Y peth cyntaf i'w wneud yw penderfynu a yw'r peth rydych chi wedi'i weld neu wedi clywed amdano yn drosedd.

Dysgwch beth yw trosedd bywyd gwyllt.

Mae yna droseddau eraill ynglŷn â phlanhigion ac anifeiliaid, sydd wedi’u disgrifio o dan troseddau cefn gwlad a throseddau amgylcheddol.

Mae gan y rhan fwyaf o heddluoedd o leiaf un swyddog troseddau bywyd gwyllt ac mae gan lawer ohonynt unedau penodol. Rydym hefyd yn gweithio gydag asiantaethau partner i ymchwilio i droseddau bywyd gwyllt, eu hatal a mynd i'r afael â nhw.

Os ydych chi’n credu bod trosedd wedi digwydd:

  • peidiwch â tharfu ar y lle
  • peidiwch â chyffwrdd neu fynd ag anifeiliaid neu adar marw na’u symud i ffwrdd (yn achos rhai rhywogaethau a warchodir, os ydych yn cymryd meddiant o'r anifail marw fe allech fod yn cyflawni trosedd)
  • cofnodwch gymaint o fanylion ag y gallwch; dyddiad, amser, lleoliad, manylion unrhyw un sy'n ymwneud â’r peth
  • os oes modd, tynnwch ffotograffau neu fideo o'r olygfa
  • nodwch rifau cofrestru unrhyw gerbydau sy'n gysylltiedig â’r peth
  • peidiwch â’ch rhoi eich hun mewn perygl a pheidiwch â mynd at neb. Cysylltwch â ni

Riportiwch y peth

Os ydych chi'n credu bod trosedd bywyd gwyllt yn cael ei chyflawni yna cysylltwch â ni drwy riportio trosedd ar-lein.

Os oes trosedd yn digwydd neu os oes rhywun mewn perygl, ffoniwch 999. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun ar 999 os ydych chi wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth SMS brys.

Byddai'n well gennyn ni eich bod yn cysylltu â ni a’n bod ni’n ymchwilio, yn hytrach na pheidio â chlywed gennych.

Gallwch riportio troseddau bywyd gwyllt yn ddienw hefyd i Taclo’r Taclau drwy ffonio 0800 555 111.

Sefydliadau eraill

Mynnwch ragor o wybodaeth am droseddau bywyd gwyllt drwy edrych ar y gwefannau hyn: 

Uned Genedlaethol Troseddau Bywyd Gwyllt

Ymddiriedolaeth Cadw Ystlumod

Gerddi Botaneg Brenhinol Kew

Lloegr Naturiol

Asiantaeth yr Amgylchedd 

Partneriaeth Gweithredu yn erbyn Troseddau Bywyd Gwyllt

Ymddiriedolaeth Moch Daear 

RSPCA

RSPB

Cyfoeth Naturiol Cymru