Gall lladrata cerbyd modur - a lladrad o gerbyd modur - fod yn brofiad torcalonnus. Dilynwch ein hawgrymiadau a’n cyngor isod i ddiogelu eich cerbyd.

1. Clowch eich cerbyd

Mae cloi eich cerbyd, hyd yn oed pan eich bod yn rhoi petrol ynddo neu pan fydd wedi’i barcio o flaen eich cartref, yn lleihau’n fawr y posibilrwydd iddo gael ei dargedu gan leidr sy’n manteisio ar gyfle. Hyd yn oed os ydych wedi cloi eich cerbyd, edrychwch i weld nad ydych wedi gadael unrhyw ffenestri neu’r to haul ar agor.

Mae’n anghyfreithlon i adael injan eich cerbyd yn rhedeg heb neb yn ei reoli tra eich bod yn crafu’r rhew neu’n ei gynhesu mewn tywydd oer. Os bydd rhywun yn ei gymryd pan fydd yr injan yn rhedeg ni fydd eich cwmni yswiriant yn talu oherwydd ni fyddwch wedi’ch yswirio.

Os oes gan eich cerbyd ddrychau ochr sy’n plygu’n awtomatig pan fydd wedi’i gloi, gwnewch yn siŵr eich bod yn ei gloi’n iawn. Mae gangiau troseddol yn chwilio am gerbydau o’r math hyn lle mae’r drychau yn dal allan gan ei bod yn amlwg nad yw’r cerbyd wedi’i gloi.

2. Cadwch eich allweddau’n ddiogel

Ar y cyfan mae cerbydau heddiw yn anoddach eu dwyn nag erioed o’r blaen, oni bai y gall y lleidr gael gafael ar eich allwedd neu ffob er mwyn ei glonio. Dylech gadw eich allweddi yn ddiogel, allan o’r golwg pan fyddwch adref, ac ymhell o’ch drws ffrynt. Nid yw’n anghyffredin i allweddi car gael eu dwyn o du fewn i gartref gan ladron yn pysgota amdanynt gyda ffon a bachyn drwy’r blwch lythyrau.

Pan nad yw’n cael ei defnyddio, cadwch allwedd electronig eich car mewn cwdyn diogelwch fel na all lladron ei sganio er mwyn agor a dwyn eich car sydd gerllaw.

3. Byddwch yn ymwybodol o gipwyr ceir

Nid yw’r ffaith eich bod yn y car bob amser yn mynd i atal rhywun rhag ceisio ei ddwyn.

Pan fyddwch mewn traffig, gyrrwch gyda’r drysau wedi’u cloi a phan fyddwch mewn ciw gadewch ddigon o le o flaen eich cerbyd fel y gallwch adael man cyfyng. Os bydd rhywun yn taro i mewn i’ch cerbyd o’r tu ôl, arhoswch i dynnu i mewn oddi ar y ffordd - mewn man diogel ac, os yn bosibl, rhywle lle mae llawer o bobl. Wedi’r cyfan, nid ydych yn adnabod y person sydd wedi taro i mewn i chi; gall yn hawdd fod yn gipiwr ceir. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ystyriwch ffonio’r heddlu.

Os bydd rhywun yn eich bygwth, mae’n well rhoi allweddi’r cerbyd iddynt na dioddef ymosodiad. Yna ffoniwch 999 cyn gynted â phosibl a gofyn am yr heddlu.

Os caiff eich car ei ddwyn, mae gan rai larymau a systemau tracio cerbydau modern y cyfleuster i lonyddu neu gau’r systemau tanwydd, gan wneud i’r cerbyd stopio a gadael y lleidr mewn trafferth.

4. Parciwch yn gyfrifol

Cynghorir chi bob amser i beidio â pharcio mewn ardaloedd tywyll ac anghysbell. Mae’n werth cerdded pum neu ddeng munud ymhellach os yw hynny’n golygu bod eich cerbyd wedi’i adael mewn stryd oleuach a phrysurach.

Os yw hynny’n bosibl, ceisiwch barcio mewn meysydd parcio sydd wedi’u goleuo ac wedi’u staffio neu’r rheini sydd wedi cael dyfarniad parcio diogelach Park Mark. Er mwyn dod o hyd i un, ewch i Park Mark.

5. Peidiwch â gadael i’ch cerbyd gael ei gludo i ffwrdd

Yn aml bydd lladron yn ceisio codi cerbydau’n llythrennol oddi ar y stryd. Felly, os gwelwch griw casglu ceir sydd wedi torri lawr yn ymddwyn yn amheus - yn arbennig os nad oes brandio ar eu cerbyd neu os nad ydynt yn gwisgo gwisg cwmni - riportiwch hynny ar unwaith.

Fel sy’n wir gyda phob achos o riportio ymddygiad amheus a wneir am y rhesymau cywir, ni fyddwn byth yn beio unrhyw am ein ffonio hyd yn oed os canfyddir nad oes sail i’r amheuon.

Oeddech chi’n gwybod bod meysydd parcio sydd â chyfyngiad uchder yn helpu i atal tryciau tynnu anghyfreithlon? Hefyd, gall gosod system larwm graddiad categori 1 neu 2 Thatcham gyda dyfais dracio, llonyddu, atal cydio a synwyryddion symud helpu i ddiogelu a thracio eich cerbyd.

6. Ychwanegwch at y clo llyw

Cofiwch nad yw cloeon llyw sy’n rhan o’r car o reidrwydd yn mynd i atal lladron. Gall nifer ohonynt gael eu torri. Gall gosod dyfais ddiogelwch llyw, ffon gêr neu bedal clytsh Sold Secure roi diogelwch ychwanegol i’ch cerbyd.

7. Eich ffob chi ydyw

Gellir defnyddio dyfeisiau electronig i jamio’r signal trydanol rhwng eich allwedd ffob a chlo eich cerbyd. Gwiriwch â llaw bob amser bod eich cerbyd wedi cloi cyn cerdded i ffwrdd.

Os nad ydych yn siŵr, clowch ef â llaw ac yna edrych o gwmpas i weld a oes unrhyw un yn loetran. Os bydd lleidr arfaethedig sy’n gwylio yn teimlo bod rhywun wedi’i weld mae’n debygol o symud oddi yno.

Theft-of-Motorvehicle-L

8. Byddwch wyliadwrus o glonio

Gall newid nodweddion adnabod cerbyd, sef clonio cerbyd, fod mor syml ag ychwanegu platiau rhif cofrestru sydd wedi’u dwyn. Wrth brynu cerbyd, gwiriwch ddogfen V5 y DVLA bob amser a gwnewch yn siŵr mai’r un yw rhif yw Rhif Adnabod y Cerbyd (VIN) a’r un sydd ar y ddogfen.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio mwy nag un VIN yn ogystal â rhifau’r injan ar y cerbyd (gweler y diagram). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

9. Diogelwch eich agorfa ddiagnostig

Mae gan nifer o’r cerbydau modern agorfa ddiagnostig wedi’i gosod, a all ddatgloi a chychwyn eich cerbyd.

Os oes gan eich cerbyd agorfa o’r math yma, ystyriwch osod clawr y gellir ei gloi drosti.