Yma fe welwch fanylion sut y mae’r heddlu’n delio gyda’r cerbydau wedi’u colli neu wedi’u dwyn yr ydym yn dod o hyd iddynt.

Os byddwn yn dod o hyd i gerbyd ar ôl i rywun riportio ei fod wedi’i golli neu wedi’i ddwyn, rydym yn ei symud i garej gweithredwr achub i'w gadw'n ddiogel.

Rydym yn trin yr holl gerbydau sydd wedi’u colli neu eu dwyn y down o hyd iddynt fel cerbydau sydd wedi’u gadael ac yn eu symud er mwyn:

  • amddiffyn y cerbyd rhag difrod neu rhag cael ei losgi’n fwriadol
  • atal y cerbyd rhag cael ei ddwyn eto
  • atal y cerbyd rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer trosedd neu mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • gwneud yn siŵr nad yw’n achosi rhwystr neu berygl i ddefnyddwyr eraill y ffyrdd

Sut i gasglu eich cerbyd

Byddwn yn anfon llythyr hysbysiad i geidwad cofrestredig a/neu berchennog y cerbyd gyda chyfarwyddiadau sut i drefnu i gasglu’r cerbyd.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’n tudalen cerbydau wedi’u powndio.

Sylwch: os yw’ch cerbyd wedi’i golli neu wedi’i ddwyn, bydd rhaid i chi neu’ch yswiriwr neu'r gyrrwr (os nad chi oedd y gyrrwr ar y pryd), dalu'r taliadau statudol. Fe welwch chi’r manylion llawn yn Rheoliadau Deddf Traffig Ffyrdd (Cadw a Gwaredu Cerbydau a Atafaelwyd) 2005 – diwygiwyd 2008

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ffonio’r gweithredwr achub (mae’r rhif ffôn ar y llythyr hysbysiad) a threfnu apwyntiad i gasglu eich cerbyd. Gallai hyn arbed siwrnai wastraff a lleihau eich amser aros.

Tra bod eich cerbyd yn y garej adfer efallai y byddwn yn manteisio ar y cyfle i gynnal archwiliad fforensig arno, ond ni fydd hynny’n eich atal rhag ei gasglu ar unwaith.

Os cafodd eich cerbyd ei ddwyn rydym yn argymell yn gryf eich bod yn mynd ag ef i garej ar gyfer archwiliad cyn eich bod yn ei yrru eich hun. Efallai ei fod wedi dioddef difrod pan oedd yn cael ei yrru gan y lleidr.

Hawliadau yswiriant

Os ydych wedi gwneud hawliad yswiriant ar gyfer cerbyd sydd wedi’i ddwyn, rhaid i chi siarad â’ch cwmni yswiriant cyn trefnu i’w gasglu. Gallai fod gan y cwmni yswiriant hawl ar y cerbyd a’i fod eisiau talu’r taliadau a’i gasglu.

Os ydych eisoes wedi anfon eich V5C (dogfen gofrestru) at y cwmni yswiriant, bydd angen i ni gael cadarnhad ysgrifenedig gan y cwmni yswiriant bod gennych yr hawl i gasglu’r cerbyd.

Allweddi

Ni allwn ryddhau eich cerbyd o’n gofal oni bai bod staff y depo adfer wedi gwirio Rhif Adnabod y Cerbyd (VIN). Ni allant wneud hynny os yw’r cerbyd wedi’i gloi.

Os yw'r cerbyd wedi'i gloi ac nad oes gennych allwedd, neu os na wnaiff eich allwedd chi ei agor, byddwn yn trefnu i saer cloeon gael mynediad (ar eich traul chi). Ni fyddwn yn rhyddhau’r cerbyd i chi nes ein bod wedi gwneud hyn. Gall gymryd nifer o ddyddiau.