Gall plant ddioddef cam-drin ar y rhyngrwyd drwy gemau ar-lein, gwefannau rhwydweithio cymdeithasol ac apiau megis Facebook, Instagram a Snapchat, y gallant eu cyrchu drwy ddyfeisiau megis cyfrifiaduron llechen, ffonau symudol a chonsolau gemau.

Er mwyn helpu i amddiffyn plant pan fyddant ar-lein, dilynwch y camau hyn:

  • anogwch eich plentyn i siarad gyda chi am sut y mae’n defnyddio’r rhyngrwyd a dangos i chi beth mae’n ei wneud – gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn gwybod y gall ddod atoch am gyngor
  • gwnewch gytundeb a gosodwch ffiniau ar gyfer defnydd eich plentyn o’r rhyngrwyd, megis pryd a lle gall ddefnyddio ei ddyfeisiau ac am faint o amser
  • gwiriwch y graddiad oedran sy’n dod gyda gemau, apiau, ffilmiau a rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn cadarnhau eu bod yn addas
  • gosod rheolaeth rhieni ar eich rhwydwaith cartref a phob dyfais gan gynnwys ffonau symudol a chonsolau gemau
  • gall gosodiadau diogel hefyd gael eu gosod ar wefannau megis Google, YouTube ac iPlayer
  • ymgyfarwyddwch â’r swyddogaethau rhwystro ac riportio ar unrhyw wefannau gemau a gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn gwybod sut i’w defnyddio hefyd
  • gwnewch yn siŵr fod eich plentyn yn ymwybodol o beryglon rhannu delweddau ar-lein a bod y ddau ohonoch yn gwybod sut i ddileu deunydd pe bai angen.

Gallwch hefyd gael cyngor am bethau megis gosod rheolaeth rhieni neu roi cyngor i’ch plentyn ar arfer cyfrinair da ar wefan Get Safe Online.

Delweddau rhywiol o blant a 'secstio'

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw un fod ym meddiant, rhannu neu greu delweddau rhywiol neu fideos o bobl dan 18 oed.

O ran y gyfraith, mae hyn yn cynnwys lluniau neu fideos personol a wneir gan rai dan 18 oed a’u rhannu gyda’i gilydd (a elwir weithiau’n 'secstio').

Fodd bynnag, nid yw bob amser er budd y cyhoedd i erlyn yn yr achosion hyn. Byddwn yn penderfynu a ddylid gweithredu ai peidio yn dibynnu ar bethau fel tystiolaeth o gamfanteisio neu feithrin perthynas amhriodol ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Gall yr elusennau, grwpiau a sefydliadau isod ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth.

Y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP)
Asiantaeth heddlu genedlaethol ar gyfer mynd i’r afael â throseddwyr sy’n defnyddio’r rhyngrwyd i feithrin perthynas amhriodol a cham-drin plant.

ThinkUKnow
Gwefan a gynhelir gan CEOP (gweler uchod) ar gyfer pobl o bob oed, sy’n rhoi cyngor hawdd ei ddeall a ffyrdd i gysylltu.

Get Safe Online
Cyngor diogelwch diduedd ac am ddim ar sut i gadw’n ddiogel ar-lein a diogelu eich dyfeisiau sy’n cysylltu â’r rhyngrwyd.