Mae dwyn peiriannau trwm yn broblem sylweddol a gall weithiau fod yn gysylltiedig â throseddu trefnedig.

Mae’r lladradau hyn yn aml ar ffermydd, coetir a lleoliadau gwledig domestig yn ogystal â safleoedd adeiladu, ac maen nhw’n amrywio o beiriannau torri gwair y gallwch eistedd arnyn nhw a beiciau cwad hyd at beiriannau mawr iawn ar safleoedd adeiladu.

Os yw’r lladrad wedi digwydd yn barod, galwch yr heddlu cyn gynted â phosibl gyda chymaint o fanylion ag y gallwch. Ffoniwch 999 os yw’n digwydd ar hyn o bryd. Os yw wedi digwydd yn barod, riportiwch hynny ar-lein

Mae peiriannau sy’n cael eu dwyn yn cael eu hychwanegu at gronfa ddata genedlaethol sy’n cael ei monitro gan swyddogion heddlu arbenigol.

Mae cryn dipyn y gallwch ei wneud i atal lladron, atal eich eiddo rhag cael ei gymryd a'i ddychwelyd yn ddiogel os ydyw.

Sicrhau bod eich peiriannau’n ddiogel

Gallwch ddiogelu eich eiddo drwy ddefnyddio:

 • teclynnau olrhain
 • larymau
 • llonyddydd
 • teledu cylch cyfyng (TCC)

Dylech ystyried gosod teclyn olrhain ar beiriannau a cherbydau a/neu system dagio.

Mae eitemau fel beiciau cwad, peiriannau torri gwair y gallwch eistedd arnyn nhw a pheiriannau palu yn apelgar iawn i ladron. Dylech ystyried gwneud yr eitemau hyn yn anodd i’w symud drwy:

 • gefynnu nhw gyda’i gilydd, neu
 • eu cadwyno i fachyn tynnu sydd wedi’i ddiogelu i’r ddaear neu ddefnydd cryf i’r adeilad


Dylech gloi neu lonyddu cerbydau ac offer pan nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio. Tynnwch yr allweddi o geir, tractors ac unrhyw gerbydau eraill rydych chi'n eu gadael heb oruchwyliaeth

Os ydych yn defnyddio cwmni olrhain, rhaid i chi gysylltu â'r heddlu o hyd i greu rhif adroddiad trosedd.

Gan amlaf (ond ddim wastad) mae’r rhif adroddiad trosedd yn cynnwys saith digid a dyddiad heddiw. Bydd y cwmni olrhain angen hwn er mwyn galw am gymorth yr heddlu.

Marcio eich eiddo

Gallwch roi unrhyw fath o farc ar eich eiddo i'w wneud yn unigryw ac felly byddwch chi wastad yn gwybod pa eitem sy'n eiddo i chi.

Un opsiwn yw ei farcio gyda rhif eich cyfeiriad a’ch cod post i ddilyn, ee 63 WR6 2BB.

Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn cydnabod codau post, fel y gallan nhw adnabod eich eiddo a'i ddychwelyd i chi. Os mai dim ond enw neu symbol rydych chi'n ei farcio, nid yw'n dweud wrth yr heddlu pwy sy'n berchen arno nac o ble y daeth.

Cofiwch farcio a chofnodi atodiadau peiriannau fel driliau, bwcedi ac erydr.

Gwneud cofnod o’ch eiddo

Gwnewch restr o’ch eitemau gwerthfawr, sy’n rhoi manylion:

 • math
 • model
 • rhif cyfresol
 • gwerth
 • disgrifiad


Cymerwch luniau o’ch holl eitemau gwerthfawr a nodwch unrhyw farciau unigryw, gan gynnwys ble a sut y gwnaethoch eu marcio.

I ddiogelu eich lluniau, gallwch:

 • eu hargraffu a’u cadw mewn lle diogel, fel sêff gwrth-dân  
 • eu llwytho ar gyfrifiadur
 • eu cadw ar ffon gof


Drwy gadw’r cofnodion hyn, os yw eich eiddo yn cael eu dwyn, bydd gennych gymaint o wybodaeth â phosibl i'w rhoi i'r heddlu a’i throsglwyddo i fanwerthwyr a sefydliadau eraill i helpu i ddod o hyd i'ch eiddo. 

Beth i’w wneud os yw eich peiriannau yn cael eu dwyn

Ffoniwch yr heddlu cyn gynted â phosibl, gyda chymaint o fanylion ag y gallwch. Ffoniwch 999 os yw’n digwydd nawr. Riportiwch ar-lein os yw wedi digwydd yn barod.

O ran yr hyn sydd wedi’i ddwyn, ceisiwch gael y manylion canlynol yn barod:

 • math
 • model
 • rhif cyfresol
 • rhif siasi
 • injan
 • rhif cofrestru
 • lliw
 • marciau unigryw

 
Gofynnir i chi hefyd:

 • o ble cafodd ei gymryd
 • y tro diwethaf i chi ei weld
 • pryd wnaethoch sylwi ei fod ar goll
 • os oes teledu cylch cyfyng (TCC)
 • os oes teclyn olrhain wedi'i osod a manylion y cwmni wnaeth ei osod
 • os oes marc diogelwch
 • os yw wedi’i ddiogelu gan Immobilise

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cofnod o gyfeirnod y drosedd; bydd ei angen ar:

 • eich cwmni yswiriant, er mwyn symud eich hawliad yn ei flaen
 • yr heddlu os byddwch yn gofyn am ddiweddariad


Cyngor a gwybodaeth bellach

Diogelu Drwy Ddylunio – prosiectau’r heddlu sy’n canolbwyntio ar gynlluniau diogelwch eiddo

Datatag – y system farcio fforensig sy’n cael ei chefnogi gan yr heddlu

Cynllun CESAR – cynllun offer a chofrestru swyddogol ar gyfer adeiladu ac amaethyddiaeth

Taclo'r Taclau – riportio troseddau yn ddienw

Action Fraud – cyngor ar atal twyll a riportio