Menter genedlaethol yw Prosiect Kraken i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o derfysgaeth a gweithgarwch troseddol neu amheus mewn marinas, angorfeydd neu ar ddŵr.

Y pethau i gadw llygad amdanynt:

  • rhywun yn cofnodi gorsafoedd pŵer, gwersylloedd milwrol, pontydd neu seilwaith hollbwysig
  • rhywun yn tynnu lluniau, gwneud nodiadau neu ddarlunio ardaloedd dan gyfyngiadau neu ‘safleoedd agored i ddifrod’ (gorsafoedd pŵer, er enghraifft)
  • llong neu gwch anarferol mewn marina, neu rywun sydd fel petai’n profi mesurau diogelwch marina neu ardal dan gyfyngiadau i weld a ydynt yn cael eu herio
  • rhywun yn osgoi ateb cwestiynau cyffredin am gychod neu fel petai’n fwriadol yn osgoi cysylltiad gyda phobl eraill neu dynnu sylw at ei hun
  • rhywun sy’n rhoi gwrthrychau yn y dŵr ger pontydd, pibellau neu seilwaith
  • llogi neu rentu amheus; rhywun yn gofyn i newid taith neu fynd yn agosach at ardaloedd dan gyfyngiadau
  • rhywun yn gwneud taliad mawr mewn arian parod, neu’n gofyn am estyniadau dyddiol ar gyfer angori mewn marina neu borthladd
  • rhywun yn prynu neu gludo offer anarferol, cemegau, lifrai neu eitemau adnabod ac ati
  • rhywun sy’n ceisio cael gwaith mewn safleoedd sensitif neu gyda chyflenwyr sydd â mynediad i ardaloedd dan gyfyngiadau neu safleoedd agored i ddifrod
  • cerbydau wedi’u parcio mewn mannau ynysig ar hyd dyfrffyrdd


Yr hyn allwch ei wneud am hyn

Os gwelwch chi unrhyw beth sy’n eich gwneud yn amheus, dywedwch wrthym, naill ai drwy riportio trosedd ar-lein, neu drwy ffonio 101. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os ydych chi’n amau gweithgarwch terfysgol posibl gallwch riportio gweithgarwch terfysgol posibl ar-lein, neu ar y Llinell Frys Gwrthderfysgaeth 0800 789 321.

Os byddai’n well gennych ei riportio’n ddienw, ffoniwch Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.