HOW WILL DYFED-POWYS POLICE USE YOUR INFORMATION

What information do we hold and why?

We will only process the minimum amount of personal information necessary to fulfil our specific purpose. This purpose is to allocate individuals a place on a National Driver Offender Retraining Scheme (NDORS) course and to process that booking.

The personal information that will be processed includes name, address, date of birth, phone number, email address, driving licence number, payment details and any special requirements. All information is stored securely and only those who require it will be granted access to this information.

How will your information be used?

If booking a course within the Dyfed-Powys Police area, the information you provide including any special requirements, will be recorded on the FastForm Online Booking System hosted by Clarity Information Solutions Ltd. This is to allow us to process your booking onto a NDORS course as a result of you having committed a traffic offence in contravention of road traffic legislation.

How long do we hold your information?

Your data will be retained on the booking system for one year after the date of your course.

Who do we share your information with?

- Course trainers – for the purpose of course registration, and for any necessary special requirements that may need to be put in place on the day of your course.
- NHS Test & Trace – details of any positive COVID-19 test results are passed to NHS Test & Trace in order for their Contact Tracers to fulfil their role.

What is our lawful basis for processing your information?

- Public Task - the processing is necessary for us to perform a task in the public interest or for our official functions, and has a clear basis in law.
- Legal Obligation – the processing is necessary for us to comply with the law.

Click here to view our full Force Privacy Notice.
Click here to view the DORS+ Privacy Notice.
Click here to view the NDORS (UK ROEd’s) Privacy Notice.

If you have any queries regarding this privacy notice, or how your information is being used for this purpose, please contact the Driver Re-Training Scheme at [email protected]

 

SUT FYDD HEDDLU DYFED-POWYS YN DEFNYDDIO’CH GWYBODAETH?

Pa wybodaeth ydyn ni’n dal a pham?

Dim ond yr isafswm gwybodaeth bersonol sydd ei hangen arnynt y byddwn yn ei phrosesu er mwyn bodloni ein diben penodol. Y diben hwn yw pennu lle i unigolion ar gwrs Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) a phrosesu’r archeb hwnnw.

Mae’r wybodaeth bersonol a fydd yn cael ei phrosesu’n cynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, rhif trwydded yrru, manylion talu ac unrhyw ofynion arbennig. Mae’r holl wybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel, a dim ond y rhai sydd ei hangen fydd yn cael mynediad i’r wybodaeth hon.

Sut fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio?

Os ydych chi’n archebu cwrs o fewn ardal Heddlu Dyfed-Powys, bydd y wybodaeth rydych chi’n rhoi, gan gynnwys unrhyw ofynion arbennig, yn cael ei chofnodi ar y System Archebu Ar-lein ‘Fastform’ a ddarperir gan Clarity Information Solutions Cyf. Mae hyn yn caniatáu inni brosesu’ch archeb am le ar gwrs NDORS a hynny gan ichi gyflawni trosedd traffig yn groes i ddeddfwriaeth traffig ffyrdd.

Am ba mor hir ydym yn cadw eich gwybodaeth?

Bydd eich data’n cael ei gadw ar y system archebu am flwyddyn ar ôl dyddiad eich cwrs.

Gyda phwy ydyn ni’n rhannu’ch gwybodaeth bersonol?

- Hyfforddwyr cwrs – ar gyfer y diben o gofrestru ar gwrs, ac ar gyfer unrhyw ofynion arbennig gofynnol y gallai fod angen eu rhoi ar waith ddiwrnod eich cwrs.
- Profi ac Olrhain GIG – rhoddir manylion unrhyw ganlyniad prawf COVID-19 cadarnhaol i wasanaeth Profi ac Olrhain GIG er mwyn i Swyddogion Olrhain Cysylltiadau gyflawni eu rôl.

Beth yw ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth?

- Tasg Gyhoeddus – mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn i ni berfformio tasg er budd y cyhoedd neu ar gyfer ein swyddogaethau swyddogol, ac mae ganddo sail gyfreithiol glir.
- Rhwymedigaeth Gyfreithiol – mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn i ni gydymffurfio â’r gyfraith.

Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd llawn yr Heddlu.
Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd DORS+.
Cliciwch yma i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd NDORS (UK ROEd).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yngl┼Ěn â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, neu’r ffordd y mae’ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio ar gyfer y diben hwn, cysylltwch â’r Cynllun Ailhyfforddi Gyrwyr ar [email protected]