Dyfed-Powys yn defnyddio ANPR?  (Dewiswch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
  Sut mae’r defnydd o gamerâu ANPR o fudd i’ch cymuned leol a’r gymuned ehangach yn eich barn chi? (Dewiswch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
  Dylid defnyddio data / camerâu ANPR:
  Cytuno’n gryf   Cytuno   Ddim yn cytuno nac yn anghytuno   Anghytuno   Anghytuno’n gryf  
  Yn gyffredinol gan yr heddlu          

  Er mwyn ymdrin ag ymddygiad troseddol          

  Er mwyn hyrwyddo ffyrdd mwy diogel          

  Mewn partneriaeth ag asiantaethau/cwmnïoedd eraill          

  Er mwyn hysbysu strategaethau gwella ffyrdd a theithio          

  Yn gyffredinol gan gwmnïoedd preifat (e.e. archfarchnadoedd / gorsafoedd petrol)          
  A oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â'r defnydd o gamerâu ANPR a'r data?
(Dewiswch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
  Ydych chi’n deall pam nad yw Heddlu Dyfed-Powys yn datgelu lleoliadau camerâu ANPR?
  Ym mha ran o ardal Heddlu Dyfed-Powys ydych chi’n byw?
 
 

Diolch am gymryd yr amser i lenwi’r arolwg hwn

 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software