Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi hawl i chi ganfod pa wybodaeth a ddelir amdanoch. Gelwir hyn yn Fynediad Gwrthrych at Wybodaeth.

Mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r rhai sy'n cofnodi ac yn defnyddio data personol gadw at egwyddorion y Ddeddf a bod yn agored ynghylch sut maen nhw’n ei ddefnyddio. Mae'r rhan olaf hon yn berthnasol i Heddlu Dyfed-Powys, y mae'r Ddeddf yn ei alw’n 'rheolwr data'.

Data personol

Diffinnir data personol fel unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson byw y gellir ei adnabod naill ai o’r wybodaeth ei hun neu’n anuniongyrchol drwy gyfuno’r wybodaeth gyda data arall sydd ar gael i’r rheolwr. Mae data personol yn cynnwys unrhyw safbwyntiau ac arwyddion o fwriadau y mae rhywun wedi’u mynegi am y person.

Eich hawliau

O dan Ddeddf Diogelu Data 2018 mae gennych hawl statudol i gael mynediad at ddata personol yr ydym yn ei ddal amdanoch ar gyfrifiadur neu mewn ffeil bapur. 

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Diogelu Data ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Mae disgrifiad o'r holl gategorïau o ddata personol neu ddata personol sensitif rydyn ni’n eu prosesu, a'n rhesymau pam, ar gael ar ein tudalen Hysbysiad Preifatrwydd. Edrychwch ar ein tudalen Gwnewch gais am wybodaeth amdanon ni a defnyddiwch ein hoffer chwilio i ddod o hyd iddi.

Pryd efallai na ddatgelir fy ngwybodaeth?

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd rhai eithriadau sy’n ein rhwystro rhag datgelu gwybodaeth amdanoch. Enghreifftiau o hyn yw pe bai’r wybodaeth yn llesteirio atal a datgelu trosedd neu ddal ac erlyn troseddwyr. Ni fyddem chwaith yn datgelu peth gwybodaeth benodol oherwydd diogelwch gwladol.

Cyflawni ein rhwymedigaethau

Mae ein cyfrifoldebau o ran diogelu data yn fater difrifol i ni ac rydym yn talu ffi i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Ein rhif cofrestru yw Z537336X. Rydym yn cymryd gofal mawr i wneud yn siŵr ein bod yn prosesu eich data personol yn gywir er mwyn cynnal eich ymddiriedaeth a’ch hyder ynom.


Yn yr un modd, os ydych chi’n teimlo bod cais yr ydych wedi’i wneud am ddata personol heb gael ei drin yn gywir, ysgrifennwch at:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Neu cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar-lein.