Mae camfanteisio’n rhywiol ar blant yn cynnwys sefyllfaoedd, cyd-destunau neu berthynas lle rhoddir rhywbeth i berson dan 18 oed, megis bwyd, llety, cyffuriau, alcohol, sigaréts, cariad, anrhegion neu arian yn gyfnewid am gyflawni gweithgareddau rhywiol neu gael gweithgareddau rhywiol wedi’u cyflawni arnynt hwy. Gall hefyd gynnwys trais, gorfodaeth a brawychiad, gyda bygythiadau o niwed corfforol neu gywilydd.

Patrymau cyffredin

Ym mhob achos o gamfanteisio’n rhywiol ar blant, mae’r person sy’n camfanteisio ar y plentyn neu’r person ifanc yn gallu creu’r teimlad o awdurdod drostynt mewn rhyw ffurf. Gallai hyn fod oherwydd ei oedran, rhyw, deallusrwydd, cryfder corfforol neu sefyllfa economaidd.

Gall camfanteisio’n rhywiol ar blant ddechrau drwy ddefnydd technoleg, heb iddynt sylweddoli hynny i ddechrau. Er enghraifft, efallai y caiff y person ifanc ei berswadio i bostio lluniau ar y rhyngrwyd neu drwy ffôn symudol heb daliad na mantais bersonol i gychwyn.

Mae trais, gorfodaeth a brawychiad yn gyffredin, gyda bregusrwydd penodol y plentyn neu’r person ifanc yn cael ei ddefnyddio yn ei erbyn. Gall hyn wneud i’r person ifanc deimlo fel nad oes ganddo ef neu hi ddewis ond parhau â’r berthynas.

Arwyddion rhybudd

Gall arwyddion bod plentyn neu berson ifanc yn cael perthynas gamfanteisiol amrywio. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys:

 • mynd ar goll o’u cartref neu o ofal
 • anafiadau corfforol
 • camddefnyddio cyffuriau neu alcohol
 • bod yn rhan mewn troseddu
 • heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, beichiogrwydd neu erthyliadau yn digwydd dro ar ôl tro
 • absennol o’r ysgol
 • dirywiad mewn gwedd gorfforol
 • tystiolaeth o fwlio rhywiol ar-lein
 • tystiolaeth o fod yn agored i niwed ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol
 • pellter emosiynol oddi wrth aelodau’r teulu
 • derbyn anrhegion o ffynonellau anhysbys
 • recriwtio eraill i sefyllfaoedd camfanteisiol
 • iechyd meddwl gwael
 • hunan-niweidio
 • meddwl am neu geisio cyflawni hunanladdiad


Os ydych chi’n amau bod person yn camfanteisio’n rhywiol ar blant, neu’n meddwl bod rhywun rydych chi’n ei adnabod wedi dioddef, neu y gallai fod yn ddioddefwr yn fuan, ewch i dudalen Sut i riportio achosion posibl o gam-drin plant neu ffoniwch ein rhif di-argyfwng, 101. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun ar 18001 101.

Os oes rhywun mewn perygl o ddioddef niwed ar hyn o bryd, ffoniwch 999 ar unwaith. Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Beth ydym ni’n ei wneud ynglŷn â phroblem camfanteisio’n rhywiol ar blant

Rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â’r mater hwn ac amlygu mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu ac amddiffyn plant.

Rydym yn annog pob carfan o’r gymuned i riportio gweithgarwch amheus gyda phlant ac rydym yn cymryd pob achos o ddifrif.

Gydag asiantaethau partner rydym wedi lansio Ymgyrch Net Safe, ymgyrch Cymru gyfan sy’n targedu pobl sy’n creu, gwylio a rhannu delweddau rhywiol anweddus o bobl ifanc dan 18 oed ar-lein.

Dolenni defnyddiol

Barnardo's
Elusen genedlaethol sy’n cynorthwyo plant mewn tlodi, yn cefnogi gofalwyr ifanc ac yn cynorthwyo teuluoedd sydd am faethu neu fabwysiadu.

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)
Elusen plant genedlaethol, sy’n atal cam-drin ac yn cynorthwyo’r rheini yr effeithir arnynt i adfer.

Rhieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant (PACE)
Y brif elusen genedlaethol sy’n gweithio gyda rhieni a gofalwyr plant y camfanteisir arnynt yn rhywiol.

ECPAT UK
Sefydliad y DU sy’n ymgyrchu yn erbyn masnachu plant a chamfanteisio ar blant.