Mae troseddau gwledig yn broblem i rannau mawr o’r wlad, ond mae pobl yn dueddol o beidio â’u riportio. Gall effeithio ar bremiymau yswiriant, prisiau bwyd a niweidio cymunedau lleol.

Gall fod yn anodd gwybod os yw’n  drosedd neu beidio ac a ddylid cysylltu â'r heddlu neu elusen neu sefydliad arall.

Mathau o droseddau gwledig

Mae troseddau gwledig yn dueddol o berthyn i un o bedwar categori:

  • amaethyddiaeth
  • ceffylau
  • bywyd gwyllt
  • treftadaeth

Gall hefyd fod yn drosedd amgylchedd, sy’n cwmpasu dympio gwastraff anghyfreithlon, tipio anghyfreithlon, llygru cyrsiau dŵr a thir.

Amaethyddiaeth

Mae troseddau amaethyddol yn cynnwys ffermydd gweithredol, peiriannau fferm ac adeiladau fferm a thyddynnod. Mae troseddau’n cynnwys dwyn offer neu danwydd, niweidio eiddo a phoeni da byw. 

Ceffylau

Mae troseddau ceffylau yn cynnwys stablau sy’n weithredol a chanolfannau ceffylau, ac yn cynnwys troseddau fel dwyn cyfarpar a phoeni da byw.

Bywyd gwyllt

Mae troseddau bywyd gwyllt yn cynnwys hela sgwarnogod, potsio ac ymyrryd â rhywogaethau gwarchodedig. Gallwch ddod o hyd i fwy am droseddau bywyd gwyllt ar ein tudalennau troseddau bywyd gwyllt.

Treftadaeth

Mae troseddau treftadaeth yn cael eu disgrifio fel ‘unrhyw drosedd sy’n niweidio gwerth asedau treftadaeth Prydain a’u safleoedd ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol’.

Gall hynny gynnwys troseddau fel dwyn plwm o eglwysi, difrod i henebion a chwilio am fetel yn anghyfreithlon.

Beth allwch chi ei wneud i atal eich hun rhag y mathau yma o droseddau gwledig.

Sut i’w riportio

Os ydych chi'n credu bod trosedd wedi ei chyflawni, neu ar fin cael ei chyflawni, rhowch wybod i ni. Gallwch riportio trosedd ar-lein.

Os nad ydych yn siŵr os yw’n drosedd ai peidio, byddai'n well gennym glywed wrthych a dod i benderfyniad ein hunain.

Cynlluniau gwarchod

Gallwch ddefnyddio ein cynlluniau gwarchod i dderbyn a riportio gwybodaeth am droseddau yn eich ardal leol.