Datganiad hygyrchedd ar gyfer www.dyfed-powys.police.uk

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.dyfed-powys.police.uk

Cynhelir y wefan hon gan y platfform Single Online Home (SOH) ac mae’n defnyddio templedi cenedlaethol. Mae’r cynnwys yn gymysgedd o genedlaethol a lleol.

Rheolir y cynnwys cenedlaethol gan dîm SOH, rheolir y cynnwys lleol gan yr heddluoedd unigol. Cyfrifoldeb tîm SOH yw cydymffurfedd hygyrchedd y cynnwys cenedlaethol; heddluoedd unigol sy’n gyfrifol am gydymffurfedd eu cynnwys lleol.

Rydym eisiau i bawb allu defnyddio’r wefan hon. Efallai y cewch well profiad os byddwch yn newid y gosodiadau ar eich cyfrifiadur fel eu bod yn addas ar gyfer eich anghenion. Mae’r wefan wedi’i hadeiladu fel y dylech allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig neu gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. 

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrc.

 • Efallai y bydd rhai rhannau o’r ffurflenni (megis blychau ticio, rheolaethau radio, blychau rhestr a blychau cyfun) ar gyfer riportio trosedd, digwyddiadau traffig ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anodd eu defnyddio wrth we-lywio gyda bysellfwrdd, darllenwyr sgrin megis JAWS a meddalwedd rheoli â llais megis Dragon.
 • Nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i ddarllenwyr sgrin, fodd bynnag gall defnyddwyr ofyn am fersiynau hygyrch.
 • Nid yw peth cynnwys ar ein gwefan ar gael oni bai bod JavaScript wedi’i alluogi, er enghraifft ffurflenni a mapiau.
 • Efallai y bydd y swyddogaeth Sgwrs Fyw yn anodd ei defnyddio pan yn llywio ar fysellfwrdd ac ar gyfer rhai defnyddwyr dyfeisiau symudol a thechnolegau cynorthwyol.

Riportio problemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Os na allwch gyrchu rhywbeth sydd ei angen arnoch ar y wefan hon, dywedwch wrthym a byddwn yn gwneud yn siŵr y cewch yr hyn sydd ei angen arnoch mewn ffordd arall:

Ar-lein gan ddefnyddio ein ffurflen gyswllt hygyrchedd.

Ebost: [email protected]

Er mwyn ein helpu i ddeall y broblem mor gyflym ag y gallwn, rhowch wybod i ni:

 • beth yw cyfeiriad gwe neu deitl y dudalen y cawsoch y broblem gyda hi
 • beth yw’r broblem
 • pa gyfrifiadur a meddalwedd ydych chi’n ei ddefnyddio

Sylwer: mae’r blwch post hwn ar gyfer ymholiadau hygyrchedd yn unig. Os ydych am riportio troseddau neu ddigwyddiadau eraill, defnyddiwch ein gwasanaethau riportio trosedd ar-lein. Os oes trosedd yn cael ei chyflawni ar hyn o bryd neu os oes rhywun mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os hoffech gysylltu â ni ynglŷn â rhywbeth arall, a’ch bod angen ymateb, defnyddiwch ein tudalen cysylltu.

Gweithdrefn Gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych yn fodlon gyda sut rydym ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Comisiwn Cydraddoldeb ar gyfer Gogledd Iwerddon sy’n gyfrifol orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’) yng Ngogledd Iwerddon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1, oherwydd yr elfennau nad sy’n cydymffurfio a restrir isod.

Rhagor o wybodaeth am y safonau hygyrchedd technegol rydym yn eu dilyn.

Cynnwys anhygyrch

Nid yw’r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Dim yn cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd

Ffurflenni

 • mae cwymplenni a blychau ticio yn ein ffurflenni yn anodd eu gweithredu gyda bysellfwrdd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 Bysellfwrdd (Lefel A).
 • wrth ddefnyddio’r fysell ‘enter’ i weithredu cwymplenni yn ein ffurflenni, bydd negeseuon dilysu maes gofynnol yn cael eu harddangos cyn eich bod yn cyflwyno eich data. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1.1 Bysellfwrdd (Lefel A).
 • nid yw negeseuon dilysu ffurflenni a gwallau yn cael eu darllen allan gan rai darllenwyr sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 3.3.1 Nodi Gwall (Lefel A).
 • mae rhai rhannau o’n ffurflenni (megis blychau ticio, rheolaethau radio, blychau rhestr a blychau cyfun) yn anodd neu’n amhosibl i’w defnyddio gyda darllenwyr sgrin megis JAWS a meddalwedd rheoli â llais megis Dragon. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth (Lefel A).

Ein nod yw trwsio’r materion sydd ar y rhestr hon erbyn diwedd mis Rhagfyr 2021.

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Efallai na fydd dogfennau PDF yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol. Rydym wrthi’n disodli neu’n trwsio unrhyw ddogfennau PDF a Word sy’n hanfodol ar gyfer ein gwasanaethau, fodd bynnag gall defnyddwyr ofyn am fersiynau hygyrch.

Gydag ambell eithriad, bydd pob dogfen PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd. Bydd pob dogfen newydd sydd ddim yn hygyrch yn cael ei nodi’n glir, a byddwn yn darparu fersiwn hygyrch pan fo hynny’n bosibl.

Cynnwys sydd ddim o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Nid yw nifer o’n dogfennau PDF a Word hŷn yn gwbl hygyrch, er enghraifft, efallai na fyddant yn hawdd eu darllen gan ddefnyddio darllenydd sgrin.

Bwriadwn ddisodli neu drwsio unrhyw ddogfennau PDF a Word sy’n hanfodol i’n gwasanaethau, fel ffurflenni wedi’u cyhoeddi fel dogfennau Word.

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i ni drwsio dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio pob dogfen hŷn sydd ddim yn hanfodol megis dogfennau PDF hen ymgyrchoedd.

Sut gwnaethom brofi’r wefan hon

Profwyd y wefan hon gan ddefnyddio:

 • profi awtomataidd - y ffordd gyflymaf i ganfod rhwng 20% a 50% o’r problemau posibl
 • profi ymarferol - defnyddio technoleg gynorthwyol i brofi’r wefan gan ganolbwyntio’n arbennig ar fannau sydd â phroblemau hysbys
 • profi gan ddefnyddwyr - gofyn i ddefnyddwyr sydd ag anghenion o ran hygyrchedd i brofi’r wefan, a dysgu gan eu hadborth

Rydym yn monitro ac yn profi hygyrchedd ein gwefan yn barhaus ac rydym wedi gwneud y gwaith o drwsio a gwella hygyrchedd y wefan yn rhan o’n gwaith dyddiol.

Paratoad y datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 20 Medi 2019. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 1 Hydref 2021.

Cynhaliwyd archwiliad allanol ar y wefan hon ym mis Mai 2019, a chynhaliwyd prawf awtomataidd ym mis Medi 2021.

Gwnaethom brofi’r gwasanaeth yn seiliedig ar allu defnyddiwr i gwblhau siwrneiau allweddol. Profwyd pob rhan o’r siwrneiau a ddewiswyd, yn cynnwys dogfennau. Dewiswyd siwrneiau ar nifer o ffactorau yn cynnwys ystadegau defnydd, asesiadau risg a phynciau.